Till startsidan
 
 
Skriv ditt skord i fltet nedan.
  
  Hem     Fr en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända? 

Av KRISTOFFER LARSSON

Den 14 mars publicerades en rapport om antisemitism i Sverige med minst sagt förvånande fynd. Det påstods att en stor del av den svenska befolkningen bär på "antisemitiska" åsikter och i israeliska Ha'aretz kunde vi läsa att hela "41 procent av svenskarna är fördomsfulla mot judar." [1]
    Antisemitism existerar i Sverige men är grovt överdriven i rapporten. Detta beror bland annat på att kritik av Israel av författarna i många fall betraktas som antisemitism, för att inte tala om rapportens slutsatser som i många fall är starkt tveksamma. Svenskarna påstås tro på judiska världskonspirationer, att judarna kontrollerar USA och att de korsfäste Jesus.
    Studien Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige utfördes av Henrik Bachner och Jonas Ring på uppdrag av Forum för levande historia
[2] och Brottsförebyggande Rådet. Enkäten skickades ut till 5.000 svenskar, av vilka cirka 3.000 besvarade den. Orsakerna bakom det stora bortfallet kan diskuteras men jag har i stället bestämt mig för att avstå från att spekulera i frågan för att i stället fokusera på själva rapporten. 

Vad tycker då svenskar egentligen om judar? Enligt rapporten invände bara 1,4% mot påståendet att "De flesta judar är säkert hyggligt folk" och 1,6% skulle inte vilja bo granne ens med en skötsam judisk person (en femtedel var osäkra). Tyvärr menade 2,2% att judarna inte borde ha rösträtt och 13,8% var tveksamma. Att neka judarna lika rättigheter är en klart antisemitisk ståndpunkt, och det är troligt att ett par procent av den svenska befolkningen hyser antisemitiska åsikter, men långt ifrån de 40% som vi varnats för i media.
    Men det är inte bara antisemitism man hittar i Sverige. 7,3% höll inte med om att "De flesta muslimer är säkert hyggligt folk", vilket är fem gånger fler än när frågan ställdes om judar. Mer än 7% vill inte heller ha en skötsam muslim som granne och nästan var fjärde (24,1%) instämde i att "Det är alldeles för många muslimer i Sverige", vilket endast 2,9% sa om judar. Nästan 10% anser inte att muslimer går att lita på (16,8% visste inte). Hela 4,5% kände bestämt att muslimer inte borde få rösta, ytterligare 2,2% tyckte att påståendet stämde ganska bra, och till detta ska läggas att ytterligare 18,2% inte tog avstånd från det (att jämföra med 13,8% när det gäller judar). Studien visar alltså att fördomar mot muslimer är ett betydligt större problem än mot judar.
    Ovanstående fynd förefaller någorlunda rimliga. Det är de övriga fynden i rapporten som är desto mer tveksamma. Det främsta problemet är att författarnas tolkningar är tendentiösa och långsökta.
    Rubriken i Ha'aretz bygger på rapportens slutsats att bara "59 procent avvisar på ett generellt sätt antisemitiska fördomar." [3] Det är en mycket tveksam slutsats eftersom svaret "tveksam/osäker" då automatiskt tolkas som fördomsfullt trots att vederbörande över huvud taget inte har uttryckt en åsikt i frågan.
    Undersökningen försökte ta reda på svenskars syn på "makt, inflytande och konspirationer" [4], bland annat genom att be deltagarna relatera till påståendet att "Judarna styr USA:s utrikespolitik". 4,3% av deltagarna instämde, 13,2% menade att det stämde rätt väl samtidigt som nästan 40% ansåg att det inte är sant. Föga förvånande är att 43,6% inte visste vad de skulle svara.
    För författarna finns ett självklart svar: "Påståendet säger att judar eller judiska organisationer inte bara – såsom andra individer, grupper, kategorier och intressen – kan påverka amerikansk utrikespolitik, utan att de 'styr' den. Det implicerar att den verkliga makten över utrikespolitiken inte ligger i Vita huset och kongressen utan hos en specifik etnisk-religiös grupp, 'judarna', vilka här sägs agera som kollektiv. Påståendet implicerar vidare att 'judarnas' kontroll inte endast gäller USA:s politik i förhållande till Israel eller Mellanöstern, utan att 'judarna styr' USA:s utrikespolitik i generell mening." [5]
    Om man anser att de nykonservativas inflytande i Bush-administrationen påverkar amerikansk utrikespolitik till Israels favör, gör man enligt Bachner och Ring ett antisemitisk uttalande. Det är missledande att ställa frågor om judarna som en enhetlig grupp. När någon instämmer i ett påstående om "judarna" uttrycker denne sålunda oundvikligen en antisemitisk ståndpunkt, även om deltagarna kanske inte alls förstod att påståendet antydde att judarna agerar som ett kollektiv (däremot är det i sin ordning att säga att "judarna" har gett ett positivt bidrag till den svenska kulturen, trots att ett bejakande även i denna fråga rimligen borde betraktas som antisemitism).
    Det är inte rimligt att tro att de amerikanska judarna står i maskopi med varandra och kontrollerar varje aspekt av amerikansk utrikespolitik (det gör inte någon annan grupp heller, för den delen). Sammanlagt 17% höll helt eller delvis med om påståendet. Tillsammans med de 44% som var osäkra, var det alltså över 60% som inte tog avstånd från det! Påståendet lurar deltagarna att svara utan att säkert veta vad de sam- eller misstycker till. Det är knappast troligt att sex av tio svenskar på fullaste allvar tror att judarna agerar som ett kollektiv och utövar fullständig kontroll över det amerikanska utrikesdepartementet. Påståendet (eller tolkningen av utfallet) lämnar inget utrymme för ett nyanserat svar – deltagarna anses ha svarat ja eller nej på ett tydligt påstående om en judisk konspiration, liksom det tvingar deltagarna att svara i termer av "judarna".
    The American-Israel Public Affairs Committee (AIPAC) skryter om sitt inflytande i Washington och efter att ha besökt deras hemsida http://www.aipac.org/about kan man inte undgå att intrycket att denna organisation, som själv kallar sig "America's Pro-Israel Lobby", utövar stort politiskt inflytande i USA. Om en svensk uttryckt liknande åsikter skulle han eller hon tvivelsutan stämplas som antisemit av rapportens författare.
    Vidare ombads deltagarna ta ställning till påståendet: "Det finns de som påstår att Israel var inblandat i terrorattackerna mot USA den 11 september 2001. Vad tror du om detta påstående?" För omväxlings skull frågar enkäten om eventuell israelisk inblandning i stället för vad "judarna" kan tänkas ligga bakom. Men det hindrar inte författarna från att dra paralleller till Sion vises protokoll och andra antisemitiska myter. [6] Om man tror att den israeliska underrättelsetjänsten Mossad kan ha varit inblandad på ett eller annat sätt, likställs det alltså med att säga att "judarna" konspirerar. Utfallet blev följande:
    Av de tillfrågade menade 7,2% att det nog ligger någonting i påståendet, 40% tog avstånd från det – och 45,6% hade ingen uppfattning!
    De som instämde "förkastar vedertagna fakta som rör denna händelse och ersätter dessa med en antisemitisk konspirationsteori" enligt författarna och därför "bör även den höga andel som anger 'ingen uppfattning' och därmed inte uttryckligen tar avstånd från påståendet noteras." [7] De svarande ges bara två sätt att förhålla sig till påståendet: att acceptera utan frågor eller att ersätta "vedertagna fakta" med "en antisemitisk konspirationsteori". Då de flesta svenskar sannolikt inte känner till anklagelserna om att "judarna" ligger bakom attackerna kan de följaktligen ha svårt att relatera till enkätens påstående. Trots allt var det faktiskt en majoritet som inte tog avstånd från påståendet, vilket knappast kan sägas återspegla verkligheten.
    Flera av frågorna i enkäten berörde Förintelsen. En av dessa löd: "Judarna tror att de är de enda som har lidit". Detta hör, enligt Ring och Bachner, till "den antisemitism som uppstått i Förintelsens kölvatten" och "Dessa påståenden bygger inte på observerbara data, utan på en aggressiv fantasi om 'judarna' som kollektiv. Påståendena liknar och är sannolikt besläktade med den historiskt rotade beskyllningen mot judarna för att vara högmodiga och överlägsna." [8]
    Förintelseöverlevaren Elie Wiesel har försökt etablera judiskt lidande som något helt unikt som inte kan förklaras. Judeutrotningarna står klart i fokus i undervisningen om andra världskriget och används ofta i sionistisk propaganda. Att bara 31% av svenskarna inte alls instämde är kanske därför inte helt förvånande. 17% menade att det stämde och en majoritet (52%) visste inte vad de skulle svara. Ett bejakande antyder knappast att man bär på "aggressiv fantasi om 'judarna' som kollektiv" eller beskyller dem för att vara "högmodiga och överlägsna". Snarare reflekterar det mångas uppfattning att några försöker göra Förintelsen till något som endast drabbade judar och därmed glömmer vad homosexuella, ryssar, polacker, zigenare och andra grupper utsattes för under kriget.
    Det är inte heller oförståeligt att 14% helt eller delvis anser att "Judarna utnyttjar nazisternas judeutrotning (Förintelsen) i ekonomiska och politiska syften", vilket sägs vara "centralt i den samtida antisemitismen". Författarna fortsätter: "Påståendet talar om 'judarna' som ett kollektiv vilket agerar i enlighet med traditionella antisemitiska stereotyper. I detta fall anknyts framför allt till bilden av 'judarna' som giriga, penningbesatta, kallhamrade utsugare, vilka här exploaterar Förintelsen för egen vinning, men också föreställningen om judisk makt och manipulationer influerar tanken på 'judarnas' politiska exploatering av folkmordet." [9]
    Att säga att judarna agerar som ett kollektiv som söker exploatera Förintelsen vore felaktigt och kränkande. Men det utesluter inte möjligheten att det finns judar som utnyttjar den, vilket Norman Finkelstein avslöjar i sin bok Förintelseindustrin. [10] Enkäten lämnar inget utrymme för ett vettigt svar. De enda valmöjligheterna som ges är att säga att judarna som grupp konspirerar mot Schweiziska banker, eller att helt förneka Förintelseindustrins existens. De 14% som instämde ser inte nödvändigtvis judarna som "giriga, penningbesatta, kallhamrade utsugare" vilka försöker utpressa icke-judar på pengar. Det handlar snarare om att dessa erkänner att en liten organiserad grupp utnyttjar Förintelsen för sina egna syften.
    Undersökningen tog sig även an den laddade frågan om Jesu korsfästelse. Påståendet i fråga löd: "Judarna korsfäste Kristus och deras lidande är ett straff för detta brott".
    Det stämmer inte alls, sa 59,5%, och 11,9% svarade att det stämmer ganska dåligt. Bara 1,7% menade att det stämmer på pricken och 2% att det stämmer ganska bra. En fjärdedel (24,9%) var osäkra.
    För Bachner och Ring är det klart att detta påstående anspelar på den gamla religiösa uppfattningen om judarna som Kristusmördare och att deras lidande sedan dess är Guds straff för detta brott. Men det är oklart om alla uppfattade frågan på samma sätt. För att ha anledning att instämma bör man 1) vara kristen och tro att Jesus existerat och blev korsfäst, 2) anse att judarna bär ansvar för det (åtminstone moraliskt) och 3) vara av uppfattningen att det är Gud själv som straffar judarna. Således har endast kristna fundamentalister anledning att hålla med, eller att över huvud taget inte svara med ett bestämt nej. Det höga antalet tveksamma indikerar att deltagarna inte uppfattade frågan på samma sätt som författarna.
    En annan kontroversiell del av rapporten diskuterar synen på staten Israel. Författarna är snabba med att säga att "kritik mot Israels politik inte är antisemitism, utan utgör en åsiktsyttring lika legitim som kritik mot varje annan stats politik" [11] men detta framstår mest som en formalitet. Definitionen av Israel-relaterad antisemitism infattar "appliceringen av antisemitiska stereotyper på Israel, projiceringen av nazismens judeförföljelser på Israels politik, förnekandet av Israels rätt att existera samt förvandlandet av Israel till en symbol för judarna som kollektiv." [12] 
    Israel definierar sig självt som "det judiska folkets stat" [13] men detta är tydligen bara antisemitiskt om det kommer från en kritiker av sionismen. Författarna själva begår samma synd när de skriver att "Förnekandet av Israels rätt att existera är antijudiskt" och jämställer "förnekandet av Israels rätt att existera" med antisemitism. [14]
    Enkäten frågar huruvida svenskar anser att Israels har rätt att existera, inte huruvida judarna har det. För att upprätta en stat enbart för judar (som vill "återvända" till sitt "hemland") var det nödvändigt att skapa en judisk majoritet genom etnisk rensning. Alla som motsätter sig detta och anser att de palestinska flyktingarna bör ha rätt att återvända till sina hem, vilket FN-resolution 194 föreskriver, hamnar således i gruppen antisemiter.
    Mer än var fjärde i undersökningen svarade att Israels behandling av palestinierna påminner dem om hur nazisterna behandlade judarna. En tredjedel instämde inte och 30% hade ingen åsikt. Författarna menar att: "Dessa bilder relativiserar Förintelsen, förvandlar offer till gärningsmän och befrämjar på så sätt skuldavlastning. (…) Till detta bör läggas att bilden av 'juden' som vår tids nazist även bör förstås mot bakgrund av den uråldriga och djupa historiska tradition enligt vilken judar framställts som symboler för det som definierats som det absolut onda i olika tidsperioder (Djävulen, pesten, kapitalismen, kommunismen osv)." [15]
    Deltagarna blev inte tillfrågade om de ser judarna som dagens nazister eller likställer dem med pesten, utan om de ser likheter mellan nazisterna brott och vad Israel gör mot palestinierna. Om Israels brott i vissa fall faktiskt påminner om de nazistiska (till exempel när det gäller etnisk rensning) är det fullt rimligt att likna dessa vid varandra. Men Bachner och Ring tar inte hänsyn till denna möjlighet. Saken blir inte bättre av att en undersökning publicerad bara en vecka efter rapporten visar att 68% av de israeliska judarna skulle vägra bo i samma bostadshus som en icke-judisk arab och fyra av tio anser att den israeliska staten måste uppmana dem att emigrera. [16] Mot denna bakgrund är det kanske inte så underligt att folk ser likheter mellan hur israelerna behandlar palestinierna och hur nazisterna behandlade judarna.
    Lars Drake, docent i ekonomi, påpekade något mycket intressant. Bland vuxna (19-75 år) som markerade stöd för Israel i konflikten, anses 1,6% vara högt intoleranta mot judar, medan samma siffra bland Palestinavänner bara var 1,3%. Med andra ord: studien fann att Israelvännerna är mer antisemitisk än de som stöder palestinierna! Israelvännerna leder också när det gäller hög intolerans mot muslimer – hela 19,6% räknas till denna grupp (jämfört med 2,1% hos Palestinavänner) [17]. Det är onekligen ett intressant fynd som borde ha diskuterats i rapporten. I stället för att klaga över antisemitism inom Palestinarörelsen borde man granska Israelvännernas rasism hårdare.
    Lars Drake finner rapporten så pass undermålig att han har anmält den till justitieombudsmannen. I anmälan skriver han: "Rapporten är så undermålig att den inte borde ha publicerats, speciellt inte av en myndighet som har till syfte att verka för tolerans. Rapporten innebär av flera skäl en överdrift av antisemitismens utbredning i Sverige vilket kan missgynna judar (SvD 16/3 2006). Även muslimer missgynnas av överdrifter i resultatredovisningen. Rapporten smutskastar Palestinasympatisörer på osaklig grund. De fel och brister som påpekats tenderar att gynna en på förhand bestämd uppfattning." [18] 
    Jag kan inte annat än instämma. Inte bara missgynnar den muslimer och judar. Även Sverige som föregångsland i historisk forskning och samhällsforskning har fått svidande kritik till följd av rapporten. Antisemitism borde vara en allvarlig anklagelse men till följd av hur termen missbrukas i politiska syften är den snart meningslös. Till och med Ariel Sharon anklagades för antisemitism för evakueringen av de judiska bosättarna i Gaza. För att kunna avslöja verklig antisemitism bör man i framtiden vara mer eftertänksam innan man anklagar 40% av svenskarna för att hysa antisemitiska åsikter. Rapporten riskerar således att få rakt motsatt effekt.

Kristoffer Larsson är student i religionsvetenskap och svensk ledamot av Deir Yassin Remembered (www.deiryassin.org). Han kan nås på kristoffer.larsson@sobernet.nu  

________________________
1) Ha'aretz 16/03/2006.
2) Forum för levande historia bildades den 1 juni 2003 och "är en myndighet som har fått i uppdrag av regeringen att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen."
3) S. 8.
4) S. 42
5) S. 46.
6) S. 49.
7) S. 49.
8) S. 52.
9) S. 52.
10) Inte helt förvånande har Henrik Bachner fördömt boken:

"Det kontroversiella med denna skrift var inte påståendet att Förintelsen missbrukas i politiska och kommersiella syften – detta är ett alldeles verkligt problem som diskuteras sedan decennier – utan tesen om "Förintelseindustrin": en global konspiration inkluderande amerikansk-judiska eliter, staten Israel, historiker, författare och filmare, med syftet att dels suga pengar av det tyska folket och schweiziska banker, dels understödja den israeliska ockupationspolitiken.

Ledande historiker i flera länder vederlade snabbt Finkelsteins tes och pekade på att boken i långa stycken byggde på myten om en judisk världskonspiration. Detta hindrade inte den europeiska extremhögern från att utnämna Finkelstein till sin favoritjude. Men i Sverige tilltalade hans idéer även delar av vänstern.

Bokförlaget Ordfront gav raskt ut en svensk översättning av Finkelsteins bok. Ordfront Magasin lät Nina Lekander skriva ett hyllningsporträtt av den "modige sanningssägaren" (nr 1-2, 2001), varefter Faurisson- och Rami-sympatisören Jan Myrdal skickades fram för att i en recension intyga att Finkelstein hade rätt (nr 9, 2001). Fantasin om "Förintelseindustrin" applåderades dock inte bara i obskyra organ, utan också i tidningar som Dala-Demokraten (16/2, 2001), Gefle Dagblad (28/8, 2001) och LO-tidningen (nr 3 resp. 30, 2001)."
http://www.judiskkronika.se/a_42002.htm  
11) S. 57.
12) S. 57.
13) Basic Law: The Knesset (Amendment No. 9); http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic2_eng.htm

14) S. 61.
15) S. 60.
16) Ha'aretz 22/03/06.
17) S. 105.
18) http://web.fib.se/artikelPublicerad p www.fib.se 2006-08-23

Prenumerera p tidningen.

Fr allt material inom FiB/K:s ntutgva gller upphovsrttslagen.

« Tillbaka
  Br Sverige erknna folkmordet?
  Hjlp barnen p Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot kade insatser i Afghanistan
  Israel nekar lkare tillstnd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad fr vi sga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RTTSSKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan rstas igenom ikvll!
  Satirarkivet
  Nu gller det Kosovo
  Ls IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om ktenskapet
  Oljeintressen militrregimens
  Vsterlndska medier frvrnger islambilden
  Jugoslavienkrigen r inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Vstbodaskolan i graven! (demokratin ocks )
  Vad gr dom med Kambodja?
  Och vad hnde med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan r samma ockupation
  CIA om Kina, Indien och EU?
  Miljpartiet svnger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen p kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatfrndringar
  Ska vi dma Hitler efter vsterlandet eller vsterlandet efter Hitler?
  FiB satsar p satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mrknar p Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmte
  verilad rfil efter pistolhot skl fr avsked
  Slow Food, julmatens rtter och traditioner
  Hll tassarna borta frn tryckfrihetsfrordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen r judisk nationalsocialism
  Svenska hjlparbetare brutalt attackerade av israeliska bosttare
  Hur kritisera Ryssland?
  Ngra rd till en utrikesminister frn Sverker strm
  Carl Bildt farligare n sina brudar!
  Tycker du att magdans r ett turkiskt nje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  r man antisemit om man frsvarar de palestinska flyktingarnas rtt att tervnda?
  Var och en som har, t honom skall varda givet
  11:e september ifrgasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikstrm
  Valets icke- frgor
  Lraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken p Junilistan
  Var gr grnsen fr Israel?
  Pudelns krna
  Istllet fr B-52:ors bombmattor ver Gaza
  ppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans vrdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan tv krig
  JO-anmlan
  Malmkonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En bjrntjnst gr ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befl i Afghanistan
  Den dr natten nr Olof Palme skts
  Fgelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige r med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska r inte lagstadgat majoritetsprk
  Frste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VRRE?
  Hv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erknner anvndning av fosforvapen, men ...
  Nr tnker den svenska regeringen protestera mot USA:s anvndning av frbjudna vapen i Irak?
  Det r Bush som r terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Ngra sanningens ord
  Drevet mot Pinter gr vidare
  Mutsnacket r en cover-up fr stlden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmssan 2005
  SYMBOL FR TORTYREN I ABU GHRAIB
  r den italienska rttsapparaten mer oberoende n den svenska?
  Jan Myrdal skriver ppet brev
  Nej i Frankrike
  Sm och stora nyheter 2
  Stora och sm nyheter
  Norrland ska bli vningsomrde fr NATO
  Motstndet berttigat
  Detta r den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vnstern och den vite mannens brda
  DN tappar ansiktet
  FiB p bokmssan
  Vi borde alla f rsta i USA:s presidentval
  Professorns dmjuka svartmlning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Krens bsta kvinna ...
  Forum fr diskussioner om samtiden; Bokmssan 2004
  Hur mnga barn har du ddat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka frn USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts bestr
  Frbjuder vi lgner frlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vgrar delta i konferens i USA
  S krossas en kultur
  Till Ordfronts frlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjltar
  Europas folk r Europafiender
  Nu har vi ftt ett rtt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdda dinosaurien
  'FN och Brahimi r ingenting annat n USA:s politiska agenter'
  Rtten att f framfra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran Skammens metall
  Terrorns regler
  En gngbar klassiker
  Krv frihet nu, Gran Persson!
  Brev till Gertrud strm
  Allting r relativt. Eller. Vi mste vara tacksamma fr G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Vra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tnker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den frtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgr
  Svensk ambassadr till Irak
  Ett upptriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst r kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier r ocks mnniskor
  USA-planer p ett uppdelat Irak fr kad kontroll
  Inget avsljande!
  Vilket gng, Persson!
  r du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver vldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte fr mycket p FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof fr skolan
  Kvinnornas krav mts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillvxt fr hela folket
  Grna fredsstyrka men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Tv stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvnster
  Vi vgrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker vrlden, frfattare!
  Det r bara att huka och hoppas p glmskan
  Mrklig jurdik i Haag
  Tlje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt gr igen
  Muslimer demoniseras precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv ls - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rtt
  Stngslet krnker folkrtten
  Ska USA f slja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tnts
  LO kvver iddebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa frebygga folkmord?
  Befrielsen som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vnsterpartiet ser p
  Vi mste hjlpas t
  Vad r tillvxtens ml?
  Connex anstllde svartarbetare - men sprrvakten som avsljade angrips
  Arabvrldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan p en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortstta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trtta generaliseringar spr bara p misstron
  Gr rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Frbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rtt
  Fler dda med snkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner r inte bra
  Engd Ahlmark frskrcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besken p hemsidan kar!
  Izvestija om svensk omrstning
  Sveriges orttvisa skatteutveckling
  Gllde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till verheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  EMU kommer att brytas upp
  Frsvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild sger nej till EMU
  Ett nej r bra fr demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avsljande kindpuss
  Ja-sidan bjd senildementa p trta
  Hellre rrlig valuta n rrlig befolkning
  Uppska och frstra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  r EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhllssystem och klassfrhllanden
  Lgner, lgner, lgner
  Lt oss inte glmma Rolf Ekus
  'Nejsgarna sviker global solidaritet'
Kultur allts!
Bildkonst och
Sett, lst, hrt
Krnikor och Bloggar

Denna avdlening rymmer den breda fran i vrt kulturmaterial
Bl a:
Poesi
Litteratur
Bokrecensioner
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se