Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända? 

Av KRISTOFFER LARSSON

Den 14 mars publicerades en rapport om antisemitism i Sverige med minst sagt förvånande fynd. Det påstods att en stor del av den svenska befolkningen bär på "antisemitiska" åsikter och i israeliska Ha'aretz kunde vi läsa att hela "41 procent av svenskarna är fördomsfulla mot judar." [1]
    Antisemitism existerar i Sverige men är grovt överdriven i rapporten. Detta beror bland annat på att kritik av Israel av författarna i många fall betraktas som antisemitism, för att inte tala om rapportens slutsatser som i många fall är starkt tveksamma. Svenskarna påstås tro på judiska världskonspirationer, att judarna kontrollerar USA och att de korsfäste Jesus.
    Studien Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige utfördes av Henrik Bachner och Jonas Ring på uppdrag av Forum för levande historia
[2] och Brottsförebyggande Rådet. Enkäten skickades ut till 5.000 svenskar, av vilka cirka 3.000 besvarade den. Orsakerna bakom det stora bortfallet kan diskuteras men jag har i stället bestämt mig för att avstå från att spekulera i frågan för att i stället fokusera på själva rapporten. 

Vad tycker då svenskar egentligen om judar? Enligt rapporten invände bara 1,4% mot påståendet att "De flesta judar är säkert hyggligt folk" och 1,6% skulle inte vilja bo granne ens med en skötsam judisk person (en femtedel var osäkra). Tyvärr menade 2,2% att judarna inte borde ha rösträtt och 13,8% var tveksamma. Att neka judarna lika rättigheter är en klart antisemitisk ståndpunkt, och det är troligt att ett par procent av den svenska befolkningen hyser antisemitiska åsikter, men långt ifrån de 40% som vi varnats för i media.
    Men det är inte bara antisemitism man hittar i Sverige. 7,3% höll inte med om att "De flesta muslimer är säkert hyggligt folk", vilket är fem gånger fler än när frågan ställdes om judar. Mer än 7% vill inte heller ha en skötsam muslim som granne och nästan var fjärde (24,1%) instämde i att "Det är alldeles för många muslimer i Sverige", vilket endast 2,9% sa om judar. Nästan 10% anser inte att muslimer går att lita på (16,8% visste inte). Hela 4,5% kände bestämt att muslimer inte borde få rösta, ytterligare 2,2% tyckte att påståendet stämde ganska bra, och till detta ska läggas att ytterligare 18,2% inte tog avstånd från det (att jämföra med 13,8% när det gäller judar). Studien visar alltså att fördomar mot muslimer är ett betydligt större problem än mot judar.
    Ovanstående fynd förefaller någorlunda rimliga. Det är de övriga fynden i rapporten som är desto mer tveksamma. Det främsta problemet är att författarnas tolkningar är tendentiösa och långsökta.
    Rubriken i Ha'aretz bygger på rapportens slutsats att bara "59 procent avvisar på ett generellt sätt antisemitiska fördomar." [3] Det är en mycket tveksam slutsats eftersom svaret "tveksam/osäker" då automatiskt tolkas som fördomsfullt trots att vederbörande över huvud taget inte har uttryckt en åsikt i frågan.
    Undersökningen försökte ta reda på svenskars syn på "makt, inflytande och konspirationer" [4], bland annat genom att be deltagarna relatera till påståendet att "Judarna styr USA:s utrikespolitik". 4,3% av deltagarna instämde, 13,2% menade att det stämde rätt väl samtidigt som nästan 40% ansåg att det inte är sant. Föga förvånande är att 43,6% inte visste vad de skulle svara.
    För författarna finns ett självklart svar: "Påståendet säger att judar eller judiska organisationer inte bara – såsom andra individer, grupper, kategorier och intressen – kan påverka amerikansk utrikespolitik, utan att de 'styr' den. Det implicerar att den verkliga makten över utrikespolitiken inte ligger i Vita huset och kongressen utan hos en specifik etnisk-religiös grupp, 'judarna', vilka här sägs agera som kollektiv. Påståendet implicerar vidare att 'judarnas' kontroll inte endast gäller USA:s politik i förhållande till Israel eller Mellanöstern, utan att 'judarna styr' USA:s utrikespolitik i generell mening." [5]
    Om man anser att de nykonservativas inflytande i Bush-administrationen påverkar amerikansk utrikespolitik till Israels favör, gör man enligt Bachner och Ring ett antisemitisk uttalande. Det är missledande att ställa frågor om judarna som en enhetlig grupp. När någon instämmer i ett påstående om "judarna" uttrycker denne sålunda oundvikligen en antisemitisk ståndpunkt, även om deltagarna kanske inte alls förstod att påståendet antydde att judarna agerar som ett kollektiv (däremot är det i sin ordning att säga att "judarna" har gett ett positivt bidrag till den svenska kulturen, trots att ett bejakande även i denna fråga rimligen borde betraktas som antisemitism).
    Det är inte rimligt att tro att de amerikanska judarna står i maskopi med varandra och kontrollerar varje aspekt av amerikansk utrikespolitik (det gör inte någon annan grupp heller, för den delen). Sammanlagt 17% höll helt eller delvis med om påståendet. Tillsammans med de 44% som var osäkra, var det alltså över 60% som inte tog avstånd från det! Påståendet lurar deltagarna att svara utan att säkert veta vad de sam- eller misstycker till. Det är knappast troligt att sex av tio svenskar på fullaste allvar tror att judarna agerar som ett kollektiv och utövar fullständig kontroll över det amerikanska utrikesdepartementet. Påståendet (eller tolkningen av utfallet) lämnar inget utrymme för ett nyanserat svar – deltagarna anses ha svarat ja eller nej på ett tydligt påstående om en judisk konspiration, liksom det tvingar deltagarna att svara i termer av "judarna".
    The American-Israel Public Affairs Committee (AIPAC) skryter om sitt inflytande i Washington och efter att ha besökt deras hemsida http://www.aipac.org/about kan man inte undgå att intrycket att denna organisation, som själv kallar sig "America's Pro-Israel Lobby", utövar stort politiskt inflytande i USA. Om en svensk uttryckt liknande åsikter skulle han eller hon tvivelsutan stämplas som antisemit av rapportens författare.
    Vidare ombads deltagarna ta ställning till påståendet: "Det finns de som påstår att Israel var inblandat i terrorattackerna mot USA den 11 september 2001. Vad tror du om detta påstående?" För omväxlings skull frågar enkäten om eventuell israelisk inblandning i stället för vad "judarna" kan tänkas ligga bakom. Men det hindrar inte författarna från att dra paralleller till Sion vises protokoll och andra antisemitiska myter. [6] Om man tror att den israeliska underrättelsetjänsten Mossad kan ha varit inblandad på ett eller annat sätt, likställs det alltså med att säga att "judarna" konspirerar. Utfallet blev följande:
    Av de tillfrågade menade 7,2% att det nog ligger någonting i påståendet, 40% tog avstånd från det – och 45,6% hade ingen uppfattning!
    De som instämde "förkastar vedertagna fakta som rör denna händelse och ersätter dessa med en antisemitisk konspirationsteori" enligt författarna och därför "bör även den höga andel som anger 'ingen uppfattning' och därmed inte uttryckligen tar avstånd från påståendet noteras." [7] De svarande ges bara två sätt att förhålla sig till påståendet: att acceptera utan frågor eller att ersätta "vedertagna fakta" med "en antisemitisk konspirationsteori". Då de flesta svenskar sannolikt inte känner till anklagelserna om att "judarna" ligger bakom attackerna kan de följaktligen ha svårt att relatera till enkätens påstående. Trots allt var det faktiskt en majoritet som inte tog avstånd från påståendet, vilket knappast kan sägas återspegla verkligheten.
    Flera av frågorna i enkäten berörde Förintelsen. En av dessa löd: "Judarna tror att de är de enda som har lidit". Detta hör, enligt Ring och Bachner, till "den antisemitism som uppstått i Förintelsens kölvatten" och "Dessa påståenden bygger inte på observerbara data, utan på en aggressiv fantasi om 'judarna' som kollektiv. Påståendena liknar och är sannolikt besläktade med den historiskt rotade beskyllningen mot judarna för att vara högmodiga och överlägsna." [8]
    Förintelseöverlevaren Elie Wiesel har försökt etablera judiskt lidande som något helt unikt som inte kan förklaras. Judeutrotningarna står klart i fokus i undervisningen om andra världskriget och används ofta i sionistisk propaganda. Att bara 31% av svenskarna inte alls instämde är kanske därför inte helt förvånande. 17% menade att det stämde och en majoritet (52%) visste inte vad de skulle svara. Ett bejakande antyder knappast att man bär på "aggressiv fantasi om 'judarna' som kollektiv" eller beskyller dem för att vara "högmodiga och överlägsna". Snarare reflekterar det mångas uppfattning att några försöker göra Förintelsen till något som endast drabbade judar och därmed glömmer vad homosexuella, ryssar, polacker, zigenare och andra grupper utsattes för under kriget.
    Det är inte heller oförståeligt att 14% helt eller delvis anser att "Judarna utnyttjar nazisternas judeutrotning (Förintelsen) i ekonomiska och politiska syften", vilket sägs vara "centralt i den samtida antisemitismen". Författarna fortsätter: "Påståendet talar om 'judarna' som ett kollektiv vilket agerar i enlighet med traditionella antisemitiska stereotyper. I detta fall anknyts framför allt till bilden av 'judarna' som giriga, penningbesatta, kallhamrade utsugare, vilka här exploaterar Förintelsen för egen vinning, men också föreställningen om judisk makt och manipulationer influerar tanken på 'judarnas' politiska exploatering av folkmordet." [9]
    Att säga att judarna agerar som ett kollektiv som söker exploatera Förintelsen vore felaktigt och kränkande. Men det utesluter inte möjligheten att det finns judar som utnyttjar den, vilket Norman Finkelstein avslöjar i sin bok Förintelseindustrin. [10] Enkäten lämnar inget utrymme för ett vettigt svar. De enda valmöjligheterna som ges är att säga att judarna som grupp konspirerar mot Schweiziska banker, eller att helt förneka Förintelseindustrins existens. De 14% som instämde ser inte nödvändigtvis judarna som "giriga, penningbesatta, kallhamrade utsugare" vilka försöker utpressa icke-judar på pengar. Det handlar snarare om att dessa erkänner att en liten organiserad grupp utnyttjar Förintelsen för sina egna syften.
    Undersökningen tog sig även an den laddade frågan om Jesu korsfästelse. Påståendet i fråga löd: "Judarna korsfäste Kristus och deras lidande är ett straff för detta brott".
    Det stämmer inte alls, sa 59,5%, och 11,9% svarade att det stämmer ganska dåligt. Bara 1,7% menade att det stämmer på pricken och 2% att det stämmer ganska bra. En fjärdedel (24,9%) var osäkra.
    För Bachner och Ring är det klart att detta påstående anspelar på den gamla religiösa uppfattningen om judarna som Kristusmördare och att deras lidande sedan dess är Guds straff för detta brott. Men det är oklart om alla uppfattade frågan på samma sätt. För att ha anledning att instämma bör man 1) vara kristen och tro att Jesus existerat och blev korsfäst, 2) anse att judarna bär ansvar för det (åtminstone moraliskt) och 3) vara av uppfattningen att det är Gud själv som straffar judarna. Således har endast kristna fundamentalister anledning att hålla med, eller att över huvud taget inte svara med ett bestämt nej. Det höga antalet tveksamma indikerar att deltagarna inte uppfattade frågan på samma sätt som författarna.
    En annan kontroversiell del av rapporten diskuterar synen på staten Israel. Författarna är snabba med att säga att "kritik mot Israels politik inte är antisemitism, utan utgör en åsiktsyttring lika legitim som kritik mot varje annan stats politik" [11] men detta framstår mest som en formalitet. Definitionen av Israel-relaterad antisemitism infattar "appliceringen av antisemitiska stereotyper på Israel, projiceringen av nazismens judeförföljelser på Israels politik, förnekandet av Israels rätt att existera samt förvandlandet av Israel till en symbol för judarna som kollektiv." [12] 
    Israel definierar sig självt som "det judiska folkets stat" [13] men detta är tydligen bara antisemitiskt om det kommer från en kritiker av sionismen. Författarna själva begår samma synd när de skriver att "Förnekandet av Israels rätt att existera är antijudiskt" och jämställer "förnekandet av Israels rätt att existera" med antisemitism. [14]
    Enkäten frågar huruvida svenskar anser att Israels har rätt att existera, inte huruvida judarna har det. För att upprätta en stat enbart för judar (som vill "återvända" till sitt "hemland") var det nödvändigt att skapa en judisk majoritet genom etnisk rensning. Alla som motsätter sig detta och anser att de palestinska flyktingarna bör ha rätt att återvända till sina hem, vilket FN-resolution 194 föreskriver, hamnar således i gruppen antisemiter.
    Mer än var fjärde i undersökningen svarade att Israels behandling av palestinierna påminner dem om hur nazisterna behandlade judarna. En tredjedel instämde inte och 30% hade ingen åsikt. Författarna menar att: "Dessa bilder relativiserar Förintelsen, förvandlar offer till gärningsmän och befrämjar på så sätt skuldavlastning. (…) Till detta bör läggas att bilden av 'juden' som vår tids nazist även bör förstås mot bakgrund av den uråldriga och djupa historiska tradition enligt vilken judar framställts som symboler för det som definierats som det absolut onda i olika tidsperioder (Djävulen, pesten, kapitalismen, kommunismen osv)." [15]
    Deltagarna blev inte tillfrågade om de ser judarna som dagens nazister eller likställer dem med pesten, utan om de ser likheter mellan nazisterna brott och vad Israel gör mot palestinierna. Om Israels brott i vissa fall faktiskt påminner om de nazistiska (till exempel när det gäller etnisk rensning) är det fullt rimligt att likna dessa vid varandra. Men Bachner och Ring tar inte hänsyn till denna möjlighet. Saken blir inte bättre av att en undersökning publicerad bara en vecka efter rapporten visar att 68% av de israeliska judarna skulle vägra bo i samma bostadshus som en icke-judisk arab och fyra av tio anser att den israeliska staten måste uppmana dem att emigrera. [16] Mot denna bakgrund är det kanske inte så underligt att folk ser likheter mellan hur israelerna behandlar palestinierna och hur nazisterna behandlade judarna.
    Lars Drake, docent i ekonomi, påpekade något mycket intressant. Bland vuxna (19-75 år) som markerade stöd för Israel i konflikten, anses 1,6% vara högt intoleranta mot judar, medan samma siffra bland Palestinavänner bara var 1,3%. Med andra ord: studien fann att Israelvännerna är mer antisemitisk än de som stöder palestinierna! Israelvännerna leder också när det gäller hög intolerans mot muslimer – hela 19,6% räknas till denna grupp (jämfört med 2,1% hos Palestinavänner) [17]. Det är onekligen ett intressant fynd som borde ha diskuterats i rapporten. I stället för att klaga över antisemitism inom Palestinarörelsen borde man granska Israelvännernas rasism hårdare.
    Lars Drake finner rapporten så pass undermålig att han har anmält den till justitieombudsmannen. I anmälan skriver han: "Rapporten är så undermålig att den inte borde ha publicerats, speciellt inte av en myndighet som har till syfte att verka för tolerans. Rapporten innebär av flera skäl en överdrift av antisemitismens utbredning i Sverige vilket kan missgynna judar (SvD 16/3 2006). Även muslimer missgynnas av överdrifter i resultatredovisningen. Rapporten smutskastar Palestinasympatisörer på osaklig grund. De fel och brister som påpekats tenderar att gynna en på förhand bestämd uppfattning." [18] 
    Jag kan inte annat än instämma. Inte bara missgynnar den muslimer och judar. Även Sverige som föregångsland i historisk forskning och samhällsforskning har fått svidande kritik till följd av rapporten. Antisemitism borde vara en allvarlig anklagelse men till följd av hur termen missbrukas i politiska syften är den snart meningslös. Till och med Ariel Sharon anklagades för antisemitism för evakueringen av de judiska bosättarna i Gaza. För att kunna avslöja verklig antisemitism bör man i framtiden vara mer eftertänksam innan man anklagar 40% av svenskarna för att hysa antisemitiska åsikter. Rapporten riskerar således att få rakt motsatt effekt.

Kristoffer Larsson är student i religionsvetenskap och svensk ledamot av Deir Yassin Remembered (www.deiryassin.org). Han kan nås på kristoffer.larsson@sobernet.nu  

________________________
1) Ha'aretz 16/03/2006.
2) Forum för levande historia bildades den 1 juni 2003 och "är en myndighet som har fått i uppdrag av regeringen att främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen."
3) S. 8.
4) S. 42
5) S. 46.
6) S. 49.
7) S. 49.
8) S. 52.
9) S. 52.
10) Inte helt förvånande har Henrik Bachner fördömt boken:

"Det kontroversiella med denna skrift var inte påståendet att Förintelsen missbrukas i politiska och kommersiella syften – detta är ett alldeles verkligt problem som diskuteras sedan decennier – utan tesen om "Förintelseindustrin": en global konspiration inkluderande amerikansk-judiska eliter, staten Israel, historiker, författare och filmare, med syftet att dels suga pengar av det tyska folket och schweiziska banker, dels understödja den israeliska ockupationspolitiken.

Ledande historiker i flera länder vederlade snabbt Finkelsteins tes och pekade på att boken i långa stycken byggde på myten om en judisk världskonspiration. Detta hindrade inte den europeiska extremhögern från att utnämna Finkelstein till sin favoritjude. Men i Sverige tilltalade hans idéer även delar av vänstern.

Bokförlaget Ordfront gav raskt ut en svensk översättning av Finkelsteins bok. Ordfront Magasin lät Nina Lekander skriva ett hyllningsporträtt av den "modige sanningssägaren" (nr 1-2, 2001), varefter Faurisson- och Rami-sympatisören Jan Myrdal skickades fram för att i en recension intyga att Finkelstein hade rätt (nr 9, 2001). Fantasin om "Förintelseindustrin" applåderades dock inte bara i obskyra organ, utan också i tidningar som Dala-Demokraten (16/2, 2001), Gefle Dagblad (28/8, 2001) och LO-tidningen (nr 3 resp. 30, 2001)."
http://www.judiskkronika.se/a_42002.htm  
11) S. 57.
12) S. 57.
13) Basic Law: The Knesset (Amendment No. 9); http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic2_eng.htm

14) S. 61.
15) S. 60.
16) Ha'aretz 22/03/06.
17) S. 105.
18) http://web.fib.se/artikelPublicerad på www.fib.se 2006-08-23

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Om tidningen
Kontakta oss

Bondegatan 69
116 34 Stockholm
Telefon: 08-644 50 32 (tfn svarare)
fax: 08-556 950 35
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se