Utskriven 2021-12-02 17:00:03

Vad kan vi lära av Virginia Tech?

Kollag K Lindelöf

16 april 2007 sköt studenten Cho Seung-Hui ihjäl 32 personer på en högskola i Virginia, USA. Sven Å Christianson , professor i psykologi som i DN intervjuats om händelsen tolkar gärningsmannens uppträdande som klara tecken på vanföreställningar. Dagstidningar som The Times och The Chicago Tribune framför att Cho med stor sannolikhet stått på en psykoaktiv medicinering - en medicinering som man tidigare kunnat visa är kopplad till psykotisk förvirring, våldsamma och brottsliga handlingar.

Beakta följande:

  • 1998 mördade Kip Kinkel, sina föräldrar och fortsatte sedan till skolan där han öppnade eld mot studenter i en cafeteria, dödade 2 och skadade 22 Kinkel hade stått både på Ritalina and Prozac (den vanligaste antidepressiva medicineringen – ett s.k. SSRI preparat).
  • 1999 sköt och skadade T.J. Solomon sex av sina skolkamrater. Han behandlades med Ritalina.
  • 1999 sköt Eric Harris 12 studenter och en lärare på Columbine High School. Han stod på Luvox (ett SSRI preparat).
  • 2005 dödade Jeff Weise sju elever. Han stod på Prozac.
  • Under perioden 1995- 2005 inträffade i USA 277 skolskjutningar, vilka resulterat i dödsfall eller skador. De 20 senaste åren finns dokumenterat över 1500 fall av våldsamma eller kriminella handlingar (skottskador/mord) med koppling till psykiatriska preparat.

    Varför har skolskjutningar blivit allt vanligare? Beror det på tillgången på vapen? Dessa har funnits länge medan skolskjutningar är något tämligen nytt. Är de senaste tio årens våldsamma förskrivningsökning av psykoaktiva drogar och kopplingen till det ökande antalet skolskjutningar en ren tillfällighet? Det är känt att psykoaktiv medicinering har biverkningar som mani, emotionell instabilitet, mardrömmar, vanföreställningar, förföljelseidéer, hallucinations, psykotisk förvirring, agitation fientlighet, bisarra beteenden och svåra utsättningsproblem.
    Biverkningar uppträder mer ofta då man startar eller ändrar medicineringen. En för abrupt avlutning av behandlingen kan orsaka allvarliga biverkningar. En nedtrappning med en acceptabel säkerhet kan ta flera månader och måste ske under övervakning av en erfarenhet specialist.
    Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA varnade april 2005 för att antidepressiv medicinering (så kallade SSRI - preparat) inte bör användas till barn och ungdomar med depression. Myndigheten slår fast att självmordsförsök, självmordstankar och aggressivt beteende är betydligt vanligare hos barn och unga som tagit SSRI -preparat.
    När det gäller ADHD -preparat (Adderall, Concerta, Strattera, Ritalin, m fl) har ett universitet i staten Oregon utfört en utvärdering av 2287 studier - ”Oregon Drug Effectiveness Review Project” (ODER). - I en 731 sidor lång rapport redovisas att det saknades bevis för att preparaten skulle vara effektiva och säkra. Trots att man gått igenom nästan alla studier på ADHD – preparat som man gjort i västvärlden, konstaterade man att studierna avseende patientsäkerheten var av dålig kvalitet samt att belägg för att såväl långsiktig säkerhet som långsiktig effektivitet saknas. Vidare är man fortfarande okunnig om hur preparaten fungerar. Torgny Peterson - direktör för ”European Cities Against Drugs” (ECAD) – sammanfattar att man i undersökningen ”inte hittade bevis vare sig för säkerheten hos de mediciner som används eller för ADHD - diagnosens legitimitet”.
    Psykiatern Peter Breggin har i boken - Talking Back to Ritalin - sammanställt vetenskaplig dokumentation som berör amfetaminets (dvs. ADHD preparaten Ritalina/Concerta) biverkningar. Breggin kan visa att Ritalin kan orsaka hormonrubbningar, tillväxthämning, minskad hjärntillväxt och även andra bestående hjärnförändringar. Flera barn visar tecken på slöhet med ett ”robotliknande” beteende, depression eller ångest. Breggin har även analyserat ett stort antal våldsfall där han direkt kunnat koppla de våldsamma handlingarna till psykiatriska droger – i synnerhet de senaste antidepressiva preparaten. I en artikel (2007-04-19 www.huffingtonpost.com) skriver Breggin att fallet Cho har många beröringspunkter med massakern på Columbine Highschool (se ovan). Både Cho och Eric Harris hade varit aggressivt förvirrade under en längre tid. Under ett helt år före brottet visade Harris visade tecken på aggressivitet och förvirring. Han behandlades med Luvox – ett antidepressivt preparat som är känt för att kunna orsaka mani (förvirring och förföljelseidéer) hos unga (Se www.breggin.com).
     Från nätet Dr. Ann Blake Tracy , fil doktor i hälsovetenskap författare till boken Prozac, Panacea or Pandora har under tio års tid studerat hur Prozac orsakar raseri och våldsamma handlingar hos personer på ett sätt som aldrig innan de sattas på preparatet. Hon har bl.a. studerat 32 mordfall där kvinnor och deras barn var inblandade. I 24 fall kunde hon visa att kvinnorna tagit Prozac eller något annat antidepressivt (SSRI) - preparat (Se www.drugawareness.org).
    Dr. David Healy , chef för avdelningen för psykologisk medicin vid Universitetet i Wales, har visat att Prozac kan framkalla våldsamt och aggressivt beteende hos friska försökspersoner och menar att preparaten mycket väl kan utlösa svåra kriminella våldshandlingar.
    Amerikanska läkemedelsverket FDA (Food and Drug Administration) har sedan år 2005 varnat för att antidepressiv medicinering kan orsaka ångest, agitation. panikattacker, sömnlöshet, irritabilitet, fientlighet, ilska, impulsivitet akatisi (svår rastlöshet) och mani - en varning som just innebär ökad risk för självmord och våld. Vidare yrkar FDA på en särskild varningstext - Black Box Warning - vid förskrivning av antidepressiva mediciner till barn. Denna varning - som även inkluderar ADHD -preparatet Strattera – är den allvarligaste FDA kan utfärda.
    All behandling med antidepressiva mediciner omfattar en potentiell risk att kunna driva en person till förvirring och våldsamma handlingar. Vi vet fortfarande inte säkert om Cho tagit psykiatriska preparat. Det som gör saken svårbedömd är att en för snabbt avbruten behandling i sig kan utlösa förvirrade våldhandlingar veckor – ja även månader efter utsättandet. Ingen förnekar att antidepressiv medicinering kan rädda liv. Men senaste årtiondets erfarenheter visar på en tydlig koppling mellan psykoaktiv medicinering och bisarrt och dödsbringande beteende. Detta bör mana till försiktighet vid förskrivning av psykotropa preparat till barn och ungdomar.

Leif Elinder
BarnläkarePublicerad på www.fib.se 2007-04-22

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.