Utskriven 2021-10-21 01:26:33

Protester mot USA:s ockupations av Irak 15 mars

Malmö
Uppskattningsvis 200 personer hade samlats på Gustav Adolfs torg i Malmö för att delta i manifestationen i samband med femårsdagen av USA:s och dess allierades invasion av Irak. Irakkommittén i Malmö stod som arrangör, och det var kommitténs ordförande Henrik Skrak som
inledde mötet.
    Henrik Skrak betonade hur oerhört blodig och grym ockupationen är: en miljon döda irakier, fem miljoner flyktingar (i och utanför landet), sjukdomar och undernäring. Han tog också det irakiska väpnade motståndet i försvar och påpekade att irakierna har rätt enligt folkrätten att göra motstånd. Huvuddelen av alla attacker riktas mot de utländska ockupanterna, och uppgår till mellan 60 och 100 stycken varje dag. Detta visar enligt Skrak på motståndskampens folkliga stöd, som är en förutsättning för att man dagligen ska kunna genomföra så många framgångsrika angrepp. Skrak nämnde alla opinionsmätningar som också visar att irakierna stödjer motståndet. Sverige, däremot, tillade han, stödjer angriparen och ockupanten, inte minst med vapen. Här nämnde Skrak både Bofors och det i Malmö belägna företaget Aimpoint som tillverkar kikarsikten till bland annat USA:s armé. Skrak underströk också att USA inte utgör en stabiliserande faktor i Irak, utan tvärtom måste ut ur landet för att det ska bli lugn där.
    Avslutningsvis påpekade Skrak att Sveriges uppslutning bakom USA i detta krig, och mera allmänt, står i strid med det svenska folkets intressen, och förespråkade en återgång till neutralitet och alliansfrihet. Sist uttryckte han förhoppningen att detta skulle vara den sista gången man var tvungen att manifestera på årsdagen av USA:s ockupation, att ockupationen skulle vara upphävd om ett år.
    Även Per Gahrton, ordförande för Palestinagrupperna i Sverige, betonade att det råder vad han kallade en nationell katastrof i Irak. Han påpekade att detta nu är så uppenbart att till och med en del som för några år sedan vägrade inse det nu har fått upp ögonen, och nämnde en samma dag publicerad ledarartikel i lokaltidningen Sydsvenskan som exempel. Där har tidningens politiska chefredaktör Heidi Avellan bland annat upptäckt att en del irakier anser "att det var bättre under Saddam Hussein". Gahrton, som kallade Baath-partiets och Saddam Husseins regim för en diktatur, underströk samtidigt det materiella välstånd som utvecklades under denna styrelse. Därefter redogjorde Gahrton utförligt för den syn på rätten till motstånd mot ockupation som länge var gängse svensk försvarsdoktrin vid en eventuell ockupation av Sverige, men som nu, i takt med Sveriges anpassning till stormakten USA, har ersatts av fromma förhoppningar om konflikthantering och stämplanden av motståndskamp som terrorism.
    Gahrton underströk irakiernas rätt att göra motstånd i de former som de själva väljer, och drog en parallell till den svenska solidaritetsrörelsens inställning till FNL i Vietnam. Han tog också upp frågan om de irakiska flyktingar som kriget har lett till och sade att Sveriges inställning här i alla fall är bättre än USA:s och Danmarks.
    Marianne Berg, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, kopplade samman Irak-kriget med kriget i Afghanistan och kriget mot befolkningen i Gaza i Palestina, och sade att folken i dessa länder idag ser oss i Sverige som en röst för ockupation och förtryck. Hon fördömde planerna på att öppna Sveriges ambassader i Bagdad och Kabul, eftersom detta legitimerar USA:s ockupation. Hon tog även upp flyktingfrågan, varvid hon kallade utrikesminister Carl Bildts och migrationsminister Tobias Billströms inställning en skam för Sverige och sade att Sveriges nuvarande flyktingpolitik strider mot våra internationella åtaganden.
    Shaimaa Hannon Abad företrädde Iraks Kommunistiska Parti-Kadern, den med den irakiska motståndsrörelsen solidariska grenen av det i övrigt kollaborationistiska Iraks Kommunistiska Parti. I sitt tal sammanfattade hon orsakerna till och konsekvenserna av invasionen, tog upp de förödande sanktioner mot landet som hade föregått invasionen med tretton år, och betonade dessutom motståndsrörelsens framgångar, varefter hon avslutade med att utbringa ett leve för det irakiska motståndet.
    Chetin Jamil, från Turkmenska föreningen, är av turkmensk etnicitet, en folkgrupp i Irak som huvudsakligen återfinns i den kurdiskt dominerade norra delen av landet, bland annat i och kring den oljerika staden Kirkuk. Jamil talade bland annat om USA:s försök att splittra Irak etniskt för att lättare kunna behärska och suga ut landet. Han betonade också att USA:s politik inte kommer att förändras på grund av att USA får en ny president efter valet i november, och tog också upp USA:s kulturimperialism som ett verksamt sätt för USA att styrka våra tankar. Han uppmanade dessutom till bojkott av varor från USA.
    Tony Johansson, socialdemokrat och ledarskribent, var den siste talaren vid manifestationen. Han påpekade bland annat att proportionerna mellan ockupantens våld och motståndets nu är värre än de var under den nazityska invasionen av Sovjetunionen.
    Sammanfattningsvis en väl genomförd om än ganska liten manifestation i ett kyligt Malmö.

Anders Püschel

Göteborg
Foto: Kjell Martinsson 
Vid Valand på Avenyn i Göteborg blåste det extra hårt. Men kvinnor brukar vara uthålliga - så också denna gång!

Det var 600 demonstranter som lördagen den 15 mars tågade nedför Avenyn från Götaplatsen till Gustaf Adolfs torg. Vädergudarna - om dom nu finns - har under senaste tiden varit extra frikostiga med både regn och blåst. Det har troligen känts lite påfrestande för de demonstrationsdeltagare som varit i farten så här i början av mars. Vi kan dessutom befara att en del antiimperialister uteblivit just p g a vädrets makter.
    I demonstrationsplattformen ingick förutom USA ut ur Irak även Stöd det irakiska folkets kamp! Inget svenskt stöd till USA:s krig! Ta hem trupperna från Afghanistan! Stoppa belägringen av Gaza! Bojkotta Israel - leve Palestina!
    Demonstrationsarrangörerna Fredskoalitionen och Nätverket Stoppa USA:s krig hade i år flera funktionärer som upprätthöll en viss ordning. Frågan är dock om det inte borde vara fler talkörsledare, så att enheten framstår bättre.
    Ulf Nilsson och Åsa Hjalmers höll i mötet framför Börshuset. De presenterade också talarna, vilka i tur och ordning var: Khaled Ahmed, Hans Linde och Zeinab Sahled Karlsson.
    En mötesresolution antogs och positivt var att flera av demonstranterna samlades vid IrakSolidaritets bokbord efter mötet.

Text och foto: Kjell MartinssonPublicerad på www.fib.se 2008-03-23

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.