Utskriven 2021-12-02 09:58:10

Blekingeprotest mot NATO-övning i Sverige

Av HANS-OLOF ÖBERG

Lördag 3/6 genomförde Blekingenätverket för fred och alliansfrihet två manifestationer i Karlskrona mot den NATO-ledda övningen Baltops 2006 Protestmötena hade föregåtts av två veckors intensiva förberedelser med bland annat lokala radio- och TV-framträdanden och artiklar i lokal- och rikspress.
    Affischer, flygblad och banderoller hade framställts och bara i Karlskrona delades 1.500 flygblad ut, som protesterade mot Sveriges deltagande i NATO-övningen.
    FiB:s Blekingeavdelning var initiativtagare till bildandet av nätverket och ansvarade för mötesaffisch, flygblad och banderoll. Mötet i Karlskrona inleddes med musik av sånggruppen Non Serviam, varefter Ulf Bjerén höll ett appelltal. Han sa bland annat:

”Jag vill hävda att den nya säkerhetspolitiken är en överhetens äventyrspolitik. Mot bakgrund av de motsättningar, vars frön redan gror och som kommer att växa i framtiden, är ett fasthållande av alliansfriheten av största betydelse för vår framtid.
    Den nya äventyrliga linjen att överge försvaret av Sverige och delta i kränkningar av andra länders suveränitet har sin motsvarighet i historien i en tid innan det demokratiska genombrottet. Då förde den svenska överheten ut oss i krigsäventyr men kunde inte försvara vårt land.
    Det folkliga inflytandet över utrikespolitiken måste stärkas och det kräver folkligt engagemang och organisation” 

Huvudtalare på mötet var Ingela Mårtensson, f.d. ordförande i Nej till EU och f.d. riksdagsledamot för folkpartiet. Hon hävdade bland annat att:

”Regeringen mörkar sitt agerande i de här frågorna för att man vet att det finns ett mycket brett folkligt motstånd mot en svensk Natoanslutning. Bakom kulisserna går dock den svenska anpassningen till Nato i en rasande takt”

Hon citerade Hans-Christian Hagman, kansliråd på försvarsdepartementet, som har lämnat följande tänkvärda besked:

”Sverige är redan så djupt inne i NATO att ingen skulle lägga märke till om vi blev formella medlemmar” och ”Den europeiska försvarsintegrationen sker så snabbt. Snart har vi inte bara gemensamma insatsstyrkor utan också gemensam försvarsindustri, gemensam forskning och gemensamma mobiliseringsförråd”

Mårtensson citerade vidare en ”strateg” från försvarsdepartementet som på ett seminarium i Göteborg, oktober 05 yttrade:

”Vi behöver inte gå med i NATO. Vi är redan så involverade i NATO. Det är en politisk fråga”

Mårtensson kommenterade FiB-avdelningens initiativ i en artikel i Sydöstran med följande ord:

”Jag tycker det är bra att det lokala nätverk som bildats i Blekinge tagit initiativ till protestmöten. Det är viktigt att den sanna bilden av vad som händer kommer ut”.

Och jo, hon köpte ett exemplar av Folket i Bild nr 5 innan hon begav sig till Göteborgståget.
    Sammantaget var kampanjen mot Nato-övningen något av en succé. Blekingenätverket för fred och alliansfrihet lyckades sätta Nato-övningen i blixtbelysning till förtret för de krafter inom statsledningen som hade planerat att låta den försiggå i lönndom. Bara nätverkets flygblad delades ut till inte mindre än 2% av Blekinges befolkning och det massmediala intresse som nätverket skapade kan inte överskattas.
    Mötet avslutades med att följande resolution antogs:

Nato är en angreppspakt som leds av den aggressiva supermakten USA. Nato angrep 1999 Jugoslavien i strid med folkrätten och FN-stadgan. Natos ledande makter USA och Storbritannien angrep 2001 resp. 2003 Afghanistan och Irak och håller dessa länder ockuperade i strid med internationell rätt.
    USA har nyligen hotat Iran med kärnvapenanfall och bedriver, enligt Seymour Hersh i New Yorker 8 april, krigsförberedande operationer på iranskt territorium.
Upprepade opinionsundersökningar har visat att en stor majoritet svenskar säger nej till Nato och att det finns stort stöd hos den allmänna opinionen för den traditionella svenska linjen av fred, neutralitet och alliansfrihet.
    I strid med folkviljan har dock Sverige knutits allt närmare Nato, bland annat genom medlemskapet i det så kallade Partnerskap för fred. Det svenska territorialförsvaret håller på att omvandlas till ett krigsmakt som ska göra "insatser" i samverkan med västliga stormakter inom EU och Nato.
    Det finns skäl att befara att dessa "insatser" kommer att ske varhelst den nuvarande orättvisa ekonomiska världsordningen hotas. Och då självklart, såsom vid alla krig, till ackompanjemang av tal om fred och humanitet.
Sverige deltar således redan med trupp under Natobefäl som syftar till att befästa den olagliga ockupationen av Afghanistan.
    Blekingenätverket för fred och alliansfrihet kräver:
Ta hem den svenska Natotruppen från Afghanistan!
Inget svenskt stöd till krig och ockupation!
Avbryt samarbetet med Nato!
Nato – ut ur Sverige!



Publicerad på www.fib.se 2006-06-08

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.