Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Haagtribunalens domare och internationella experter är inte ense om begreppet folkmord. Domen mot general Radislav Krstic för folkmord är i flera avseenden anmärkningsvärd och strider mot den gängse tolkningen av FN:s folkmordskonvention, skriver Uppsalaforskaren Kjell Magnusson, som varnar för en devalvering av begreppet folkmord.

Låt mig först säga att när jag skrev min artikel på SvD Brännpunkt den 19 november var jag mycket medveten om domen mot general Radislav Krstic. Av utrymmesskäl valde jag att inte nämna fallet, hellre än att behandla det i förbigående. Anita Jekanders och Christian Palmes reaktion, SvD Brännpunkt den 20 november, visar att jag hade rätt; de ser inte det principiella och moraliska problem jag tog upp.

Domen mot Krstic, som är överklagad och kommer att prövas på nytt, är i flera avseenden märklig. Utifrån FN:s folkmordskonventions skrivning 'förgöra [en folkgrupp] helt
eller delvis' slår domstolen fast att det kan finnas lokala folkmord, vilket i sig är synnerligen tvivelaktigt och strider mot de flesta definitioner av folkmord.

Därefter konstaterar domstolen att formuleringen 'helt eller delvis' även kan tillämpas på denna lokala population (!): 'I själva verket kan det fysiska förintandet hänföra sig till endast en del av en geografiskt begränsad del av en större grupp.'

Vidare förs ett föga övertygande resonemang om att befolkningen i Srebrenica skulle ha vissa särdrag (patriarkalisk kultur) som gör att den kan betraktas som en
specifik grupp inom den bosnjakiska folkgruppen. Och trots att man medger att det skett omfattande flyktingrörelser i
regionen, väljer domstolen att definiera den drabbade gruppen som muslimer i Srebrenica.

Det hade varit logiskt att utgå från kategorin bosniska muslimer, eller åtminstone muslimer i östra Bosnien. Detta får givetvis konsekvenser för andelen offer, ett avgörande kriterium i tillämpningen av folkmordskonventionen.

Domstolen kommer även med en anmärkningsvärd nytolkning av konventionen när man hävdar att det rör sig om folkmord om en grupp tvingas bort från ett givet område: 'eftersom förövarna av folkmordet betraktar det avsedda förintandet som tillräckligt för att tillintetgöra gruppen som en distinkt enhet i det geografiska området ifråga.'

Till skillnad från domarna i fallet Prijedor som använder konventionens begreppsapparat utgår alltså domen mot Krstic på avgörande punkter från termer som inte finns i konventionen, vilket leder till att skillnaden mellan folkmord och fördrivning suddas ut. Följden blir att t ex de tyskar som under brutala former fördrevs från Östeuropa i Andra världskrigets slutskede var utsatta för ett folkmord. En märklig detalj är för övrigt att domarna i Haag i sitt resonemang hänvisar till att FN:s generalförsamling betecknat massakern i Sabra och Shatila som folkmord.

I hur hög grad domen är kontroversiell framgår av följande citat: 'Avsikten att tillintetgöra ett stort antal personer på grund av deras tillhörighet till en given grupp är folkmord även om dessa personer utgör endast en del av en grupp, antingen inom ett land eller inom en region eller inom ett lokalsamhälle.'

Detta innebär att distinktionen mellan krigsförbrytelser och ett folkmord som syftar till att förgöra en folkgrupp helt försvinner. Begreppet 'ett stort antal personer ' står i direkt motsättning till gängse tolkningar av konventionen och till de resonemang som förs i samband med Prijedor. I domen mot Dusko Sikirica, ansvarig för Kerathermlägret, heter det: 'Bevisningen måste slå fast att det är gruppen som är målet, inte endast enskilda individer inom gruppen. Detta är innebörden av frasen som sådan i lagtexten. Medan individen utgör offret i de flesta typer av brott, är gruppen det verkliga offret för folkmord, även om gruppens tillintetgörande kräver att brott begås mot dess medlemmar, d v s mot individer som tillhör gruppen ifråga. Det är detta som skiljer folkmord från det brott mot
mänskligheten som går under namnet förföljelse.'


Domarna understryker att skillnaden mellan förföljelse på etniska grunder och folkmord är avgörande; i det ena fallet drabbas individer, i det andra är syftet att tillintetgöra en grupp. Även om brotten har vissa gemensamma element: 'begår förövaren, när det rör sig om förföljelse, brott mot individer på politiska, religiösa eller rasmässiga grunder. Det är detta förhållande som utgör gränsdragningen mellan folkmord och de flesta fall av etnisk rensning.'

Det framgår klart att domen mot Krstic i sin uppfattning av brottet folkmord skiljer sig radikalt från den syn som kommer till uttryck i övriga rättegångar. Man kan notera att Krstics försvarare påtalar detta i sitt överklagande, samtidigt som de kritiserar begreppet 'lokala folkmord'.

Den egendomliga situationen har uppstått att om någon frågar 'Var det som hände i Bosnien mellan 1992 och 1995 ett folkmord?' svarar tribunalen nej. Frågar man i stället 'Inträffade det ett folkmord i Bosnien mellan 1992 och 1995', blir svaret: ja, i Srebrenica i juli 1995. Kommentarer är egentligen överflödiga, men man kan i varje fall inte tala om 'folkmordet i Bosnien'.

Den ståndpunkten är varken unik eller kontroversiell. Går man till litteraturen är det få som skulle acceptera idén om ett lokalt folkmord med de argument som används i fallet Krstic. De flesta initierade på området menar att folkgrupp innebär alla medlemmar av gruppen ifråga och anser att en betydande del av gruppen måste förgöras för att man skall kunna att tala om folkmord.

Av det skälet hävdar Yehuda Bauer, en av pionjärerna inom forskningen, att det som hände i Bosnien inte var ett folkmord. (Vilket enligt svenska publicister skulle göra honom till 'revisionist'.) Gör man det, måste man definiera en ny kategori som innefattar Förintelsen. Samma inställning har Alain Destexhe, grundare av Läkare utan gränser, som i sin bok om Rwanda understryker att det under 1900-talet ägde rum tre folkmord: den armeniska katastrofen 1915, folkmordet under andra världskriget, samt folkmordet i Rwanda 1994. Han varnar uttryckligen för följderna av en trivialisering av folkmordsbegreppet.

Det är inte rimligt att behöva använda sofistikerade juridiska argument för att avgöra om ett folkmord ägt rum och det är svårt att komma till någon annan slutsats än att domen mot Krstic strider mot folkmordskonventionens anda. När Raphael Lemkin 1944 myntade begreppet Genocide (folkmord) framhöll han att den internationella
rättsordningen måste kunna bestraffa ett brott som i grunden är något annat än krigsförbrytelser eller massmord.
För Lemkin innebär folkmord förintandet av en folkgrupp, vilket förutsätter en plan som syftar till total utplåning. Även om man utgår från konventionens formulering 'helt eller delvis', är det omöjligt att bortse från att kärnan är strävan att tillintetgöra en folkgrupp.

Begreppet folkmord har blivit en allmän metafor för ondska och kommit att användas om varje form av massivt våld. Det finns alla skäl att motarbeta en sådan praxis, såväl juridiska som moraliska. Annars försvinner gränsdragningen mellan folkmord och andra grova brott mot de mänskliga
rättigheterna, samtidigt som Förintelsen med nödvändighet nedvärderas.

Under Hitlers krig mot Sovjetunionen sköts den judiska befolkningen systematiskt ihjäl: män, kvinnor och barn, dag efter dag, i by efter by. Något liknande skedde inte i Bosnien. Srebrenica är det enda fall som påminner om massmorden på Östfronten, men då som exempel på krigsförbrytelser, eftersom det är Förintelsen i dess helhet, inte de
enskilda massmorden som utgör folkmordet.

Till sist vill jag bestämt avvisa Jekanders och Palmes insinuation om att
denna syn på folkmord innebär att våldet i Bosnien förringas. Det är varken
logiskt eller ett korrekt återgivande av vad jag sagt.
Övergreppen är lika upprörande, det mänskliga lidandet lika stort oavsett
om det som hänt kan rubriceras som folkmord eller ej. Att i det
sammanhanget hänvisa till David Irving är ett lågvattenmärke.
Till Eric Östbergs artikel på SvD Brännpunkt den 21 november har jag inga
kommentarer utöver det som redan framförts här.

Brännpunkt, SvD 23/11 2003


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se