Utskriven 2021-12-02 11:06:52
Den offentliga lögnen om EU-fördraget

Gör ett experiment: Fråga mannen på gatan om Sverige är en demokrati. Han blir nog närmast förvånad över frågan och svarar självklart ja. Fråga sedan om Sverige styrs av folket. Mannen på gatan kommer då att titta underligt på dig och sedan svara lika självklart nej.
    Och ändå betyder demokrati ordagrant folkstyre. Men det har "gått troll i ordet". Med demokrati är det idag som med de religiösa besvärjelserna förr. Det åkallas i tid och otid, men föga relaterat till fakticiteter.
    Demokrati, som ordet mestadels används idag, är en av alla de abstraktioner varmed överheten präglar folks föreställningsvärld, sättet att tänka, för att därigenom lättare kunna styra. Eller som August Strindberg skrev (1910): "Men allt hvad de tänka, sjelfva tankelagarna äro stiftade deruppe".
    Den förre tyske presidenten Roman Herzog ifrågasatte nyligen att Tyskland längre kan kalla sig en parlamentarisk demokrati, då mer än 80 procent av lagarna som införs i Tyskland kommer från EU (Welt am Sonntag, 14 januari 2007). En generad tystnad spred sig i det tyska etablissemanget och inom EU-kratin. Herzogs uppriktighet förde tankarna till HC Andersens välkända fabel "Kejsarens nya kläder".
    Vad hjälper nämligen allmän rösträtt till parlamentet om makten ligger någon annanstans? Om makten ligger fjärran från folkets kontroll i EU:s överstatliga maktstrukturer, påverkbara endast för storkapitalets välorganiserade lobbyister?
    Den 19 oktober enades EU:s regeringschefer i Lissabon om ett nytt EU-fördrag. Att detta fördrag i grunden är samma EU-konstitution som de franska och holländska väljarna tidigare har avvisat i folkomröstningar låtsas EU-etablissemangen inte om. De vill att denna konstitution ska godkännas (ratificeras) i medlemsländerna utan riskabla folkomröstningar. Detta trots att fördraget innebär en betydande ytterligare överföring av makt från de folkvalda parlamenten till EU:s institutioner.
    Därför torgför man den offentliga lögnen att Lissabonfördraget bara innehåller smärre förändringar gentemot de tidigare gällande fördragen.
    Så illa ställt är det alltså med folkstyrelseandan hos vår överhet. Mot detta bör vi protestera. Kräv folkomröstning om EU:s nya konstitution, Lissabonfördraget!

Ulf Bjerén
KarlskronaPublicerad på www.fib.se 2007-12-10

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.