Utskriven 2021-12-02 16:50:24

Björn Forsberg drog fullt hus på Café Pilgatan

Björn Forsberg

Torsdag den 3 april höll statsvetaren Björn Forsberg ett föredrag på Café Pilgatan. Den första timmen pratade Björn Forsberg utifrån sin bok Tillväxtens sista dagar – kampen om världsbilder. I den går han till hårt angrepp på stora delar av miljörörelsen och dess ledande debattörer som förmedlar en bild av att klimat-, energi- och miljöproblematiken kan lösas med ny teknik och ökad tillväxt. Björn Forsberg nämnde flera problem med detta synsätt. Trots att det var flera decennier sen man började vända och hoppas på en ekonomins omvandling till ”miljövänlig tillväxt” så har den inte infunnit sig. Tvärtom förbrukar i-värden med hjälp av den nya tekniken mer råvaror, mer energi och mer resurser. Dessutom frestar detta synsätt att vagga in oss medborgare i en falsk förhoppning att dagens miljöproblem är relativt lätt åtgärdade inom dagens ekonomiska system. I själva verket
menade Björn Forsberg att tillväxten är en del av problemet.
    Han vill istället lyfta fram den tillväxtkritiska diskussionen som inte förts inom miljörörelsen under de senaste decennierna. Under 70-talet fanns en insikt och diskussion om en kommande resursbrist på mineraler, olja och energi, mat, åkerarealer, m.m. Men denna diskussion avstannade i början av åttiotalet när nyliberal ekonomisk teori och politik bröt in i västerlandet. Ibland kan man t.ex. se ordet utveckling och tillväxt användas som synonymer. I dagens debatt kan ständigt höras påståenden om att vi behöver tillväxt för att rädda miljön. Ett absurt resonemang enligt Björn Forsberg eftersom tillväxten i sig genererar mer resursförbrukning och miljöförstörelse.
    Att t ex. Umeå kommun vill lägga ut pengar på en ringled tyckte Björn Forsberg var ett exempel på detta tänkande. Man argumenterar som om ringleden är en miljösatsning trots att all samlad forskning visar att alla nya vägar och ringledsbyggen ger mer bilism. Inte ens vägverkets och kommunens egna beräkningar tycker ringleden bär sig, utom då kanske på någon sträcka. Istället menar Björn Forsberg att det förmodligen handlar mycket om handel och expansion av staden, men det har man legat lågt med både inför medborgarna och inför Vägverket. Umeå tillhör toppkommunerna i landet beträffande trafiktillväxt. Från politiskt håll verkar detta vara en självklar utveckling. Men om man jämför Umeå med en lika stor universitetsstad som Lund, så har den staden visat att man genom att satsa på kollektivtrafik och alternativa lösningar kan expandera och samtidigt minska trafiken.
    Den alternativa utveckling som Björn Forsberg vill att miljörörelsen ska stödja är vad han kallar lokalisering, att produktion och beslutsfattande förskjuts ner på lokalnivå. Embryon till en sådan utveckling finns redan i USA. Även här i Norrland kan en lokaliseringstendens skönjas när matvaror som producerats i Norrland fått tydlig märkning i Konsum och efterfrågas av många konsumenter.
    Men Lokalisering handlar om mer än bara matvaruproduktion. Det kan handla om makten över ekonomin, om regioner och lokalsamhällenas återerövring av inflytande och kraft från centralmakt, om att göra demokratin mer genomskinlig och lättare att påverka med
mera.

Andra halvan av föredraget svarade och kommenterade Björn Forsberg publikens frågor och inlägg. Det var en väldigt aktiv och engagerad publik som befann sig på Café Pilgatan den kvällen.
    Som arrangörer för kvällen stod Folket i
Bild i Umeå, Miljöförbundet Jordens Vänner Umeå och Café´ Pilgatan.

Mattias NilssonPublicerad på www.fib.se 2008-04-16

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.