Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Var och en som har, åt honom skall varda givet
- eller frågan om europanormen och de försvunna procenten.

Av KENNETH LUNDGREN

August Strindberg skrev i sin ”Lilla katekes för underklassen” om samhällets tankelagar, d.v.s. de osynliga band och bojor som fjättrar och håller underklassen nere. Även i vår tid pågår det en kamp om tänkandet. De där uppe – etablissemanget — försöker få oss tänka på ett visst sätt. Vi får den vidsträcktaste frihet tänka bara vi håller oss inom reglerade tankebanor. Jag funderade på dessa mentala järnvägar när Kommunals kamp i våren 2003 avslutades med konstaterandet att: en lågavlönad undersköterska är en lågavlönad undersköterska.
    De härskande klasserna har alltid – att efter skiftande förhållanden – försökt få sina idéer om fördelningen av produktionsresultatet upphöjt till allmänna sanningar. Så var det under 50- och 60-talet då monopolkapitalet, statsledning och de fackliga ledarna upphöjde lönekaksteorin till en vetenskaplig sanning. Det gäller idag, då etablissemanget försöker göra den sk europanormen till en i sten huggen dogm som lönearbetarna måste acceptera som ett oomkullrunkligt faktum.

EFO- och FOS rapporterna
Under 60-talet – klassamarbetets gyllene tid – pågick det i de nordiska länderna i bland ekonomer och politiker en livlig diskussion om inflationens roll då det gällde utrikeshandel. Man var rädd att den starka inflationen skulle minska möjligheterna till att både bibehålla exportandelen och hålla importen stången. Men det blev aldrig någon kostnadskris med minskad export och ökad import för de nordiska länderna under 60-talet. En norrman, Odd Aukrust, forskningschef i Statistisk sentralbyrå 1953-1984, utarbetade en tvåsektormodell som förklarade varför detta inte skedde.
    Hans tanke var att man delar in ekonomin i två sektorer en som var utsatt för konkurrens från utlandet en som inte hade någon sådan konkurrens. Den sektor som var utsatt för konkurrens kallade Odd Aukrust den utsatta sektorn (exposed) och där ingick bla delar av skogs, fiske, gruvnäringen, delar av livsmedelsindustrin, metall och verkstadsindustrin. Den andra sektorn kallade han den skyddade (sheltered industries) där ingick transporter, jordbruk, delar av livsmedelsindustrin (tex mejerier), byggnadsindustrin, de privata tjänsterna mm.
    Modellen förutsatte fasta växelkurser och att priserna för den konkurrerande (utsatta) sektorn bestämdes av den internationella marknaden. Om denna sektors priser ökade mer än världsmarknadspriset förlorades marknadsandelar. Om nu Norges prisnivå steg med 6 procent men världsmarknadspriset bara steg med 2 procent, varför förlorade då inte Norge exportandelar? Jo därför att produktivitetsökningen i den utsatta sektorn var minst 4 procent. Förutsatt att inte prisstegringarna i den skyddade sektorn påverkade den utsatta sektorns priser. Gör den det? Mycket lite enligt Aukrust. Mycket i den skyddade sektorn handlar om konsumtion (livsmedel, handel, hyror för bostäder mm) och den ingår inte som input i den konkurrensutsatta sektorn.
    Odd Aukrust kallade sin första ansats till analys för PRice Income Model I (PRIM I). Det var en ganska enkel men kraftfullt verktyg som den klurige Odd Aukrust funderat ut. Han kom sedan att utveckla sin modell och verifiera den med statiska undersökningar och hans modell kom att utgöra det teoretiska underlaget för vad som kallades den skandinaviska modellen för öppna ekonomier. Den blev förebild för den finska s.k. Input-Output Framework.
    I Sverige kom den att heta EFO-modellen efter begynnelsebokstaven i de tre upphovsmännen efternamn, Gösta Edgren (TCO), Karl-Olof Faxén (SAF), Clas-Erik Odhner (LO).
    Under 1960-talet använde de svenska centrala arbetsmarknadsorganisationerna denna modell som en norm för den svenska lönebildningen. Modellen syftade, liksom dess norska förlaga, till att beskriva lönebildningen och dess förenlighet med s k samhällsekonomisk balans. I EFO-modellen delas också ekonomin upp i två sektorer. Den ena sektorn som konkurrerar med utlandet, den internationellt konkurrensutsatta K-sektorn, bestämmer utrymmet för löne- och vinstökningar i ekonomin. Den skyddade S-sektorn, där även den offentliga sektorn ingick, är den sektor som inte är utsatt för konkurrens från utlandet och som antas följa den löneledande K-sektorn i sin lönebildning. Enligt modellen är det därmed lönekostnaderna och produktiviteten i K-sektorn som bestämmer landets internationella konkurrenskraft. Modellen kan därför inte tillåta att lönekostnadsökningar i S-sektorn driver upp lönerna i K-sektorn. Lönebildningen i den offentliga sektorn, som alltså är en del av S-sektorn, får således inte påverka lönesättningen i den privata sektorn.
(FOS- rapporten som kom i slutet av åttiotalet är en analys som bygger på EFO- rapporten. Det är nästan samma grupp har gjort den men Roland Spånt från TCO ersatte Gösta Edgren De försökte anpassa analysen de förändrade förutsättningarna)

Högre lön på profitens bekostnad
Men det viktigt att påpeka att alla dessa analyser, PRIM, Input-Output Framework, EFO och FOS byggde på att monopolkapital, stat och de fackliga ledningarna var överens om att den relativa fördelningen produktionsresultatet mellan arbete och kapital inte skulle förändras dvs att arbete och kapital skulle få relativt lika mycket av produktivitetsökningen. Och utifrån detta propagerade de för att det fanns en objektiv grund för att fastställa hur stort löneökningsutrymmet var - teorin om lönekakan. Marxistleninisterna inom KFML opponerade sig mot resonemanget och drev en intensiv och en delvis framgångsrik propaganda mot lönekaksteorin. Mot denna teori ställde de parollen ”Högre lön på profitens bekostnad”.

Europanormen
Nu gäller inte länge överenskommelsen om att arbete och kapital ska ha lika mycket av produktivitetsökningarna. Nu härskar istället europanormen och den verkar vara skriven i sten. Under mitten av 90-talet utarbetades denna norm av en grupp chefsekonomer från arbetsmarknadens centrala organisationer och de tre största fackförbunden. Gruppen som leddes av LO-ekonomen Per-Olof Edin la fram en rapport kallad ”I takt med Europa. Samhällsekonomiska aspekter på lönebildningen” . Där stipulerades att de genomsnittliga löneökningarna inte fick var högre än 3,5 procent inklusive ”allt”, nominella löneökningar, arbetstidsförkortning mm. Normen, som fungerar som en tvångströja för lönearbetarna och deras fackliga organisationer, har skapats genom en informell överenskommelse mellan regeringen, ledande ekonomer, näringslivets spetsar och fackföreningsrörelsens ledningar, utan någon diskussion ute bland fackens medlemmar.
    Det ekonomiska resonemanget bakom denna 3,5-procentregel är kort enligt följande: Med en inflation på 2,0 procent och en långsiktigt hållbar produktivitetsökning på 2,5 procent ger det att ekonomin tål löneökningar på 3,5 procent utan att konkurrenskraften påverkas negativt. Då skapas också utrymme för en investeringsökning.
    Siffrorna i denna kalkyl var realistiska eftersom att 2 procent i inflation är ju den styrnorm som riksbanken använder och den genomsnittliga produktivitetsökningen för näringslivet från 1991 till 2001 var ca 2,5 procent per år. Detta betyder att fackföreningarna redan innan förhandlingarna har börjat gå med på en relativ inkomstöverflyttning från lönearbetarna till kapitalägarna. Ty om produktivitetsökningarna inom näringslivet är 2,5 procent och inflationen är 2 procent så får lönearbetarna - enligt europanormen - som kollektiv 3,5 procent dvs 1 procent mindre än ”utrymmet” på 4,5 procent. (Dvs om status quo ska råda)

Men det är troligen värre ändå
Sedan 2001 har de genomsnittliga produktivitetsökningarna inom näringslivet ökat. Enligt en rapport som LO nyligen publicerat ( "NORM FÖR LÖNEBILDNINGEN" ) har produktiviteten mellan 1991 till 2004 ökat med mer cirka 3 procent (sid. 11 i AA).
    Om facken fortsätter att följa europanormen betyder det alltså att arbetare och tjänstemän går med på en årlig relativ omfördelning av produktionsresultatet från de arbetande till kapitalägarna på cirka 1,5 procent av det totala förädlingsvärdet. Ty av om produktivitetsökningarna inom näringslivet är 3 procent och inflationen är 2 procent så får lönearbetarna som kollektiv realt 1,5 procent av de 3 procenten i produktivitetsökningen. [(3+2) -3,5) = 1,5]
    Detta skulle betyda omfördelning från de ca 2 miljoner anställda i näringslivet till kapitalägarna - på ca 15 miljarder per år. Detta ser kanske inte så mycket ut men för de anställda i näringslivet är det efter 5 år en genomsnittlig överflyttning av inkomster på ungefär 35 till 40 tusen kr per år och anställd.
    Allt detta gör att jag kommer att tänka på Jesus liknelse om de tio punden som den återberättas i Lukasevangeliet: ”Jag säger eder: Var och en som har, åt honom skall varda givet; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har.” (Lukas 19:26, 1917 års Bibelöversättning.)
    En fackförening med självaktning borde inte gå med på att kapitalägarnas andel av produktionsresultatet på löntagarnas bekostnad skulle öka varje år. Då kommer bland annat skandalerna - med Skandias svindelekonomi, cirkusen kring direktörernas löner, bonus, optioner och lägenhetsaffärer – med rätta upplevas som småpotatis.
Inför de kommande löneförhandlingarna vintern och våren 2007 borde lönearbetarna därför skjuta den sk europanormen i sank.Publicerad på www.fib.se 2006-09-18

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Om tidningen
Kontakta oss

Bondegatan 69
116 34 Stockholm
Telefon: 08-644 50 32 (tfn svarare)
fax: 08-556 950 35
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se