Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Folket i Bild/Kulturfronts
STADGA
antagen vid ordinarie stämma 1982, 1983, 1984 och 1985.

I. Allmänna bestämmelser

§ 1
Föreningens namn är Folket i Bild/Kulturfront. Föreningens uppgift är att agera till försvar för yttrande- och tryckfrihet, främja en folkets kultur och stödja de antiimperialistiska krafterna.

§ 2 Utgivning
Föreningen ger ut tidningen Folket i Bild/Kulturfront. Utgivningen av tidningen skall ske i enlighet med föreningens program.

§ 3 Föreningens säte och uppbyggnad
Föreningen, som har sitt säte i Stockholm och utgör en enda juridisk person, är uppbyggd av sina enskilda medlemmar. Stämman är högsta beslutande organ och mellan stämmorna leder föreningsstyrelsen arbetet. Avdelningar kan bildas där så är möjligt.

§ 4 Medlemskap och avgifter
Medlem i föreningen kan den bli som erkänner föreningens program och stadga samt betalar årlig medlemsavgift.

Rätt till medlemsskap tillkommer endast fysiska personer. Medlemsskap fastställes av föreningsstyrelsen.

Medlem äger närvaro- och yttranderätt vid samtliga medlemsmöten, oavsett ort.

Medlem som uppenbart motarbetar föreningen kan uteslutas. Uteslutningsärende behandlas av avdelningsmöte. I kallelsen skall uteslutningsärendet anges. Beslut om uteslutning fattas av föreningsstyrelsen och fastställs av stämman, vid vilken tidpunkt vederbörande äger närvaro- och yttranderätt. Mellan sådant styrelsebeslut och stämmobeslut äger medlem inte utöva sina rättigheter i föreningen.

II. Central organisation

§ 5 Stämman
Stämman är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie stämma hålls före april månads utgång varje år. Extra stämma hålls när minst en tiondel av föreningens medlemmar eller när styrelsen så önskar. Extra stämma skall också hållas när de båda revisorerna gemensamt kräver detta.

Styrelsen skall per post kalla till ordinarie stämma minst tolv veckor i förväg, och till extra stämma minst fyra veckor i förväg. Handlingar till ordinarie stämma skall vara delegaterna tillhanda senast tre veckor i förväg. Handlingar till extra stämma skall vara delegaterna tillhanda senast två veckor i förväg.

Valberedningens förslag till styrelse skall senast tre veckor före ordinarie stämma vara delegaterna tillhanda.
Motioner till stämman skall ha inlämnats senast åtta veckor före stämman. Alla medlemmar äger motionsrätt.

På stämman äger valda delegater och styrelsen rösträtt, övriga medlemmar äger närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. Dock äger inte styrelsen rösträtt i fråga rörande styrelsens ansvarsfrihet. Vid lika röstetal skall lotten fälla avgörandet.

Avdelning äger utse en delegat till stämman samt ytterligare en delegat per påbörjat 25-tal medlemmar. Dock får avdelning med mindre än 6 medlemmar endast utse en delegat. Antalet delegater beräknas efter antalet medlemmar i avdelningen 31 december året innan.

Ordinarie stämma har till uppgift
att fastställa föreningens program och stadga;
att behandla och godkänna verksamhets- och revisionsberättelse;
att behandla frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse;
att behandla inkomna motioner;
att fastställa antalet ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen;
att välja styrelse, varvid föreningens ordförande och kassör väljs särskilt. Val av styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter skall ske i olika val;
att utse ansvarig utgivare för tidningen;
att välja två revisorer plus två revisorssuppleanter;
att utse valberedning inför nästkommande stämma;
att fastställa en budget för föreningen. Denna budget skall vara vägledande för styrelsens arbete;
att fastställa inträdes- och medlemsavgifter.

Extra stämma har till uppgift att behandla den/de frågor den är inkallad för, samt kan förrätta de val som ordinarie stämma har till uppgift att göra. Personval skall ske genom sluten omröstning om någon så begär. Vid sluten omröstning skall godkänd röstsedel uppta minst ett och högst det antal namn som skall väljas. Vald är den som fått mer än hälften av antalet avgivna och godkända röster. Om inte tillräckligt antal kandidater fått mer än hälften av rösterna görs omval mellan dem som, utan att ha blivit valda, fått högst röstetal. Antalet kandidater i omvalet begränsas till två per mandat.

§ 6 Styrelse, redaktionskommitté och redaktion

a) Styrelse
Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan stämmorna.

Styrelsen har till uppgift
att verkställa av stämman fattade beslut;
att leda föreningens verksamhet;
att svara för utgivningen av tidningen;
att hålla fortlöpande kontakt med avdelningarna;
att anställa och ansvara för personal i föreningen och i av föreningen ägd verksamhet;
att utse firmatecknare för föreningen.

Styrelsen är beslutsmässig då antalet närvarande ledamöter är minst lika med halva antalet valda ordinarie ledamöter. Vid ordinarie ledamots frånvaro inträder suppleant i av stämman fastställd turordning.

Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

Styrelsen kan till sig adjungera ytterligare personer som deltager i styrelsens sammanträden med yttrande- och förslagsrätt.

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst en tredjedel av ordinarie ledamöter så begär.

Anställs ledamot av föreningen eller av föreningen ägd verksamhet skall vederbörande frånträda sitt förtroendeuppdrag under den tid anställningen vara. I händelse av förhinder för den ansvarige utgivaren utser styrelsen ersättare.

b) Redaktionskommitté
Styrelsen utser inom sig representanter vilka tillsammans med redaktionen utgör redaktionskommitté. Redaktionskommittén ledamöter deltager aktivt i tidningsarbetet. Uppstår meningsskiljaktigheter av så allvarlig karaktär att de inte kan sammanjämkas inom kommittén hänskjuts frågan till styrelsen för avgörande.

c) Redaktion
Redaktionen består av en eller fler redaktörer. redaktionen svara för den löpande utformningen av tidningen och redogör för denna vid redaktionskommitténs sammanträden.

§ 7 Revisorer
Revisorerna skall fortlöpande granska föreningens verksamhet. Föreningsräkenskaper skall ställas till revisorernas förfogande senast sex veckor före ordinarie stämma och, i förekommande fall, fyra veckor före extra stämma.

Revisionsberättelse skall vara delegaterna tillhanda senast tre veckor före ordinarie stämma och två veckor före extra stämma.

III. Lokal organisation

§ 8 Avdelning
Avdelningens namn skall knyta Folket i Bild/Kulturfront till orten eller området. Avdelningen bildas lokalt, godkännes av och är underställd föreningsstyrelsen.

Avdelningen har till uppgift
att sköta kontakten med föreningsmedlemmarna;
att vara en länk mellan läsare och redaktion;
att värva prenumeranter och sälja tidningar på orten;
att i övrigt verka för föreningens program.

§ 9 Avdelningens årsmöte
Avdelningens årsmöte hålls före februari månads utgång.
Årsmötet har till uppgift
att behandla och godkänna verksamhets- och revisionsberättelse;
att behandla frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse;
att välja avdelningsstyrelse; ordförande väljs separat;
att välja minst en revisor som fortlöpande granskar avdelningens verksamhet;
att utforma riktlinjer för avdelningens kommande verksamhet;
att välja stämmodelegater.

Vid val av avdelningsstyrelse, stämmodelegater och revisorer gäller vad som är stadgat för personval i § 5.

Avdelningsstyrelsen skall per post kalla samtliga medlemmar inom sitt område till årsmöte minst två veckor i förväg.

Efter årsmötet skall kopior av årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse tillställas föreningsstyrelsen.

Extra årsmöte sammankallas då avdelningsstyrelsen eller minst en tiondel av medlemmarna inom avdelningens område så begär. Extra årsmöte kan endast behandla den eller de frågor som finns upptagna på kallelsen.

Avdelningsstyrelsen skall per post kalla till extra årsmöte minst en vecka i förväg.

Rösträtt vid årsmöte eller extra årsmöte har varje medlem som bor inom avdelningens område. Rösträtt för enskild medlem kan inte utövas genom fullmakt.

Vid lika röstetal skall lotten fälla avgörandet.

§ 10 Avdelningsmöte
Avdelningsmöte sammankallas då avdelningsstyrelsen eller minst en tiondel av avdelningens medlemmar så begär.

Avdelningsstyrelsen skall per post kalla till avdelningsmöte minst en vecka i förväg.

Rösträtt vid avdelningsmöte har varje medlem som bor inom avdelningens område. Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt. Vid lika röstetal skall lotten fälla avgörandet.

§ 11 Avdelningsstyrelse
Avdelningsstyrelsen leder avdelningens arbete mellan avdelningens årsmöten. Avdelningsstyrelsebeslut gäller då mer än hälften av dess ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst.

§ 12 Upplösning av avdelning
Avdelning upplöses av föreningsstyrelsen efter förslag från avdelnings årsmöte eller extra årsmöte. Före upplösning skall samtliga skulder vara reglerade. De tillgångar som finns vid upplösning tillfaller föreningen.

IV. Avslutande bestämmelser

§ 13 Program och stadga
Ändring av föreningens program kan beslutas av stämman.

Ändring av föreningens stadga kan beslutas av två på varandra följande stämmor, varav en är ordinarie stämma.

§ 14 Upplösning
Föreningen kan inte upplösas med mindre än två på varandra följande stämmor, varav en ordinarie stämma, beslutar med på vardera stämman tre fjärdedelars majoritet.Publicerad på www.fib.se 2005-04-13

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Natoprovokation i Karlskrona
  Ship to Gaza i Hammarkullen
  Uppsalaavdelningens gamla arkiv återfunnet
  Ny enhet för solidaritet med Palestina
  Demonstration mot Israels övergrepp i Gaza
  Sköld-Peter Matthis om i Irak i Farsta
  Fredsseminarium i Göteborg
  Seminarium om Iraks olja på Uppsala Universitet
  Seminarium om Iraks svarta guld
  Världskulturmuséet öppnade dörrarna
  FIB-Kulturfront har hittat sig själv
  Kamp mot EU-fördraget på Lövmarknaden i Karlskrona
  FiB-försäljning i Stenhagen
  Bra försäljaruppslutning i Stockholm på 1 maj
  Bokbord på Järntorget i Göteborg på 1 maj
  Stämman 2008
  Björn Forsberg drog fullt hus på Café Pilgatan
  Ljusvaka Gbg
  Ljusvaka till försvar av Iraks nationalbibliotek och muséum
  Protester mot USAs ockupation av Irak 15/3
  Protest mot övergreppen i Gaza
  Makten, konsten och propagandan
  Umeåavdelningen
  Årsmöte i Göteborg
  Vietnam var nära i Göteborg
  Årsmöte i Uppsala m m
  Årsmöte i Uppsala referat
  Stockholmsavdelningens årsavslutning
  Yttrandefrihet och religion
  FiB/K på Socialistiskt forum
  Management by stress
  FNL var nära i Borlänge
  Jan Hjärpe i Farsta – ”Faran med det s.k. Kriget mot terrorismen”
  Lyckad mötesserie i Angered
  Tryckfrihetsanförande på Bokmässan 2007
  Vietnam var nära, även i Uppsala
  Mässfall
  FiB-stadga
  Rapport från Urkult
  Fem fibbare i Gnesta
  NATO ut ur Sverige
  Många beredda på motstånd
  FiB/K i årets 1 maj
  FiB-stämma 2007
  1 maj Stockholm
  1 maj i Göteborg
  1 maj i Uppsala
  1 maj i Karlskrona
  1 maj i Örnsköldsvik
  1 maj i Degerfors Myrdaltal
  Göteborgs fredsfestival
  Lyckat FiB-möte i Angered
  Uppsala en vecka senare
  Krigsmotståndet firade fyra år
  Våga tänka nytt om Afghanistan
  Irak, Palestina och Afghanistan är samma ockupation?
  Ett par tusen i Stockholm för USA ut ur Irak
  800 i Göteborg för USA ut ur Irak
  Fler för USA ut ur Irak i Malmö än förra året
  Mycket bra demonstration i Stockholm mot Irakkriget
  Socialistiskt forum i Uppsala
  Årsmöte i Göteborg
  Uppsalas årsmöte
  Uttalande FiB-Stockholm
  Hans-Olof Öberg är död
  För en enad antiimperialistisk rörelse
  Eva Myrdal om FiBforumdebatten
  Politisk diversehandel i Karlskrona
  FiB svarar Andreas Malm
  Media och makten
  Afghanistanmöte i Göteborg
  Socialistiskt forum
  Nytändning i Göteborg
  Demonstrationer 11 nov
  Jan Myrdal i hjärtat av Enskede
  Tidningsdiskussion
  Vem tog bilden?
  Bokmässan 2006
  Folket i Bild och Nej till EU i gemensam valrörelseaktion
  Solidaritet med Västasiens folk
  Fredskämpen ElsaMaria Bergström är död
  Rösta rött i valet manar David Eriksson (krönikör och författare)
  Sommaravslutning i Gnesta Folkets Park
  Libanon Göteborg
  Vakter flyttade Fibbare
  Internets diskussionsgrupper behöver fler aktiva
  Fler demonstrationer i Sverige 22 juli
  Israelprotest i Malmö
  200 i protest mot Israel i Ö-vik
  250 mot Israels övergrepp mitt i semestern i Uppsala
  Ruwaida i ursinnigt angrepp mot Jan Eliasson, utrikesministern för Sverige
  Ta efter Karlskronaavdelningen
  FiB på Klaipedaplatsen i Karlskrona 17 juni
  Appellmöte i Karlstad 17 juni
  Tisdagsklubben
  Blekingeprotest mot Nato-övning
  Rapport från möte om USAs krigspolitik
  1 maj Kiruna
  1 maj Ö-vik
  1 maj Uppsala
  1 maj Göteborg
  1 maj Umeå
  1 maj Malmö
  1 maj Stockholm
  1 maj Blekinge
  FiB-stämma 2006
  Umeåinsändare i VK
  Kultur för fred i Göteborg
  Lyckat seminarium om ockupationsterrorn i Irak
  Treårsdagen av Irakinvasionen Gbg
  Stoppa terroristen Bush!
  Fler platser 18/3
  Klockan 15.00 till 15.30 hos Lars Ohly (mars 2006)
  Lasse mot Stefan
  Kosovokriget en milstolpe i Folkrätten
  Årsmöten ute i landet
  Ordfrontsaffär II
  Illa är det med denna vassa bila
  FiB/K i Stockholm 10:e december
  Och Ohly dök upp i frack och cigarett i handen
  FiB-Blekinge delade ut Pinter-flygblad
  Om Kolonialismens svarta tid
  En blatteförenings längtan
  Soc Forum dag 1
  Soc Forum dag 2
  Afghanistan - ett rövarnäste organiserat av USA
  Fredsaktion i Göteborg 12 november
  Stark musik på blå stället
  Stöd för Irakmotståndet i Uppsala
  Manifestation i Karlskrona 24/9
  Demonstration i Gbg
  FiB Blekinge flygblad
  Studiecirkel Sthlm no
  Hultén i Täby
  USA måste tvingas följa folkrätten!
  Vägra köpa
  Wiehe i Göteborg
  Mc Donalds Blekinge
  Omskakande möte
  Martinsson till GP
  FiB mot Mc Donalds
  Flygblad om Irak
  Irakkommitté i Umeå
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se