Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

'Sluta strunta i EU!' uppmanar riksdagspartiernas EU2004-kommitté i en reklamliknande så kallad 'upplysningskampanj'.

Varför? Jo, nu gäller för överhet och alla karriärsugna politiker från höger till (vad som kallar sig) 'vänster' att få valen till EU-parlamentet 13 juni att påminna om ett demokratiskt riksdagsval.


Del 1
Väljarna har genomskådat denna cirkus förr. I valet till EU-parlamentet 1999 nådde valdeltagandet bara upp till 33,8 procent. Överheten vill bryta trenden och därför rullar miljonerna. Med elva miljoner i så kallad 'demokratisatsning' och tjugo miljoner extra till riksdagspartierna ska väljarna lockas att med sina röster legitimera EU-parlamentet.

För det är precis vad det handlar om. Varje röst, oavsett vem du röstar på, tar EU-parlamentet som en intäkt för att det företräder oss. Ett oförändrat lågt eller minskande valdeltagande är däremot ett svidande nederlag för hela EU-systemet.

Själva ordet EU-parlament är en bluff som ska föra tankarna till det brittiska underhuset, förebilden för modern representativ demokrati. Enligt Norstedts svenska ordbok är 'parlament = högsta beslutande organ, som ska representera hela folket och tänks uttrycka folkets vilja'. Det stämmer inte alls med EU-parlamentets roll.

I dagsläget är EU:s institutioner inte i något avseende demokratiska. Beslutsmakt, som tidigare tillkommit folkvalda, har lagts i en EU-byråkratis händer, vilket statsrättsligt innebär ett kliv bakåt till tiden före det demokratiska genombrottet.

Redan i Parisfördraget 1951 finns EU:s odemokratiska grundidé representerad. Medlemsländernas politik beträffande kol- och stålindustrin lyftes bort från politiker med ansvar inför väljare till en nyinrättad 'hög myndighet' med överstatliga befogenheter. Allt idealiserande prat om 'fredsprojekt' till trots är det denna formel för avveckling av representativ demokrati till förmån för överstatligt ämbetsmannastyre som är det väsentliga med EU-projektet.

Å andra sidan: Om det direktvalda EU-parlamentets makt ökar förvandlas de nationella parlamenten i motsvarande grad till maktlösa sockenstämmor och stormakternas dominans i EU ökar ytterligare.

EU kan nämligen inte reformeras till en representativ demokrati där folken i allmänna och direkta val efter en gemensam offentlig debatt kan utse eller avsätta de styrande. I ett Europa med skilda språk, kulturer och medier fungerar inte den allmänna debatt som ska föregå ett demokratiskt val. Därför är EU konstitutionellt oförenligt med demokrati även om EU-parlamentet försågs med ökad lagstiftningsmakt. Folkväldet förutsätter nationalstaten.

Att EU drivits fram som odemokratiskt överhetsprojekt har medfört att det inte ens i unionens kärnländer Tyskland och Frankrike finns något starkt folkligt stöd för integrationen. Det har visat sig i valen trots att etablissemangen gått ihop och utnyttjat sina stora resurser och sitt, nära nog, monopol på massmedier.

Bristen på folkligt stöd är det svåraste hindret för fortsatt integration. Just därför har EU-parlamentet blivit så viktigt. Makteliten satsar därför allt på att höja valdeltagandet i EU-parlamentsvalen. Genom att alla inrättar sig i denna EU-institution, såväl anhängare som motståndare, legitimeras EU. Det ger ett sken av folkligt stöd.

Poängen är att svenska folket ska ikläda sig unionsmedborgarskapet. I fördragstexten artikel 191 står: 'Politiska partier på europeisk nivå är viktiga som en integrationsfaktor inom unionen. De bidrar till att skapa ett europeiskt medvetande…' Var och en som deltar i valen manifesterar unionsmedborgarskapet framför sitt nationella medborgarskap, vilket underlättar för de styrande i EU att sudda ut resterna av nationell suveränitet.

EU-motståndarna ska inte av karriärsugna politiker lockas att legitimera den odemokratiska unionen. Den politiska klassen kommer att i en flod av propaganda söka förmå oss att delta i valen till ett skenparlament. De kommer exempelvis att åberopa den folkligt demokratiska moralen 'att inte ligga på sofflocket'. Men i detta bluffval är sofflocket hedervärt. För i en demokrati kan folket ställa lagstiftarna till ansvar. Men det går inte och kommer aldrig att gå i EU.

Europaparlamentet är en fasad och EU är odemokratiskt. Låt oss därför visa herrarna att vi inte är någon valboskap för vilken valhandlingen är ett ritualiserat beteende utan mening.

Vi ska istället, därför att vi vill folkstyre, uppmana till bojkott av valen till EU-parlamentet. Vi ska arbeta för att den nationella suveräniteten och den representativa demokratin återupprättas. - Sverige ut ur EU!

Del 2
Behovet av den nyspråkliga omdefinition av demokratibegreppet som jag gav ett par exempel på i första delen av denna artikel (Sydöstran 04-02-28) förklaras utifrån förändringar i den politiska verkligheten, särskilt EU-anslutningen.

Efter andra världskriget fördes en debatt kring vad som kännetecknar den typ av liberal demokrati som präglade Sverige och liknande länder. Alf Ross skrev i standardverket 'Varför demokrati?'1946: 'Demokratin är till sin kärna en statsform, det vill säga en form för statens organisation, en politisk metod.'

I debatten nåddes enighet kring vissa statsrättsliga kriterier för denna formella demokrati. Enligt dessa kriterier förutsätter representativ parlamentarisk demokrati att folket efter en fri debatt i ett gemensamt offentligt rum genom direkta, allmänna och hemliga val kan ställa de styrande/lagstiftande till ansvar.

EU uppfyller inte kravet på samlat ansvarsutkrävande: Kommissionen utnämns av regeringarna. Dess ledamöter behöver inte vara folkvalda, arbetar under sekretess och kan inte ställas till ansvar. Domstolen är helt självständig, men har politisk makt i sin lagtolkande roll. Ministerrådet, som är lagstiftande, har en beslutsordning som är en diplomatisk process under sekretess. ECB styrs av oavsättliga bankdirektörer oåtkomliga för demokratiskt kontroll och styrning. Parlamentet saknar lagstiftningsmakt.

Det hävdas från federalister att EU:s, vad de med orwellskt nyspråk kallar 'demokratiska underskott', kan förminskas genom att Europaparlamentet ges mer makt. Detta föreslås också i det bordlagda förslaget till konstitution för EU. Men mer makt till det direktvalda parlamentet minskar i motsvarande grad de nationella parlamentens maktutövning, det vill säga den resterande nationalstatliga demokratin.

Och i ett Europa med skilda språk, kulturer och medier fungerar inte den allmänna debatt som, för att ett ansvarsutkrävande ska kunna få genomslag, förutsätts äga rum innan parlamentsvalen. Det innebär att mer makt åt det direktvalda EU-parlamentet i realiteten ökar stormaktsdominansen, det nationella förtrycket, inom EU.

Av ovannämnda resonemang framgår att inget ansvarsutkrävande är möjligt inom dagens EU och att EU inte kan reformeras så att ett ansvarsutkrävande kan ske. Folkstyret, också i denna liberala, formellt demokratiska tappning, förutsätter nationalstaten.

Ett säreget drag i EU:s rättsordning är att kapitalismen är inskriven i grundlagen. I Romfördragets artikel 3a, mom. 1, stadgas 'principen om en öppen marknadsekonomi med fri konkurrens'.

Jan Myrdal sammanfattade frågan i Aftonbladet 9 november 1994: 'Men denna Europaunion stänger inte bara vägen till en demokrati bortom kapitalismen. Dess struktur innebär en återgång till det bankirernas och storbourgeoisins styrsystem som föregick de stora folkligt demokratiska segrarna från 1800-tal till åren efter andra världskriget. Samtidigt som Sveriges statliga suveränitet inskränks förlorar det svenska folket den kontroll över staten det tillkämpat sig under de borgerligt demokratiska omvandlingarna och ställs åter under den okontrollerade byråkratiska överhetsstaten.'

De EU-kritiker som nu låter sig nomineras till valet till EU:s låtsasparlament bidrar inte till uppgiften att klargöra unionsuppbyggets odemokratiska karaktär. De sprider illusioner om att EU kan reformeras till en demokrati. De talar med kluvna tungor.

Samma Miljöparti som säger nej till en EU-stat på hemmaplan är organiserade i European Green Party, vilket i den gemensamma valplattformen för EU-parlamentsvalen betecknar det bordlagda konstitutionsförslaget som ett 'historiskt dokument i rätt riktning'. Samma Vänsterparti som i sitt nyligen antagna partiprogram korrekt skriver att 'det är en illusion att tro att EU i avgörande delar kan reformeras inifrån tills den omvandlas till ett demokratiskt samarbete' presenterar i sitt valmanifest fina löften om att göra EU mer demokratiskt.

Förklaringen till detta agerande är de hägrande prestigefyllda platserna i låtsasparlamentet i Strasbourg. Prestigefyllda för vem förresten? Vanligt folk tycker illa om denna odemokratiska EU-institution med dess system av egenbeviljade privilegier. Men hur lätt väger inte solidariteten med folket jämfört med utsikten att få agera 'radikal opposition' inom EU-nomenklaturan? Och hur väl behövs inte 'vänsteralibin' när den EU-dikterade högerpolitiken ska genomdrivas.

Inledningen på mitt anförande vid seminariet 'Sista spiken i folkstyrets kista - Om EU:s nya författning' publicerades idag (040228) i Sydöstran.

Demokrati, liksom frihet, vetenskap och framåtskridande, är ord som vi alla är så bekanta med att vi sällan bryr oss om att fråga vad vi menar med dem.

Demokrati betyder folkstyre, av grekiskan demos, folk och kratein, härska.

Aristoteles skrev i sin 'Politika': 'Närhelst människor regerar på grund av rikedom föreligger...en oligarki; där de fattiga regerar råder demokrati. ... i verkligheten är de rika få och de fattiga många.'

Demokrat var under första hälften av 1900-talet fortfarande ofta ett skällsord i konservativa kretsar. Högerledare kunde på 1930-talet och under krigsåren på 40-talet offentligt tala nedsättande om demokratin. Men efter folkens seger över nazismen och fascismen i andra världskriget blev demokratin ett ord som alla slöt upp kring.

Under de senast 10-15 åren, samtidigt med att folkstyret i verkligheten alltmer beskurits, har överheten förvandlat begreppet till ett honnörsord, som används i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Inte minst användbart har det blivit som ett sätt att stigmatisera motståndaren: Genom att förklara motståndaren som 'demokratiskt tvivelaktig' kan man undvika en problematisk debatt.

Vad vi kan iaktta är en smygande omdefiniering av demokratibegreppet. Luddiga formuleringar om samarbete, tolerans, kompromiss och förhandling får ersätta det handfasta kravet på att kunna rösta bort regeringen. Den ursprungliga betydelsen folkmakt förvandlas närmast till ett fult ord.

Ordet 'demokrati' blir kvar, men fyllt med ett tankeinnehåll, som inget har att göra med folkligt inflytande. Ett honnörsord, ungefär som 'civiliserad'.

Widar Andersson skrev i Dalademokraten den 22 september 1998:

'Demokrati är inte makt åt folket.' Folket är för Andersson 'ett av kommunismen sönderexploaterat uttryck.' Demokratin är 'något mycket större'. Och i sann konservativ och nyliberal anda talar socialdemokraten Widar Andersson om individen. Enligt honom är demokratin något som 'bor i varje människas själ och hjärta.' Och så pudelns kärna: Det är 'inte de gamla maktsystemen som ska räddas... Framförallt behöver demokratin frigöras från staten.'

Andersson vill alltså förvandla demokrati från en politisk term till en psykologisk! Fantastiskt!

Ett bra sätt att komma åt tankeinnehållet i användningen av begreppet demokrati är att ersätta ordet med folkstyre. Harry Schein gjorde detta famösa uttalande vid tiden för EU-valet 1994: 'Jag menar att det kan vara mer demokratiskt att lämna över den politiska makten till en byråkrat i Bryssel. Han behöver inte fnaska för väljarna. Jag tycker helt enkelt inte att folk är mogna att fatta beslut i vissa frågor.'

Sätt in ordet 'folkstyre' i stället för demokrati och det blir: 'Jag menar att det kan vara mer folkstyre att lämna över den politiska makten till en byråkrat i Bryssel. Han behöver inte fnaska för väljarna. Jag tycker helt enkelt inte att folk är mogna att fatta beslut i vissa frågor.'

Då framgår: För det första att Schein med demokrati inte alls menade folkstyre utan bara något han tycker är bra, ett honnörsord. För det andra framgår också att det är just folkstyre, demokrati, som Schein inte tycker är bra!!

Ulf Bjerén är debattör, fibbare och bosatt Karlskrona.


Publicerad på www.fib.se 2004-12-31

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Om tidningen
Kontakta oss

Bondegatan 69
116 34 Stockholm
Telefon: 08-644 50 32 (tfn svarare)
fax: 08-556 950 35
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se