Utskriven 2022-01-24 10:54:12

Forum för levande historia JO-anmäls

Av KNUT LINDELÖF

Docent Lars Drake har utarbetat en tung anmälan mot det statliga "Forum för levande historia" för publiceringen av rapporten "Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige". 

I inledningen skriver Drake: "Sammantaget anser jag att Forum för levande historia och BRÅ genom publicering av aktuell rapport vilseleder den svenska allmänheten. Antisemitism är ett mycket obehagligt fenomen och bör behandlas sakligt för att kunna bekämpas effektivt."  
    Därefter listas i 13 punkter preciserad kritik mot hela undersäkningen och tolkningen av resultatet.
    Anmälan avslutar med följande: "Rapporten är så undermålig att den inte borde ha publicerats, speciellt inte av en myndighet som har till syfte att verka för tolerans. Rapporten innebär av flera skäl en överdrift av antisemitismens utbredning i Sverige vilket kan missgynna judar (SvD 16/3 2006). Även muslimer missgynnas av överdrifter i resultatredovisningen. Rapporten smutskastar Palestinasympatisörer på osaklig grund. De fel och brister som påpekats tenderar att gynna en på förhand bestämd uppfattning."

Nedanstående pressmeddelande spreds i samband med inlämandet av anmälan. 

2006 04 04
Pressmeddelande

Forum för levande historia har JO-anmälts för publicering av den hårt kritiserade rapporten ”Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige”. Rapporten bedöms som vetenskapligt undermålig och vilseledande.

Påståenden om sakförhållanden utnyttjas på ett tvivelaktigt sätt för att mäta åsikter. Rapporten överdriver förekomst av antisemitism i Sverige. Muslimer utpekas som särskilt antisemitiska. Att kristna och övriga är mer intoleranta mot muslimer än vad muslimer är mot judar tas däremot inte med som en slutsats.

Vissa åsikter om Israel definieras som antisemitism varefter Palestinavänner i ett cirkelresonemang utpekas som mer antisemitiska än andra. Man måste gå till tabellbilagorna för att se att Israelvänner är 15 gånger så intoleranta mot muslimer som Palestinavänner är mot judar.

Rapporten utsätts i JO-anmälan för en sex sidors nedgörande kritik och JO uppmanas att granska rapportens kvalité och myndighetschefens ansvar.

JO-anmälan har lämnats in av docent Lars Drake, Uppsala, som har flera års erfarenhet av attitydstudier.

Lars Drake
Murargatan 33
756 37 Uppsala       
070-293 60 91 

Läs hela anmälan Publicerad på www.fib.se 2006-04-04

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.