Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Presstödet - ett bedrägeri med statliga medel

En konsekvense av det statliga presstödet är att det bibehåller och förstärker en mediastruktur som i Sverige till stor del växte fram i slutet av 1800-talet. I fall att staten ska subventionera utgivningen av dagstidningar borde det vara ett minimikrav att presstödet behovsprövas. Artikeln först publicerad på www.kiruna-nytt.se

Av OLA JORDAN

I fall att staten ska subventionera utgivningen av dagstidningar borde det vara ett minimikrav att presstödet behovsprövas. Så är inte fallet i dag. Den statliga subventionen av dagstidningar medger att den norska mediakoncernen Schibsted, vilken redovisade en miljardvinst förra året, sedan 2001 årligen tilldelats 65 miljoner kronor för utgivningen av Svenska Dagbladet. Dessutom ges statligt stöd till tidningar (med högst 25-30 procents hushållstäckning, beroende på utgivningsfrekvens) vilka har köpts upp av dominerande borgerliga mediakoncerner på landsorten, som trots en vinstgivande verksamhet alltså kan tillgodoräkna sig dessa statliga subventioner. Sammantaget kan den nuvarande utformingen av det statliga presstödet inte betraktas annat än som ett stort (av staten sanktionerat) bedrägeri.
    Riksdagens beslut från den 14 juni om mindre ändringar i presstödssystemet har den borgerliga regeringen upphävt efter sitt tillträde i Rosenbad i oktober med hänvisning till att EU-kommissionen beslutat granska om det statliga stödet strider mot EU:s regler. Denna granskningen beräknas pågå under hela 2007 (TT 061016).
    Tills vidare gäller alltså de nuvarande presstödsreglerna. 
    Eftersom presstödet har blivit en sådan fundamental del i möjligheten att via dagstidningar offentliggöra nyheter (och torgföra åsikter) så är det naturligtvis viktigt att uppmärksamma att presstödssystemets nuvarande utformning går stick i stäv mot det ursprungliga syftet, när det skapades för drygt tre decennier sedan, att stärka de dagstidningar som hade svårt att konkurrera med framgångsrika medieföretag runt om i landet.
    Som bland annat fyra mediaforskare vid JMK på Stockholms universitet i två artiklar i fjol uppmärksammat (DN 050315, SVD 050330), erhöll lönsamma borgerliga tidningskoncerner 95 av de 148 miljoner kronor som år 2004 betalades till socialdemokratisk landsortspress.
    Deras uppfattning är: ”/../ att presstödet i sin nuvarande utformning och tillämpning bidrar till att minska konkurrensen och öka ägarkoncentrationen på mediemarknaden. Det är måhända en naturlig utveckling i en allt mer avpolitiserad tidningsvärld.”.
    Märkligt kan tyckas är att den av regeringen år 2004 tillsatta presskommittén i betänkandet Mångfald och räckvidd (SOU 2006:8) inte såg ägarkoncentrationen och det bedrägliga förfarandet med presstödet som ett allvarligt hot mot: ”En vital och för statskicket nödvändig opinionsbildning” i fora som har att ”förse medborgarna med sådan information att de fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor /.../ att verka som självständiga aktörer och att granska att den offentliga makten utövas under lagarna, samt /.../ att låta olika åsikter och kulturyttringar komma till tals” som utredarna själva angav som en utgångspunkt för sitt arbete (sidorna 13-14).
    Intressant är dock att presskommittén i sitt betänkande, till skillnad från regeringen i propositionen 2005/06:201 och riksdagsbeslutet (060614), gick emot en generell regel för driftstödet (som är den största delen av det statliga presstödet) och föreslog att det för hög- och medelfrekventa dagstidningar (3-7 dagar i veckan) som ägs av ett företag eller ingår i en koncern som har ägarintresse också i annan dagstidningsutgivning på samma utgivningsort (exklusive storstadstidning) skulle höjas med fyra procent. För övriga hög- och medelfrekventa dagstidningar (exklusive storstadstidning) föreslog presskommittén i sitt betänkande att driftsstödet skulle höjas med tolv procent.
    Förutom denna åtskillnad var det enda förbehåll som presskommittén gjorde angående att driftstöd ska kunna ges till en dagstidning som ägs av ett företag eller ingår i en koncern som har ägarintresse också i annan dagstidningsutgivning på samma utgivningsort att: ”/.../ dagstidningen har ett eget redaktionellt innehåll som utgör minst 60 procent av dess totala redaktionella innehåll.” Denna markering mot den ökade tidningskoncentrationen i utformningen av det förnyade presstödssystemet återfanns inte i konstitutionsutskottets betänkande 2005/2006:KU40 och följdaktligen inte heller i riksdagsbeslutet.
    Konstitutionsutskottet gick på regeringens linje att bestämmelserna om presstöd i största möjliga mån ska vara generellt utformade och att man bör undvika särbestämmelser. I riksdagsbeslutet, vars slutliga skrivning alltså författats av KU, framgår att tidningarnas egna redaktionella material ska vara minst 55 procent av dess totala innehåll vilket alltså är ett svagare krav än vad både presskommittén och regeringen förespråkade (förutom att det inte gör någon markering mot den ökande tidningskoncentrationen).

Det statliga presstödet drevs i början av 1970-talet igenom av framförallt socialdemokratiska partiet och centerpartiet, vars tidningar på de flesta orter hade få prenumeranter (och i motsvarande mån sämre annonsintäkter) och därmed låg – eller ingen - lönsamhet i hård konkurrens med en framgångsrikt driven liberal- och konservativ press. Dessa tidningar kom att kallas andratidningar vilka av staten skulle få stöd för sin utgivning, i det uttalade syftet att främja mångfalden inom pressen.
    De fyra skribenterna från JMK pekade i sina artiklar på den ägarkoncentration som skett under de senaste 25 åren, trots presstödets utformning, vilket inneburit att år 2004 kontrollerade sex tidningskoncerner - Gota Media, Nya Wermlands-Tidningen, Mitt Media, Centertidningar (Centertidningar fick i oktober i fjol nya ägare, Mycket Media AB), Norrköpings Tidningar samt Herenco mer än hälften av den totala landsortsupplagan på knappt två miljoner exemplar. ”Dessa koncerner är mycket lönsamma och har på aggregerad nivå gått med vinst i över två decennier, oberoende av konjunkturläge.”.
    Dessa sex koncernerna hade år 2004 samlat på sig omkring två miljarder kronor i likvida vinstmedel, jämfört med exempelvis Bonnier AB:s likvida medel på 427 miljoner kronor vid samma tidpunkt (Bonniers står för övrigt för den största andelen av svenska dagstidningar).
    Efter att Mycket Media AB köpt upp Centertidningar får konsortiet, enligt tidningsekonomen Karl Erik Gustafsson, 20 procent av Sveriges dagspressmarknad, bara fem procentenheter mindre än Bonnier (TT 051025). Konsortiet Mkt AB domineras av Göteborgs-Postens moderbolag Tidnings AB Stampen, som direkt äger 41 procent av konsortiet och indirekt kontrollerar hela 82 procent, eftersom Stampen är största ägare i både Morgonpress Invest (delägt tillsammans med Nya Lidköpings Tidningen och som har tio procent i Mkt AB) och VLT (delägt i konsortiet Mediaintressenter och som har 31 procent i Mkt AB). De resterande 18 procenten i det nya konsortiet innehas av den norrländska dagstidningskoncernen Mittmedia AB.
    De fyra skribenterna från JMK har även observerat ett tydligt trendbrott i regeln att tidningar länge fusionerats bara med samma politiska tendens.
    ”Under de senaste fem åren har /.../ åtta fusioner över den politiska blockgränsen /.../ observerats. Borgerliga förstatidningar har i samtliga fall tagit kontrollen över socialdemokratiska andratidningar.” Förutom den inverkan det har på en alltmer likriktad nyhetsförmedling påpekar forskarna att detta även har lett till en struktur som närmast kan liknas vid lokala annonsmonopol i flera städer.
    Dessa dominerande borgerliga mediakoncerner har, mycket tack vare presstödets utformning, skapat vad som närmast kan betraktas som ett monopol på nyhetsförmedlingen (denna press har tillskansat sig problemformuleringsrätten och bestämmer på så sätt i hög grad vad som den anser viktigt att informera läsarna om).
    Det visar sig även bland en majoritet av landsortstidningarnas rapportering av inrikes- och utrikesnyheter, där TT i praktiken är allenarådande på vilka frågor som ska belysas och från vilken politisk utgångspunkt som texterna skrivs, trots att t.ex. nyhetsbyrån IPS finns att tillgå (som bland annat Miljömagasinet publicerar texter från).
    Ytterligare konsekvenser av det statliga presstödet är att det bibehåller och förstärker en mediastruktur som i Sverige till stor del växte fram i slutet av 1800-talet (där torgförandet av allt från konservatismens till senare arbetarrörelsens och miljörörelsens idéer var/är de främsta drivkrafterna för publiceringen – åsiktsskillnader som i och med mediekoncentrationen alltmer suddats ut och förbytts till ett mer pragmatiskt och marknadsanpassat skäl för utgivning).
    Denna mediestruktur har dock, till stor del på grund av den tekniska utvecklingen; till exempel ett världsomspännande nätverk bland datoranvändare och med fria programvaror för datorer, vilka möjliggör en snabb och billig kommunikation, blivit föråldrad och motsvarar inte de krav på en nyhetsrapportering, präglad av mångfald och fördjupning, som medborgaren har rätt att ställa.

Läs mer:
EUs bedömning och krav angående presstödet i ett dokument ställt till Sveriges regering
Presstödsstriden: Därför informerades inte Leif PagrotskyPublicerad på www.fib.se 2006-12-01

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  GUSTAFSSONS ALFABET M
  GUSTAFSSONS ALFABET L
  GUSTAFSSONS ALFABET K
  GUSTAFSSONS ALFABET J
  GUSTAFSSONS ALFABET I
  GUSTAFSSONS ALFABET H
  GUSTAFSSONS ALFABET G
  GUSTAFSSONS ALFABET F
  GUSTAFSSONS ALFABET E
  Ett tillfälle förlorat? RAMZY BAROUD
  GUSTAFSSONS ALFABET D
  Fobier, depressioner och annat mentalt elände
  Moralvänsterns moraliska kollaps
  GUSTAFSSONS ALFABET C
  FREDSMAMMANS AVSKED
  Ring BRIS! De finns just för dig!
  Har Sverige godtagit USA som världspolis?
  Chomsky i UNT
  Chomsky Holmberg
  Belgisk blå på krogen
  Mikael Nyberg och vänsterns haveri
  Marit har mest meriter
  Mot NFR i Göteborg
  Härbärget vid Pont Sully
  Bör majoren bli general?
  GUSTAFSSONS ALFABET A
  GUSTAFSSONS ALFABET B
  Håkan Gustafsson
  Varför har Sveriges stämma i världen tystnat?
  Köttkonsumtionen, miljön och imperialismen
  Maten, imperialismen och Irefalks idealism
  Vad kan vi lära av Virginia Tech?
  Det islamistiska hotet mot Europa – i siffror
  En mallig och dryg mediaskälm
  Nu ska pigan dammas av
  Thage tiger inte
  Vems är ansvaret att formulera en rättvis fred?
  Falska folkpartister inför rätta
  Sionister använder lögner i sin kamp
  Till frågan om ockupantideologi
  Hunden har i alla fall fått mat
  Matdebatt
  På tal om identiteter
  Människnas naturliga föda
  Speciesism och kvasivetenskap
  Kost och folksjukdomar.
  Ovetenskapliga argument från en Atkins-lobbyist
  Tal av Dr Sheikh Muhammed Bashar Al-Faydi
  Ät kotletten...
  Fyra tv-timmar med Göran Persson
  Stefan Lindgrens seminarietal
  En annan värld är möjlig! låt oss bygga den tillsammans!
  Slutresolution från den internationella konferensen i Chianciano Terme, Italien, 24-25 mars 2007
  ABF svarar om Atzmon
  Atzmons svar på SDS
  Gilad Atzmon – Från skuld till ansvar
  Eva Myrdal svarar Jesper Svartvik
  Skippa kotletten!
  Konferensen i Stockholm som väckt sånt uppseende
  När ska vi vakna i Sverige?
  Svenskar polisanmäls för krigsförbrytelser
  Nyskapande humanist?
  Allvarligt talat
  LKAB styr Kirunaflytten
  Skakande läsning om ondskans innersta natur
  Nicolaus Lundius – en samisk 1600-talsintellektuell
  Parner om Speer
  Är Mikael Nyberg en antisemitisk marxist?
  Att läsa Shamir som fan läser Bibeln
  November - Januari
  Hälsningar från Småländska höglandet
  Kim Salomon badade aldrig i Verkeån
  En utväg - för USA, inte för Irak
  Montagu mot Balfour
  Nu skall FiB/K synas
  Om Blommor i Galiléen
  1700-talets mest hatade kvinna
  Ett ideal som inte går att förverkliga
  Om vilda västern och Mellanöstern
  Debattinlägg till tidningen Palestina nu
  Två ojämlika eller en jämlik stat
  Till massakern i Deir Yassin
  Att vinna ett land men förlora sin själ
  Israels invasion av Libanon sommaren 1982
  Parner Stevenson
  Elinder
  Krigsmotstånd eller krigskritik?
  Lärare nöts ner till förtidspension
  Kommentar Stålhammer
  Presstödet - ett bedrägeri med statliga medel
  En kommentar till fibbare
  Annonsprislista
  Om gängse felläsning
  Konfrontation till varje pris
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Ett folk försvarar sitt land
  Glimtar från Venezuela
  Irakmöte
  Bomb IRAQ!
  Skriftställning maj 2006
  Sophie Scholls sista dagar
  modersmjölksersättning
  Fattigdomen avgörande för kvinnors ohälsa
  Myrdal svarar Fröberg Idling
  Pol Pot kommentar med svar
  Idioti eller fobi?
  Mohammedbilderna
  Ni är de sista att tala om
  Appell för Iraks akademiker
  Uppropet för undertecknande
  J. A. Selander vågade när andra förblev tysta
  Israellobbyn och sanningen
  KP-tal
  Om kriget kommer
  Afghanistantal Erik Wijk
  Helén Östberg
  Svensk trupp bidrar inte till fred i Afghanistan!
  Krigsmakten
  Prenumerantkampanj hösten 05
  Hur länge ska svensk media
  Namnbricka
  1 maj
  Omar om Runar
  Total rättslöshet
  Irakierna trakasseras av USA-soldater, till och med de nyvalda parlamentsledamöterna
  Svastikor
  Zimbabwe på väg mot...
  Försvara den svenska militära neutraliteten
  Journalister berättar om USA:s dödande i Falluja
  Kärlek & Somalia
  Det är bara vänstern som kan rädda liberalerna
  Demonstrationsrapporter 19 mars 2005
  Censur och imperiet
  Om preventiv rättvisa
  Får man behandla artiklar hur man vill när man översätter?
  2CV
  Extraordinärt överlämnande
  Strindberg
  Nordkorea har tillverkat kärnvapen
  Varför angrips familjen?
  Religiösa ledare ogiltigförklarar val
  Visst hymlar Bush, men ... svar till JM
  För hus och härd, svar till O Kleberg
  Motverka USA:s anspråk på ensamdominans
  Det andra valfiaskot och den pinsamma tystnaden
  Protestera mot pensionärsmaten
  Utan välfärd ingen demokrati
  Stora män lever länge
  Igår, idag, imorgon ...
  Julhälsnings från HJ
  Kalkonriket
  Att debattera med en nykonservativ
  Chockerande nonchalans av statsministern
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se