Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

IRAK: KRIGET, OCKUPATIONEN OCH FOLKRÄTTEN
Stockholm, 13-14 november, 2004

I. Inledning
Med temat Irak: kriget, ockupationen och folkrätten hölls i Stockholm den 13-14 november en offentlig utfrågning avseende kriget i Irak och den pågående ockupationen. Deltagare var dels irakiska vittnen och experter direkt från Bagdad, samt svenskar med erfarenhet från Irak, framstående akademiker, folkrättsexperter, fredsforskare, publicister och analytiker.

Utfrågningen som arrangerades av Kommittén för Världstribunalen om Irak var en återsamling av den breda svenska opinionsrörelse som i början av 2003 manifesterade sig med samtidshistoriens största fredsdemonstrationer inför och efter det militära angreppet mot Irak. Som sådan har den syftat till att både informera och engagera svensk opinion samt att på det globala planet vara ett bidrag till Världstribunalen om Irak.

Slutsatserna nedan är ett kort sammandrag grundat på olika anföranden och utfrågningar under hearingen, tillgänglig skriftlig dokumentation samt relevanta internationella konventioner och folkrättsliga grundprinciper.

II. Kriget, folkrätten och USA:s globala maktpolitik
Det av USA initierade och ledda kriget mot Irak som inleddes den 20 mars 2003 var ett olagligt angreppskrig och som sådant i strid med FN-stadgan och gällande folkrätt, vilket såväl FN:s generalsekreterare som bl.a. den svenska regeringen klargjort. Kriget måste karakteriseras som ett brott mot freden vilket utgör det svåraste av alla internationella brott och var en av de fyra brottskategorierna vid Nürnbergrättegångarna 1946.

Våldsförbudet utgör hörnstenen i FN-stadgans folkrätt och är resultatet av sekellånga ansträngningar för att olagligförklara och eliminera krig som ett medel att lösa internationella konflikter. USA har genom att 2002 anta en officiell regeringsdoktrin som förespråkar s.k. förebyggande krig öppet ifrågasatt grundprincipen för fredlig samlevnad mellan nationerna. Underlåtenhet att protestera mot denna officiellt tillkännagivna angreppsdoktrin undergräver FN-stadgan.

Alla regeringar måste i sina bilaterala relationer och i olika internationella fora på nytt ge uttryck för sin uppslutning kring FN-stadgan och dess absoluta våldsförbud och skärpa sina fördömanden av USA:s och dess allierades angreppskrig mot Irak. Nu krävs på nytt en kraftig global opinionsbildning, innefattande såväl folkrörelser och regeringar, mot krigsdoktriner och till stöd för FN-stadgans grundprinciper och i synnerhet våldsförbudet.

II. Ockupationen av Irak: inverkan på samhälle, ekonomi, kultur och hälsa.
Det militära angreppet mot Irak genomfördes med stor hänsynslöshet och resulterade i omfattande förstörelse av liv och egendom. Den av USA ledda ockupationsmakten med dess fulla ansvar för bl.a. ordning och säkerhet, får helt påtaga sig konsekvenserna av den omfattande förstörelsen och plundringen av irakiska byggnader och egendom som ägde rum under tiden kort efter ockupationens inledande. Vidden av förstörelsen och storleken på återuppbyggnadskostnaderna har konsekvent underskattats av USA.

Den mänskliga civilisationens kulturskatter i Irak har plundrats. Utbildning och hälsovård befinner sig i ett akut kristillstånd.

USA har utnyttjat sin position som ockupant för att i strid med Haagkonventionerna fragmentera, privatisera, omstöpa och sätta i beroendeställning den irakiska ekonomin och berövat det irakiska folket dess långsiktiga möjligheter till att fatta suveräna ekonomiska och politiska beslut i folkets intresse.

De beslut som tagits av ockupationsmakterna och som står i strid mot internationella rättsprinciper skall och kan ej erkänns av världssamfundet och USA måste upphöra med alla krav och diktat som berör eller kan beröra den irakiska ekonomin och samhällsstrukturen

I enlighet med de internationella rättsprinciper som åligger en ockupationsmakt måste kraven nu konsekvent ställas på att USA och dess allierade villkorslöst betalar skadestånd och helt täcker kostnaderna för Iraks återuppbyggnad efter krigets och ockupationens skadegörelse.

III. Ockupationen av Irak: humanitär rätt och mänskliga rättigheter
USA:s militära operationer i Irak har sedan angreppets och ockupationens inledande genomförts med stor brutalitet och med ett hänsynslöst åsidosättande av den humanitära rättens, inklusive tillämpliga Genèvekonventioners, stadganden.

Bombningarna, blockaderna och de militära räderna in i irakiska städer som söker bevara sin identitet väcker avsky. Angreppet mot Falluja har orsakat stora förluster av civila och hundratusentals människor har drivits på flykt. Dessa illdåd måste fördömas med eftertryck

Den systematiska tortyren i Abu Graib och andra irakiska fängelser chockade en hel värld. Dessa övergrepp och skändligheter har visat sig vara del av en planmässig politik med direkta kopplingar till USA:s statsledning för åsidosättande av det absoluta förbudet mot tortyr, en av de starkaste internationella rättsnormerna. Förbudet mot tortyr är fastlagt i en rad konventioner och tortyr mot krigsfångar utgör svåra krigsförbrytelser.

Världssamfundet måste reagera med yttersta skärpa mot USA:s övergrepp i Irak annars undergrävs tilltron till hela det internationella systemet för humanitära rätt och mänskliga rättigheter. Det föreligger en gemensam skyldighet från alla stater som tillträtt Genevekonventionerna att agera mot överträdelser av dessa. Alla möjligheter till agerande för att utreda och fördöma de begångna brotten måste prövas inom ramen för tortyrkonventionen, konventionerna om mänskliga rättigheter och FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Detta ställer krav på såväl stater som folkrörelser att agera snabbt och kraftfullt.

IV. Självbestämmande och demokrati för Iraks folk eller fortsatt ockupation?
Irak fortsätter i allt väsentligt att vara ett ockuperat land. Fred, självbestämmande och demokrati för Irak förutsätter att ockupationstrupperna lämnar landet och att det irakiska folket själv och utan utländsk inblandning får avgöra sin styrelseform.

Det val som den av ockupationsmakten tillsatta regimen planerar att genomföra uppfyller inte grundläggande demokratiska principer för självbestämmande och utesluter en stor del av valmanskåren från den politiska processen. Det syftar enbart till att legitimera den fortsatta kontrollen över landet och kommer att följas av ett långvarit krig för att bekämpa det fortsatta motståndet mot den utländska truppnärvaron.

Istället för att godta ett fortsatt krig i Irak måste FN och dess medlemsstater verka för en omedelbar politisk lösning innefattande tillbakadragande av de främmande ockupationsstyrkorna, förhandlingar med deltagande av alla irakiska aktörer, inklusive motståndet, för att genomföra en genuin självbestämmandeprocess med demokratiska val som avvecklar konflikten och lägger grunden för fred, försoning och återuppbyggnad i Irak. Detta är den modell som FN verkat i enlighet med vid avvecklande av tidigare ockupationer och konflikter.

Utarbetade av en panel bestående av:
Maj Britt Theorin, f.d. EU-parlamentariker, riksdagsledamot och nedrustningsambassadör (panelens ordförande)
Peter Curman, ordförande i Konstnärliga och Litterära Yrkesutövarens Samarbetsnämnd (KLYS).
Stig Gustafsson, f.d. förbundsjurist, TCO, och f.d. riksdagsledamot
Silakh Krekab, ordförande i Sveriges muslimska studenter
Christian Hårleman, ordförande i Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning (TFF)
Vivi Löfstedt, Kommittén för Världstribunalen om Irak
Lars Gunnar Liljestrand, Kommitten för Världstribunalen om Irak
Jan Lönn, Kommittén för Världstribunalen om Irak (panelens sekreterare)


Publicerad på www.fib.se 2005-01-21

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Uppmarsch till nytt krig?
  Allvarliga rubbningar?
  Allvarlig rubbning
  Revolutionen 1918 och dess myter
  Både Bush och Abbas angriper palestiniernas rättigheter
  Rasistisk rapportering av krisen i Kenya
  Exotisk dans på rosor och törnen
  En kris som väst själv skapat
  Är Täppas islamofob?
  Kul att höra av dig!
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Nästa Kosovokrig
  Välpreparerad julskinka
  Puss och kram då på er!
  Fred på jorden
  Med röda betor och betäckt svans
  EN VARGUNGE OCH HANS MAJBLOMMOR
  Krypande för dekadent överhet
  Med rent uppsåt
  Svar till Rune L om nobelfesten
  Den offentliga lögnen om EU-fördraget
  Viktigt att Sverige förblir alliansfritt
  Alliansen — mot demokrati
  Dygnet som gick - en utställning, en död
  Ekonominyheternas världsbild
  Kärnkraftshökarna vädrar morgonluft
  Peter Bratt överklagade inte IB-domen
  Svenska soldater till Tchad
  Skoldebatt nov 2007
  Som en fågel
  Reflexioner efter Seminarium om Kambodja
  Jan Myrdals tal till Gun Kessle
  Gun Kessle talade själv på sin begravning
  Astrid - Småbrukarnas vän
  Den havererade skolpolitiken
  Till Minne - Rune L
  Stefan Lindgren om Gun Kessle
  Till minnet av Gun Kessle
  ”Så minns vi Gun Kessle”
  Myrdal är själv en del av problemet
  Kommunalrådsmonument i varje kommun
  Minnesord över Gun Kessle
  Om tre gånger utesluten Guillou
  RONDELLHUND PÅ ITALIENSKA
  Ett PS till diskussionen om IB
  FRED, JORD, BRÖD OCH POLITISK ALLMAKT
  Stor uppslutning av Jan Myrdals många vänner
  Jan Myrdaltal
  Enander 2007-08-31
  Kassjöbornas fritidsområde kalhugget trots år av protester
  Byarådet mot staten
  Fältbiologerna lämnar svenska FSC
  En solid tegelsten
  Sjukskriv Reinfeldt!
  Behåll Tryckfrihetsförordningen
  Chomskys svar till Moynihan
  Handlingsförlamning eller solidaritet
  Varför hatar vi dem?
  Det har aldrig funnits någon riktig vänster i Israel
  Krönika om ett förebådat kaos
  Halleluja i dårarnas paradis
  De flerdubbla lojaliteternas skede
  Blair har närmare till Gud än till Marx
  Strängnäs 1 maj 75
  Vi har just upplevt folkets kultur i teve. Eller ?
  Ett viktigt statsbesök för lilla landet Sverige
  Utan både apbett och apvett
  Sålde Perrson sin heder?
  Från intet allt vi vilja bli
  Yttrandefrihet version 2.0?
  Vietnam var nära
  Engelska flottan ska siktas vid Vinga - O boy!
  LRF-företag sprider allergi och antibiotika genom GMO
  Sadisterna vill ut
  Föredrag av JM nov 2004
  Med "antisemitismen" som politiskt vapen
  Resan till Pol Pot
  SvD i Pol Pots läger
  Israels regim styr svenska medier
  Åtalet mot Åke Gren
  För en folkets kultur
  Var finns folkrättsexperterna i debatten?
  Hotet från antisemitismen
  FiB:s organisation PDF-dokument
  Kravet är detsamma idag – förbjud atomvapen!
  Skriftställning 4 sid 221-153
  För en folkets kultur
  För nationen och kulturen
  En historia - ordfront 2/91
  Sveket mot Folket i Bild
  Rörande en kommunsitisk kultuersyn
  Ta tjuren vid hornen
  Israel och sionismen
  Slutsatser av Iraktribunalen
  Frågan om neutraliteten
  Kampen mot imperialismen
  Om språk och språkpolitik
  Enhetsfronten
  Frågan om neutraliteten
Nyheter
För en folkets kultur
Försvar för yttrande- och tryckfriheten
Antiimperialism
  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se