Utskriven 2022-01-24 11:22:08

Norrland ska bli övningsområde för NATO

Av Elsa-Maria Bergström

Bild från nätetDen 15 december i år ska Sveriges Riksdag fatta beslut om utveckling av internationell militär test- och övningsverksamhet på svenskt territorium. En utredning tillsattes. (Dir 2003:127). Den har fått namnet 'Snö, mörker och kyla'. 135 remissinstanser har tillskrivits. Förutom dessa har ett 25-tal ambassader kontaktats. Vilka av remissinstanserna som svarat negativt har inte redovisats medan det däremot framhålls att 15 ambassader uttryckt positivt intresse.

Nuvarande regering, med förslagsställaren/ utredaren Karl Leifland i spetsen, är klart positiv till att utländsk militär får rätt att öva på egen hand såväl på marken som i luften. Fram till nu har det endast varit möjligt att genomföra sådana övningar tillsammans med svensk militär. Att frångå denna politiska hållning är ett avsteg från vår alliansfrihet. Den minskar också Sveriges möjligheter att hålla stånd mot NATOs och EUs framställningar om ökat försvarssamarbete, utveckling av vapenprodukter, krigsmateriel och export av sådan.

Bland de argument som framförs kommer sysselsättningsskälen. Det är inte första gången sådana dyker upp i samband med förändringar inom försvaret. Svensk politik har hittills varit mycket restriktiv med att räkna in försvaret som en del av arbetsmarknaden. Det är dock knappast troligt att utländska förband skulle lita till svensk arbetskraft eller service. Vi kan jämföra med vad som hänt på kontinenten under liknande förhållanden.

Att utredningen fått namnet 'Snö, mörker och kyla' är symptomatiskt och antyder att detta beslut bara skulle angå Norrland. Norrland är glest befolkat, har ett outnyttjat luftrum och har garanterat oändliga vidder av snö, mörker och kyla. I praktiken tillåter utredningen frivillig ockupation av 1650 kvadratkilometer av svensk mark . Området är redan omgärdat av varningsskyltar och bevakning.

Men denna uthyrning står hela svenska folket dyrt och underminerar vår nationella suveränitet. Den betyder ett avsteg från den doktrin som Sverige hittills haft på säkerhets- och allianspolitikens område. Den kommer att betyda en militarisering av vårt samhälle, vår ekonomi och vårt tänkesätt.

Att lösa mellanstatliga konflikter med militära medel och med vapenmakt är ett föråldrat sätt som genom historien visat sig vara odugligt. Vi behöver omsätta våra kunskaper i fredlig samverkan för att miljön ska kunna skonas och befintliga infrastrukturer utnyttjas på konstruktiva sätt.
Våra råvarutillgångar ska tas tillvara, inte förfaras.
Våra dugliga vetenskapsmän ska utnyttja sina kunskaper för att miljoner människors levnadsförhållanden ska förbättras, inte förstöras.

Vi behöver en fredsekonomi, inte en krigsekonomi.

Vi är många som ser detta som något att eftersträva.
Vad anser du?


ElsaMaria Bergström
medlem i Kvinnor För Fred-Uppsala,
Uppsala FredskoalitionPublicerad på www.fib.se 2005-02-01

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.