Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Intervju med Jabbar al-Kubaisi från irakiska motståndsrörelsen, ledare för Iraks Patriotiska Allians, en av de grupper som kämpar mot ockupationen. al-Kubaisi kom som medlem i Baathpartiet i konflikt med partiets linje och fängslades i slutet på 1960-talet.

Trots kampen mot Saddam Husseins regim för politiska förändringar i Irak har Jabbar al-Kubaisi, till skillnad från många andra irakier som i exil, tydligt tagit ställning mot de mördande ekonomiska sanktionerna, som FN instiftade mot Irak, och mot USA:s anfall och ockupation.
Intervjun utgör ett intressant dokument om utvecklingen idag och i framtiden och publicerades ursprungligen av italienska www.antiimperialista.org 31 januari 2004.

Hur utvecklas motståndet mot ockupationen?
- Jag skall ge ett exempel från det dagliga livet som åskådliggör hur mobiliseringen har genomsyrat folket. Äldre kvinnor anses vara ointresserade av politik, men under mina resor genom landet upplever jag ofta situationer där äldre kvinnor undrar varför deras söner och sonsöner fortfarande är hemma, och inte är ute och kämpar på motståndets sida. Motståndet betraktas inte som en rörelse bestående av några radikaler, utan som en integrerad del av folket. Var och en bidrar efter sin förmåga.

Men är det inte en väsentlig skillnad mellan shiiterna i södra Irak och sunniterna i norra?
- Skillnaden är mycket mindre än vad som beskrivs av medierna i väst. Vid senaste Ramadan till exempel, började sunniter och shiiter att fasta på samma dag för första gången sedan ockupationen inleddes. Det är ett ovedersägligt tecken. Skiktet av samarbetsmän - präster, shejker, självutnämnda politiker och det så kallade civila samhället bestående av intellektuella och konstnärer som återvänt från väst - är väldigt tunt. Också al-Hakims väpnade al-Badr-brigaderna och Talabanis milis, som terroriserade alla dem som sympatiserade med motståndet under förevändning av att de bestraffade baathister, tvingas nu att gå under jorden. De har förlorat allt anseende på grund av sitt samröre med ockupationsmakterna, medan anhängarna till motståndet stiger fram i ljuset surfande på den allt större vågen av folklig vrede.

- Bara under den senaste tiden har massdemonstrationer som drabbat samman med ockupationsstyrkor i de större städerna i syd, al-Kut, al-Nasiriyya och al-Amara, krävt omkring ett dussintal döda och ett ännu högre antal skadade. De som intog gatorna var i huvudsak före detta offentliganställda som till exempel lärare, universitetsprofessorer, statstjänstemän, präster eller soldater, som avskedats i massomfattning. Ockupanterna anklagar dem för att vara baathister. Många av dem var faktiskt medlemmar av Baathpartiet, vissa mer på grund av sin övertygelse än på grund av sitt yrke. Majoriteten av dem är för övrigt av shiitisk bakgrund.

- För ett halvår sedan, då de proamerikanska styrkorna trängde in tillsammans med fienden och genomförde en regelrätt häxjakt i McCarthy-anda som resulterade i tusentals och åter tusentals döda, hade sådana protester varit omöjliga. I dag har det politiska klimatet ändrats radikalt. Baathpartiets medlemmar och baathismen är accepterade igen, som en del av den irakiska nationella traditionen. Demonstranterna krävde inte bara att få tillbaka sina jobb och att få ut sina löner, utan kombinerade sina sociala krav med ett slut på ockupationen.

- Även antalet militära anfall i syd ökar. I alla storstäder genomförs motståndsaktioner. Motståndet har fullständig kontroll över vissa platser, som till exempel Baquba i Diala-provinsen där shiiter och sunniter lever tillsammans. Inom några månader kommer södra Irak att nå samma nivå som norra, och kanske till och med överträffar den. Kom ihåg att det är det fattigaste området i landet och att våra nationella umbäranden slår hårdast där.

Var har motståndet sina starkaste fästen?
- Situationen är mycket dynamisk. I dag kanske södra Irak är i samma utvecklingsskede som exempelvis al-Falluja var i somras. Amerikanarna inför till exempel utegångsförbud i nästan varje stad. I al-Falluja är det tvärtom, motståndsrörelsen har infört utegångsförbud för amerikanarna. De var tvungna att lämna staden och bygga sina baser utanför på grund av den ohållbara nivån av anfall. Efter mörkrets inbrott måste de hålla sig utanför staden. Men det finns också andra städer som motståndet kontrollerar helt och hållet.

- Ockupanterna tillgriper kollektiv bestraffning av civilbefolkningen precis som sionisterna gör i Palestina. Särskilt allvarlig är situationen i Tikrit, där hela byar har förstörts och spärrats av.

Hade det förnedrande gripandet av Saddam Hussein den negativa effekt på motståndet som USA påstod?
- Visserligen var uppvisningen av Saddam Hussein inför media en noggrant planerad propagandaframgång. Men i grund och botten har ingenting förändrats. Tvärtom har motståndets enighet stärkts i det stora hela. Många baathister, som inte var överens med Saddam Husseins regeringsmetoder och som var motståndare till att han spelade rollen som åtminstone en aktningsvärd ledare, engagerar sig nu aktivt i motståndet. De olika Baathist-grupperna har blivit mycket mer flexibla i sina beslut, och samarbetet med de islamiska styrkorna har utökat.

- Saddam håller på att bli en symbol för motståndet, trots att en stor majoritet inte var överens med hans regeringsmetoder. Även på tv i väst har det visats demonstrationer med bilder på Saddam, och demonstranterna har beskyllts för att vara Saddam-trogna. Men folket har inget med Saddam att göra. De använder honom bara som en symbol för att utmana ockupanterna, precis som många utomkyrkliga kvinnor bär slöjan som en symbol mot ockupationen.

Varför har det inte bildats någon politisk motståndsfront hitintills?
- Det finns ingen anledning att påskynda något. Nivån på det militära motståndet är så hög, mellan 45 och 70 anfall per dag, att de orsakar enorma militära, ekonomiska och politiska problem för USA. I viss mening har motståndet redan haft en återhållsam effekt på dess globala förebyggande krig. På politisk nivå har USA visat sig vara helt oförmöget att stabilisera situationen. Dess så kallade Styrande råd blir mer och mer isolerat. Inte bara rådets medlemmar utan också samarbetspartierna måste skyddas av ockupanterna, vilket avslöjar deras rätta jag.

- Jag skall ge ett exempel från min hemstad al-Falluja. Efter arresteringen av Saddam intog massorna gatorna - precis som i många andra städer - och förstörde kontoren för fyra samarbetspartier. Som hämnd kom USA i stridsvagnar och förstörde kontoret för Patriotiska alliansen. Tiden talar alltså för irakierna och mot USA. Motståndets huvuddeltagare har dock redan varit sammankallade, och ett programförslag diskuteras. Snart kommer alltså en front att utropas. När USA överlämnar en del av makten till sina marionetter, vilket skall ske i mitten av året, kanske fronten redan kan fungera som ett alternativ.

Vad innehåller den politiska motståndsfrontens program?
1) Alla utländska trupper måste lämna Irak och ockupationen måste ta slut. Vi står för ett fullständigt suveränt, självständigt och förenat Irak.
2) Alla medel är tillåtna för att bekämpa det imperialistisk-sionistiska ockupationsprojektet.
3) Ockupationen är helt olaglig. Därför kräver vi full ersättning av angriparna.
4) Alla institutioner som skapats av ockupanten är ogiltiga. Vi accepterar dem inte, och motståndsrörelsen betraktar dem som legitima mål även om de 'irakiseras'.
5) Det befriade Irak som vi kämpar för, baseras på lika rättigheter för alla medborgare, på politisk frihet och på en konstitution som folket har beslutat om. Det skyddar Iraks arabisk-islamiska kultur.
6) USA:s ockupation av Irak är ofrånkomligen kopplad till den sionistiska ockupationen av Palestina. Det finns ett gemensamt imperialistiskt-sionistiskt projekt som går ut på att förtrycka det arabiska folket. Detta måste den arabiska nationen gemensamt besegra.
7) Den politiska fronten är öppen för alla krafter, också de som beslutar sig för att ansluta sig senare.
8) Anfallet och ockupationen av Irak är bara en del av USA:s totala strategi att upprätta sitt globala imperium. Därför är vår kamp en integrerad del i att försvara mänskligheten mot dess största fiende, USA.
9) Vi kommer att vidta åtgärder för att bygga en arabisk och en internationell front för att befria Palestina och Irak, och för att besegra det amerikanska världsherraväldet.

Vilka deltar i den politiska motståndsfronten?
- Det finns fyra huvudströmningar som är spridda över landet. Det är vi själva, Iraks patriotriska allians (Iraqi Patriotic Alliance), som jag i stora drag skulle vilja beskriva som antiimperialistisk och arabnationalistisk, som strävar efter demokrati och social rättvisa och som respekterar och försvarar vårt islamiska arv. Det är sunnitiska Islamiska kommittén (Islamic Committee), som omfattar de främsta islamiska ledarna som är absoluta motståndare till Muslimska brödraskapet, vilka samarbetar med fienden. Islamic Committee är beredda att arbeta med alla som gör motstånd, inklusive kristna och kommunister.

- Den tredje kraften är nasseristerna, som håller på att omorganiseras. Den fjärde och sista är de antiimperialistiska kommunisterna i Centrala ledningen (Central Command), som sedan långt tillbaka är vänner till oss och som vi hoppas att vi kan övertyga. När huvudströmningen i Iraks kommunistiska parti samarbetade och regerade med Saddam på 70-talet, fängslades de antiimperialistiska kommunisterna och vänsterbaathisterna. Därutöver finns det flera andra partier och sammanslutningar av regional karaktär, och en lång rad erkända dignitärer.

Vad gäller för de shiitiska representanterna?
- Först av allt är shiiterna väl representerade i de flesta av de krafter jag nämnt, i vissa har de till och med majoritet. Man måste bort från den föreställninga som amerikanarna sprider, att shiagruppen är en egen, helt separerad enhet. De flesta av shiiterna betraktar sig själva som arabiska irakier, och som sådana deltar de i det politiska livet. Även om de iakttar de traditionella artighetsbetygelserna till prästerna, är det endast en minoritet som rättar sig efter dem politiskt. Den som inte tror det kommer att märka det framöver.

- Den enda möjligheten för de shiitiska prästerna att bli accepterade är att stödja motståndet. Och det finns ett växande antal shiitiska präster och shejker som stöder vår nya politiska front.

Och Muqtada al-Sadr?
- Han spelar en tvetydig roll. Å ena sidan utövar hans anhängare från de fattiga klasserna ett avsevärt tryck på honom att ansluta sig till motståndet. Vi har nära kontakter med många ledare i hans rörelse som uppriktigt lovar att samarbeta. Å andra sidan står han under ett starkt iranskt inflytande, som arbetar för att få honom åt andra hållet. Man måste komma ihåg att han bara är 24 år. I ett samhälle där ålderns rätt räknas, verkar han faktiskt splittrad mellan de olika krafterna som drar i honom.

- Hur som helst kommer vi att försöka att upprätthålla relationen till honom, men vi kan inte tillåta att sådana vacklande krafter talar å politiska frontens vägnar. Ena dagen utropar han en motregering och att han ska skapa en armé, nästa dag påstår han att amerikanarna är vänner och att motståndet endast får använda fredliga medel.

Men är inte den troende shiamuslimen bunden till sin religiösa ledares ord?
- Underskatta inte den dagliga effekten av ockupationen. För att tillfångata en man terroriserar USA:s armé hela kvarter eller byar. Om de inte lyckas arrestera den de söker straffar de hela familjer genom att förstöra deras hus och imiterar därmed sionisternas terror mot palestinierna - vi har uppgifter om över 1.100 privata hus som medvetet förstörts som straff. Där (dvs i Palestina) drar de upp olivträd med rötterna, här bränner de våra palmträd som de påstår är gömställen för vår gerilla. Vid checkpoints har barn under tio år dödats för att de pekar med plastgevär på inkräktarna. Tre sådana fall har rapporterats under fastan, så föräldrar undviker att ge traditionella vapenleksaker till sina pojkar. Om de känner sig hotade trycker de på avtryckaren utan urskiljning.

- Detta sker inte bara i norr utan i hela landet och påverkar alla. Så även shiamuslimerna kommer att följa dem som manar till motstånd. Åtminstone en del religiösa ledare kommer att följa den ökande motståndsviljan. Men det finns också många som använder andra religiösa ledares tveksamhet som en ursäkt. Om ayatollorna en gång skulle mana till motstånd skulle de inte lyda. Så det är först och främst en fråga om politik och inte religion. Glöm inte att shiabefolkningen har blivit högst politiserad och att de traditionella sociala och kulturella strukturerna är mycket mindre bevarade än i andra miljöer.

Vad tycker du om kravet på en demokratisk konstituerande församling?
- Om jag reser runt i Irak och talar med vanliga människor om demokrati kommer de att slå mig med sina skor. Vad betyder demokrati? De vet att embargot emot dem inrättades för att etablera demokrati, kriget mot dem motiverades med att ge dem demokrati och nu är de ockuperade för demokratins skull. De anser att demokratin är ett vapen riktat mot vårt folk för att vi inte vill underordna oss den västerländska världen.

Men all frihetskamp, alla revolutioner då man störtar en förtryckarregim måste väl grunda sig på folkets stöd?
- Självklart, men, du måste ha i åtanke att vi saknar tradition med folkvalda församlingar. Vi kan än mindre gå emot de traditionella sociala vanorna och nätverken då de i stor utsträckning gör motstånd mot ockupationen. Vi måste förena dem med den folkliga, politiskt grundade basen för kampen mot ockupationen. Vi kommer att upprätta nationella församlingar som representerar de kämpande arbetarna, de fattiga, studenterna och folk i allmänhet, kombinerat med exempelvis massdemonstrationer. Allt det kommer att avlegitimera det styrande rådet eller en liknande marionettinstitution installerad av USA.

Enligt vilka principer kommer en sådan motmakt att organiseras?
- Det kommer att utgå från irakiska folkets suveränitet, vilket betyder vår egen demokrati som tjänar vårt folks intressen, inte imperialismens. Vi strävar efter en ny demokratisk konstitution beslutad av folket, utövande sin självbestämmanderätt. Det kommer att baseras på lika rättigheter för alla invånare oavsett religion eller nationalitet och på rätten att bilda politiska partier och att välja dem. Ett fritt Irak kommer att försvara vår islamisk-arabiska kultur.

Många säger att fria val bara kan bara ske under överinseende av FN?
- Hur kan någon klok människa tro att det irakiska folket skulle lita på FN? FN inrättade embargot mot oss som krävt nära två miljoner liv, och som förrött ett förut rikt land. FN rättfärdigade aggressionen mot Irak 1991 och vågade inte knysta ett ord om de ständiga brott mot folkrätten som USA och Storbritannien begick. FN är inget annat än en nickedocka åt den amerikanska imperialismen. Folkrätten gäller tydligen varken för dem eller oss. De bryter mot den utan konsekvenser och vi nekas den. Sionism till exempel gör inget annat än bryter internationella regler utan straff. Internationell lag har blivit ett dåligt skämt.

- Vi kommer inte att tillåta att något land ockuperar oss, oavsett om det sker med FN eller något annat organ som täckmantel. Om vi håller val är vi redo att bjuda in internationella observatörer men vi kommer att utesluta de länder som deltog i USA:s ockupation.

Det hävdas att utan FN skulle det bli inbördeskrig?
- Det är ett sådant läge de försöker skapa. De vill få sunnimuslimer att vända sig mot shiamuslimer, kurder och shiamuslimer mot sunnimuslimer, muslimer mot kristna och så vidare. Vad det är ute efter är att förstöra vår arabisk-islamska identitet som förenar oss. Därför kan bara motstånd ena hela det irakiska folket. Bara enade kan vi göra oss av med ockupationsmakten och du kommer att få se att även bland kurderna, vars nuvarande ledare Barzani och Talabani har ett intensivt samarbete med USA, kommer motståndet att växa med islam som den sammanhållande länken med araberna.

Hur tror du att ni kan vinna mot resten av världen som påstår sig stå enad i FN?
- Vi kan bara spotta på det så kallade världssamfundet och den demokratiska, civiliserade värld som deltog i varje upptänkligt brott mot vårt folk. Vem ställde sig på vår sida när vi svältes till döds och bombades oavbrutet? Vi bryr oss inte om vad de påstår, eftersom det endast syftar till att förtrycka oss. Vilken sorts civilisation är det som bara ger oss förstörelse? Därför är vi fiender till denna imperialistiska världsordning. I själva verket utgör Irak ett viktigt slagfält vad gäller USA-imperiets öde. Det irakiska folket kommer att visa världen att imperiet är möjligt att besegra, om ett antal faktorer faller på plats.

- För det första leder motståndet till ökade förluster hos ockupanterna inte bara militärt, utan även politiskt och moraliskt till en nivå de inte kommer att klara. Ju längre tid det tar desto bättre för motståndet. Dessutom kommer motståndet att sprida sig utanför Iraks gränser eftersom ockupationen av Irak och Palestina riktar sig mot hela den arabiska och muslimska världen och därför är något som angår alla. Alla USA:s marionettregimer kommer att attackeras för slutmålet att frigöra våra länder från imperialism och sionism. Så det är en kamp för mänskligheten och vi är därför beroende av stöd från alla rörelser och folk som kämpar för sin egen frigörelse från USA-imperialismen.

Hur utvecklas situationen för vanligt folk?
- Jag har redan beskrivit den brutalitet och otillräknelighet med vilken ockupanterna upprör befolkningen. Mycket mer kan tilläggas. Till exempel har över 2.000 våldtäkter begåtts av amerikanska soldater och mer än 500 barn har sexuellt utnyttjats. Ingen talar om ockupationens civila offer. Varje dag dödas ungefär 40-50 människor bara i Bagdadoregionen. Doktorer rapporterar att omkring hälften av dem visar upp skador orsakade av ammunition som bara används av de amerikanska styrkorna. Som en följd av det har det styrande rådet förbjudit alla uppgifter som visar vilken typ av kula som orsakat skadan.

- Därtill kommer de oerhörda stölder som USA och dess irakiska våldsmän begår. Var finns inkomsterna från de över två miljoner fat råolja de säljer varje dag? Det finns fortfarande inte fungerande vattenledningar, elektricitet, telefon och annan basal service medan amerikanske företag rapporteras göra sig fantastiska rikedomar med våra pengar. De har avskedat miljoner statsanställda med motiveringen att de är Baathanhängare. Deras arbeten har nu övertagits av inkompetenta samarbetsmän, vars familjer ofta är ökända som kollaboratörer redan med britterna som till exempel Chalabi och Pachachi. De tar alla med sig sina släktingar enbart för att stjäla så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt.

- Samtidigt har mycket industriell utrustning monterats ned omedelbart efter kriget och förts över till Iran. Om man idag besöker fabriker eller industrianläggningar finner man bara tomma hallar. Till slut har vi blivit helt avindustrialiserade. Vad gäller tillgången till basvaror stoppades FN:s program 'Olja emot mat', men många nya kontrakt har blivit försenade på grund av kriget. Så i ytterligare några månader till kommer livsnödvändiga varor att finnas tillgängliga men efter det kommer folk att svälta. Dessa lager begränsar ännu den stigande inflationen. Men sedan kommer den att skjuta i höjden. Redan nu har priset på bränsleprodukter mångdubblats. I ett av de oljerikaste länderna i världen måste folk köa för bränsle. För att inte tala om den totala bristen på allmän säkerhet. Folk, och särskilt kvinnor, är rädda att lämna hemmet eftersom amerikanerna inte bryr sig om kriminell aktivitet.

Hur är det med fånglägren?
- Ockupanterna tillstår att det för närvarande finns cirka 42.000 irakier som olagligt hålls i fyra särskilt upprättade fängelseläger. Vi har anledning att tro att det finns ytterligare 20.000 i för oss okända läger. Behandlingen av alla dessa fångar strider mot all internationell lag. Ofta får de inte ens veta varför de är fängslade. Det förekommer varken legala procedurer eller några rättegångar. Ockupationsmakten anser sig inte ha skyldighet att ge information till släktingar eller advokater. Folk släpps lika godtyckligt som de fängslas, ofta på villkor om samarbete. De får inte tillräckligt med mat, sanitetsstandarden är under all mänsklig värdighet, tortyr är vanligt. Hundratals har dött av vanvård och ännu fler har fått bestående men. Det finns till och med några hundra barn och kvinnor inspärrade. Runt 6.000 har kidnappats; av dessa har runt hälften återfunnits döda.

Men utgör inte frisläppandet nyligen av 500 fångar ett steg mot uppmjukning av situationen?
- Nej, det betyder ingenting. Sedan ockupationen inleddes har totalt 182.000 människor hamnat bakom galler av vilka majoriteten har släppts igen. Mot den bakgrunden är den mycket uppblåsta frigivningen bara liten rutin.

USA har deklarerat att de upprättat fri press i Irak?
- Det är skrattretande. Bara media som samarbetar med ockupationsmakten tillåts. Att tala eller skriva mot ockupationen anses vara ett brott. Alla tidningar som ställt sig på motståndets sida har förbjudits. Den sista stängdes i oktober. Tidningen hette 'al-Raia' (flaggan).

- Vi känner också till att USA dessutom lagt restriktioner mot de stora arabiska satellitnätverken al-Jazira och al-Arabiya att inte överträda vissa gränser. En motståndsgrupp sände dem en video med tre tillfångatagna amerikanska officerare men de avstod från att sända det. Med tanke på erfarenheterna från Afghanistan, där de slängts ut av amerikanerna, ålägger de sig ett slags självcensur.

Vem utövar det militära motståndet?
- En uppskattning är, att det nu finns mellan 70.000 och 100.000 anslutit sig till motståndet som utför 45-70 attacker varje dag över hela landet. Motståndet är varken strikt centraliserat eller kontrollerat av ett ledarskap. Unga män deltar oavsett om islamiska eller Baathpartiets krafter leder kampen. Samarbetet sker beroende på vilka som är de mest erfarna ledarna - ofta avskedade soldater - i ett visst område. I en motståndsgrupp kan man hitta män som ser sig själva som nationalister, Baathanhängare, muslimer och till och med kommunister. Men de har alla det gemensamt att de vill försvara sitt arabisk-islamiska hemland.

Hur kan man rättfärdiga att attacker på ockupanter medför ett ännu högre dödstal i civila offer?
- Det finns mycket propaganda kring denna fråga. Vem är intresserad av att påstå inför omvärlden att motståndet dödar civila irakier? Självklart är det ockupanterna. Så det har skett åtskilliga bombexplosioner med många civila döda, för vilka gerillan inte är ansvarig och man kan bara misstänka att amerikansk eller israelisk underrättelsetjänst står bakom dem.

- Man måste också inse att USA:s armé med flit använder irakiska civila som mänskliga sköldar. De försöker alltid ha civila bilar kring sina konvojer och att hålla sig i folksamlingar så att attacker också skall skada civila. Under fasteperioden när alla människor är hemma efter solnedgången var det också mycket färre ockupanter på gatorna. Trots det kunde man höra frihetskämparna attackera fienden i ökad omfattning. Motståndet försöker undvika civila offer så mycket det är möjligt.

Kanske ligger wahabbitgrupper som al-Qaida bakom sådana attacker?
- Nej, det är en löjlig tanke! Väststyrda media försöker reducera motståndet till så kallade Saddam-trogna och al-Qaida. Vi har redan förklarat att de flesta är med i motståndsrörelsen trots att de inte stödde hans styre. Det kan finnas vissa med personliga lojaliteter till Saddam. Vad gäller wahabbiterna måste man komma ihåg att det irakiska folket har stått i opposition till dem i 200 år. Sunni- och shiamuslimer utkämpade hela krig för att försvara Irak mot dem. Varför skulle irakier nu plötsligt stötta wahabbiterna?

- Det kan finnas enskilda utländska krigare här men det finns inget större irakiskt stöd för al-Qaida eller liknande wahabbitgrupper. Folk vill att de utländska motståndsmännen åker tillbaka till sina hemländer och bekämpar USA:s marionettregimer där.

Visar motståndet redan effekt på ockupationssoldaternas moral?
- Absolut. Fler än 3.000 desertörer är redan kända. De säljer sina vapen och för 400 amerikanska dollar köper de arabiska kläder och får hjälp att komma undan till Turkiet eller Jordanien. Runt 1700 av dem har förlorat förståndet, många skadade sig själva för att få återvända och 56 självmord har rapporterats. Ockupanterna fruktar motståndet och deras kraft går åt till att skydda sig själva.

Är det uteslutet att det av USA tillsatta Styrande rådet kan lyckas stabilisera situationen?
- Det är definitivt omöjligt. Det blir mer och mer isolerat för varje dag. De som deltar direkt i Styrande rådet måste skyddas av ockupationsmakten eftersom de utgör måltavlor för motståndet. Men även deras partier och de som har samröre med dem utestängs från den sociala gemenskapen. För att ge ett exempel: I Falluja anslår motståndsrörelsen listor offentligt med namnen på samarbetsmän som förklaras laglösa. Många av dem uppvaktas av motståndsmän med en kista som de måste öppna framför sina familjer. I den finns traditionella kvinnokläder och ett läppstift. I ett samhälle där manlighet betyder mycket, är det den värsta förödmjukelsen för en man att bli framställd som kvinna. Läppstiftet betyder att han prostituerat sig med fienden. För en shejk och hans familj vore det mer ärofyllt att bli dödade. Inte ens på tre generationer kan hans familj bryta en sådan förödmjukelse.

- Ett annat tecken är att den beväpnade milisen, som i samarbete med USA brukade operera i de södra och östra delarna, inte längre visar sig offentligt. Idag kan man slå till en milisman tillhörande al-Hakims al-Badr eller al-Dawa och han skulle inte våga reagera. Om han gör det riskerar han bli dödad. Talabanis kurdiska peshmergakrigare vågar bara visa sig i de arabiska områdena tillsammans med amerikanerna. Att komma dit ensamma, som de gjorde under ockupationens första månader, skulle vara för farligt för dem.

- Men även det samarbetande Muslimska Brödraskapet och tillhörande partier har stora problem. Och det faktum att vissa religiösa ledare, bland dem några med hög ställning, öppet talade mot ockupationen visar vilken press de har på sig från folket.

Men med oljeinkomsterna kan kanske en stor del av de allra fattigaste köpas?
- För att lyckas med det behöver du sociala nätverk, en social pyramid för att fördela tillgångarna. Men för tillfället verkar amerikanerna helt enkelt stjäla vår olja. Det som eventuellt blir kvar går rakt ner i fickorna på ett smalt skikt av samarbetsmän. Den otroliga girigheten hos båda hjälper å andra sidan motståndet eftersom det radikaliserar människor.

Försöker amerikanerna återinsätta de jordägande klanledarna i söder som britterna på sin tid gjorde?
- Irak har de senaste decennierna genomgått oåterkalleliga förändringar. Först och främst har det blivit kraftigt urbaniserat och jordreformen bröt de jordägande klanledarnas makt. Men självklart kommer den extrema marknadsliberala ekonomi som ockupanterna påtvingar landet att få betydelse. Utan statligt skydd kommer bönderna inte att kunna fortsätta, så spiralen med skulder och markövertagande kommer åter igång.

- Säkerligen kommer försök att göras att få oss till slavar igen, men jag betvivlar om klanledarna förmår återerövra sina gamla positioner och därmed utgöra viktiga delar för en nykolonial regim.

Är amerikanerna fortfarande välkomna i Kurdistan?
- Tyvärr är det sant att de av USA:s allierade som har den starkaste förankringen är de kurdiska ledarna Barzani och Talabani. De utnyttjade situationen för att få kontroll över Kirkuk, som är en till majoriteten turkmensk stad, samt andra platser. Många araber har blivit utestängda, deras hus konfiskerade och nu bebodda av kurder med ursäkten att de drabbade är Saddam-lojalister. Men även där förändras situationen.

- Å ena sidan växer en extremistisk islamistisk rörelse i de kurdiska bergen, som vägrar samröre med USA: Idag håller de fortfarande fast vi idéer som att tv-apparater inte bör tillåtas. Men man kan vara säker på att med tiden, i takt med det växande stödet de får, kommer de att bli tvungna att anta mer realistiska åsikter. Å andra sidan växer ett moderat islamskt parti som också innefattar kurder fram i Kirkuk- och Mosul-områdena, där befolkningen är blandad bestående av araber, turkmener, kurder, kaldéer och andra. Vi hoppas att de kommer att samarbeta med den politiska motståndsfronten eller till och med bli en del av den.

Kan du utveckla din uppfattning om situationen i Kirkuk?
- Befolkningen i Kirkuk kommer inte att acceptera ett kurdiskt styre i staden. Den består av många nationaliteter och de kan bara leva tillsammans som jämlikar i ett fritt Irak som garanterar deras rättigheter. Det är till exempel inte acceptabelt att de flesta skyltar med arabisk text tagits bort, liksom många av de turkmenska. Amerikanerna har installerat ett helt oproportionerligt system med 'etnisk representation' som de kallar det, som i verkligheten koncentrerar makten till kurdiska fraktioner. Kurder, araber, turkmener och kaldéer har lika många platser.

- Men hur kan kaldéerna som bara består av två eller tre procent av befolkningen, ges samma vikt som turkmener med över 50 procent? Dessutom godtar varken turkmenerna eller araberna de som utsetts till deras representanter. Demonstrationen nyligen mot det amerikansk-kurdiska styret i Kirkuk är bara det första tecknet.

Men finns det inte en anledning till deras pro-amerikanska ståndpunkt?
- Inget kan rättfärdiga ett sådant samarbete och i längden kommer kurderna och kommunisterna att få betala ett högt pris för det - även om det är fel att döma ett helt folk. Men många araber tänker på det sättet när de kontrolleras och visiteras av kurdiska soldater under amerikanskt befäl. Å andra sidan är det sant att även den arabiska sidan har begått misstag i det förflutna. Vi förmådde inte garantera dem de lika rättigheter som skulle ha gjort att de till fullo skulle kunna identifiera sig med Irak och känna sig som lojala irakier av kurdisk nationalitet.

Vad menar du när du säger att kommunisterna kommer få betala för sitt samarbete?
- Du måste komma ihåg att Iraks kommunistparti (IKP) var en gång det överlägset starkaste partiet i Irak och formade en stor del av våra bästa nationella traditioner. Under ockupationens första månader ville många återvända till partiet och hade höga förväntningar. De visste inte vilket förfall IKP hade genomgått under de många åren i exil. De hävdade att de var emot ockupationen. För de flesta av deras lokala sympatisörer blev det en chock att se dem medverka i Styrande rådet. Ingen kan förneka det. Deras kontor ligger i den gröna zonen i Bagdad som skyddas av amerikanerna. Idag är de inget annat än en liten grupp intellektuella som återvänt för att bygga vad de kallar ett 'civilt samhälle' åt ockupanterna. På ett sätt är de till och med värre än ockupanterna.

- Amerikanerna är utlänningar, de förstår inget av vårt samhälle. De luras till och med av dem de betalar. Men kommunisterna har en gång varit irakier, de känner vårt folk och kan ändå förråda dem. De ledde den hysteriska kampanjen mot det de kallar Baathpartiet, men kampanjen var egentligen riktad mot hela motståndsrörelsen. På samma sätt som de nu försöker utplåna motståndet, kommer de senare att utplånas av det segerrika folket. Ingen kommer att gråta om en kollaboratör blir dödad även om han kallar sig kommunist.

Vad är orsaken till sveket?
- Partiet var alltid beroende av Sovjet. De vågade inte ta egna beslut. Under Kassems tid kunde de ha tagit makten inom två minuter. Men Moskva sa nej så de höll tyst. När Saddam tog makten samarbetade de helhjärtat med honom mot de vänsterorienterade Baathanhängarna och de anti-imperialistiska kommunisterna vilka sattes i fängelse eller dödades. De antog den styrande klassens livsstil och reste från kongress till kongress och höll till på femstjärniga hotell. Det är inte en slump att deras öppna samarbete går så långt tillbaka som till 1991, då de stödde USA:s angrepp. Så snart Sovjet kollapsat sökte de upp den kvarvarande supermakten, USA. De bytte bara KGB mot CIA.

Men det finns oppositionella element inom partiet?
- Ja, men de har vanan att vänta. Sedan 1991 har vi uppmanat dem att agera emot partiet. Men de tror att ett mirakel ska ske och att de ska kunna ta makten över partiet igen. Vilket ytterligare bevis kan de behöva för att se att partiet definitivt har gått över till imperialism? Kan det finnas något värre än att stödja två krig, embargot och ockupationen? Jag är rädd att de kommer att vänta i evighet.

Hur är det med IKP (centrala ledningen)?
- De är de enda som kan rädda kommunistpartiets stolta tradition. Redan på 60-talet motsatte de sig Moskvas linje att skapa ett socialistiskt enhetsparti med den nasseristiske president Arif enligt egyptisk modell. De tog till vapen 1967 och majoriteten av partimedlemmarna följde dem, medan Centralkommitténs majoritet senare skapade Nationella Fronten tillsammans med Saddam.

- På den tiden träffades vi i fängelserna. Båda grupperna, de anti-imperialistiska kommunisterna och vi vänsterorienterade Baathanhängare förlorade kampen. Men sedan dess uppskattar vi varandra och har haft samma syn i de viktiga frågorna. De försvarade hemlandet 1991 och 2003, de kämpade mot embargot och nu bekämpar de de amerikanska ockupanterna. Trots att de har försvagats kommer de snart att vara fler än det officiella IKP. Vi hoppas att de kommer kunna samla de sanna kommunisterna.

Vad tycker du om Arbetarnas Kommunistparti (AKP)?
- De har fullt stöd av USA och sionisterna. De är inte ett riktigt irakiskt parti. Den här märkliga sekten kan bara jämföras med de protestantiska missionärerna som följer den amerikanska armen. De skymfar totalt vårt kulturella arv. De anser att engelska skulle bli landets officiella språk. De attackerar och vill förstöra folkets historia och kultur i ett läge då islam tjänar som identitet för att bekämpa en utländsk angripare. Västerlänningar måste förstå en sak: om irakiska kvinnor i massor återgår till att bära slöja är det inte av konservativa eller reaktionära skäl.

- Nyligen mötte jag en kvinnlig ingenjör som jag studerade tillsammans med för fyrtio år sedan och som aldrig bar hijab, men som gjorde det nu. Jag frågade henne varför och hon svarade att det helt enkelt var ett tecken på motstånd.

- Dessutom verkar AKP ha mycket pengar. De har radiostationer och till och med en lokal tv-station i södra Irak. Rykten säger att de betalar sina gruppledare och aktivister och ger dem prestigefyllda ägodelar som satellittelefoner och bilar. För dem är motståndsrörelsen huvudfienden. Även om kommunism är en del av vår historia - och inte den sämsta delen - så verkar AKP:s uppgift vara att förstöra resterna av det här arvet, åtminstone den del som inte ännu kunnat förstöras av IKP.

Artikeln är översatt och bearbetad av Proletären


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Rapporter, notiser
Adresser, tel, pg-nr, m.m.
Föreningsnotiser
Dokument
Lokalavdelningar

Föreningen äger och styr tidningen (och hemsidan). Bli medlem och var med och styr. Vi har riktig föreningsdemokrati med riksstämma varje år. Vi har lokalavdelningar på flera orter. Medlemskap kostar 200 kr per år.
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se