Utskriven 2021-12-02 11:17:36

Fler för USA ut ur Irak i Malmö än förra året

Av ANDERS PÜSCHEL

Lördagen den 17 mars samlades två hundra personer på Gustav Adolfs torg i Malmö vid Irakkommitténs och samarbetande organisationers manifestation mot ockupationen av Irak. Manifestationen, som hölls under parollerna "USA ut ur Irak - omedelbart och villkorslöst" och "Stöd irakiernas motståndskamp", var därmed större än förra årets.
    Vädret var skapligt, eftersom solen sken. Tyvärr blåste det dock kraftiga och ganska kalla vindar.
    Ett antal av de arrangerande organisationerna höll också tal. Vänsterpartiets talare betonade invasionens och ockupationens folkrättsstridighet, medan SSU:s bland annat tog upp USA:s ekonomiska intressen av ockupationen. Kommunistiska Partiet påpekade hur arvet från den internationellt solidariska svenska tradition som representerades av Olof Palme har förskringrats i takt med att Sverige alltmer anpassat sig till och slutit upp bakom USA-imperialismen.
    Talaren, som exemplifierade med bland annat de svenska ockupationssoldaterna i Afghanistan, manade mötesdeltagarna till intensifierat motstånd mot denna politiska kursändring, som han också kopplade samman med den växande rasismen i Sverige, där han tog den hotande utvisningen till Jordanien av palestiniern Hassan Asad som exempel. Samma koppling mellan krigen i Asien och inskränkningen av våra rättigheter här hemma gjorde även SKP:s talare.
    Tidskriften Manas talare gjorde däremot en minst sagt tvivelaktig insats. Visserligen betonade han att det är USA och dess allierade som hotar världsfreden, inte de länder som USA anfaller under förevändning att dessa hotar freden. Och visserligen talade han mot ett angreppskrig mot Iran. Men samtidigt hävdade han att detta motstånd måste kopplas till ett motstånd mot den iranska regimen. Han påstod att reaktionära rörelser i Irak och Afghanistan har stärkts av USA:s invasioner, men det var oklart om han syftade på de som kollaborerar med USA eller på USA:s motståndare. Han menade att det samma kommer att hända i Iran, om USA angriper även där, och sade därtill uttryckligen att den iranska regimen är lika dålig som den i USA. Med andra ord ville han inte skilja mellan de som hotar att angripa Iran, och de som utgör regimen i detta av angrepp hotade land.
    Samme person hörde för fyra år sedan till den grupp i Malmö som, under ledning av Iraks Kommunistiska Parti, försökte förvandla fronten mot den då förestående invasionen av Irak till en front mot Saddam Husseins regim. Då lyckades gruppen splittra fronten i Malmö redan innan invasionen inleddes, och utgjorde under resten av våren 2003 ett stort irritationsmoment för den verkliga rörelsen mot invasionen.
    I den mån någon tjänade på detta, var det USA och dess uttalade kollaboratörer i Iraks Kommunistiska Parti. Talaren meddelade också att en manifestation mot ett krig mot Iran och mot den iranska regimen kommer att hållas i Malmö senare i vår. Må den bli ett fiasko.
    Efter detta felsteg återgick manifestationen, genom Svensk-Kubanska Föreningens talare, till den internationella solidaritet som präglade arrangemanget. Föreningens talare påpekade hur rätt vi hade före kriget när vi sa att USA ljög. Hon lade skulden för att kriget bröt ut på omvärldens passivitet inför USA:s krigsuppladdning och kallade USA:s regim fascistisk och kriminell. Hon kopplade också samman Irakkriget med frigörelsen i Latinamerika, som hon påpekade att Kuba står i centrum för genom sitt utvecklingsbistånd till kontinentens andra länder.
    Dessutom kritiserade hon den svenska regeringens uppslutning bakom USA:s försök att "demokratisera" Kuba, det vill säga störta dess regim.
    En talare från Turkmenska föreningen berättade att Iraks turkmenska minoritet, ungefär tre miljoner människor, är utsatt för repression och diskriminering av den USA-installerade regimen på grund av att den motsätter sig ockupationen och den uppsplittring av Irak i tre eller flera delar som USA och dess irakiska regim vill genomföra. Talaren tog särskilt upp hur en förestående folkomröstning i den oljerika staden Kirkuk oavsett resultat kommer att öka spänningarna mellan olika grupper.
    Avslutningsvis förde Henrik Skrak, ordförande i Irakkommittén, ett principiellt resonemang om vad kommitténs stöd till motståndet i Irak innebär. Han betonade hur värdefullt det irakiska motståndet har varit för andra länder genom att bidra till deras frigörelseprocess respektive hindra att de har blivit angripna av USA, och han tog också upp de verkliga framsteg som Irak gjorde som självständigt land.
    Sammanfattningvis var dock arrangemanget mycket lyckat, förutom det nämnda huvudlösa inlägget från tidningen Manas företrädare. Att han fick tala är ett symptom på de problem som kommittén har i sin verksamhet. Hans inställning var naturligtvis känd sedan tidigare för kommittén, och den borde haft modet att säga nej tack till honom.Publicerad på www.fib.se 2007-03-17

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.