Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Presstödet - ett bedrägeri med statliga medel

En konsekvense av det statliga presstödet är att det bibehåller och förstärker en mediastruktur som i Sverige till stor del växte fram i slutet av 1800-talet. I fall att staten ska subventionera utgivningen av dagstidningar borde det vara ett minimikrav att presstödet behovsprövas. Artikeln först publicerad på www.kiruna-nytt.se

Av OLA JORDAN

I fall att staten ska subventionera utgivningen av dagstidningar borde det vara ett minimikrav att presstödet behovsprövas. Så är inte fallet i dag. Den statliga subventionen av dagstidningar medger att den norska mediakoncernen Schibsted, vilken redovisade en miljardvinst förra året, sedan 2001 årligen tilldelats 65 miljoner kronor för utgivningen av Svenska Dagbladet. Dessutom ges statligt stöd till tidningar (med högst 25-30 procents hushållstäckning, beroende på utgivningsfrekvens) vilka har köpts upp av dominerande borgerliga mediakoncerner på landsorten, som trots en vinstgivande verksamhet alltså kan tillgodoräkna sig dessa statliga subventioner. Sammantaget kan den nuvarande utformingen av det statliga presstödet inte betraktas annat än som ett stort (av staten sanktionerat) bedrägeri.
    Riksdagens beslut från den 14 juni om mindre ändringar i presstödssystemet har den borgerliga regeringen upphävt efter sitt tillträde i Rosenbad i oktober med hänvisning till att EU-kommissionen beslutat granska om det statliga stödet strider mot EU:s regler. Denna granskningen beräknas pågå under hela 2007 (TT 061016).
    Tills vidare gäller alltså de nuvarande presstödsreglerna. 
    Eftersom presstödet har blivit en sådan fundamental del i möjligheten att via dagstidningar offentliggöra nyheter (och torgföra åsikter) så är det naturligtvis viktigt att uppmärksamma att presstödssystemets nuvarande utformning går stick i stäv mot det ursprungliga syftet, när det skapades för drygt tre decennier sedan, att stärka de dagstidningar som hade svårt att konkurrera med framgångsrika medieföretag runt om i landet.
    Som bland annat fyra mediaforskare vid JMK på Stockholms universitet i två artiklar i fjol uppmärksammat (DN 050315, SVD 050330), erhöll lönsamma borgerliga tidningskoncerner 95 av de 148 miljoner kronor som år 2004 betalades till socialdemokratisk landsortspress.
    Deras uppfattning är: ”/../ att presstödet i sin nuvarande utformning och tillämpning bidrar till att minska konkurrensen och öka ägarkoncentrationen på mediemarknaden. Det är måhända en naturlig utveckling i en allt mer avpolitiserad tidningsvärld.”.
    Märkligt kan tyckas är att den av regeringen år 2004 tillsatta presskommittén i betänkandet Mångfald och räckvidd (SOU 2006:8) inte såg ägarkoncentrationen och det bedrägliga förfarandet med presstödet som ett allvarligt hot mot: ”En vital och för statskicket nödvändig opinionsbildning” i fora som har att ”förse medborgarna med sådan information att de fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor /.../ att verka som självständiga aktörer och att granska att den offentliga makten utövas under lagarna, samt /.../ att låta olika åsikter och kulturyttringar komma till tals” som utredarna själva angav som en utgångspunkt för sitt arbete (sidorna 13-14).
    Intressant är dock att presskommittén i sitt betänkande, till skillnad från regeringen i propositionen 2005/06:201 och riksdagsbeslutet (060614), gick emot en generell regel för driftstödet (som är den största delen av det statliga presstödet) och föreslog att det för hög- och medelfrekventa dagstidningar (3-7 dagar i veckan) som ägs av ett företag eller ingår i en koncern som har ägarintresse också i annan dagstidningsutgivning på samma utgivningsort (exklusive storstadstidning) skulle höjas med fyra procent. För övriga hög- och medelfrekventa dagstidningar (exklusive storstadstidning) föreslog presskommittén i sitt betänkande att driftsstödet skulle höjas med tolv procent.
    Förutom denna åtskillnad var det enda förbehåll som presskommittén gjorde angående att driftstöd ska kunna ges till en dagstidning som ägs av ett företag eller ingår i en koncern som har ägarintresse också i annan dagstidningsutgivning på samma utgivningsort att: ”/.../ dagstidningen har ett eget redaktionellt innehåll som utgör minst 60 procent av dess totala redaktionella innehåll.” Denna markering mot den ökade tidningskoncentrationen i utformningen av det förnyade presstödssystemet återfanns inte i konstitutionsutskottets betänkande 2005/2006:KU40 och följdaktligen inte heller i riksdagsbeslutet.
    Konstitutionsutskottet gick på regeringens linje att bestämmelserna om presstöd i största möjliga mån ska vara generellt utformade och att man bör undvika särbestämmelser. I riksdagsbeslutet, vars slutliga skrivning alltså författats av KU, framgår att tidningarnas egna redaktionella material ska vara minst 55 procent av dess totala innehåll vilket alltså är ett svagare krav än vad både presskommittén och regeringen förespråkade (förutom att det inte gör någon markering mot den ökande tidningskoncentrationen).

Det statliga presstödet drevs i början av 1970-talet igenom av framförallt socialdemokratiska partiet och centerpartiet, vars tidningar på de flesta orter hade få prenumeranter (och i motsvarande mån sämre annonsintäkter) och därmed låg – eller ingen - lönsamhet i hård konkurrens med en framgångsrikt driven liberal- och konservativ press. Dessa tidningar kom att kallas andratidningar vilka av staten skulle få stöd för sin utgivning, i det uttalade syftet att främja mångfalden inom pressen.
    De fyra skribenterna från JMK pekade i sina artiklar på den ägarkoncentration som skett under de senaste 25 åren, trots presstödets utformning, vilket inneburit att år 2004 kontrollerade sex tidningskoncerner - Gota Media, Nya Wermlands-Tidningen, Mitt Media, Centertidningar (Centertidningar fick i oktober i fjol nya ägare, Mycket Media AB), Norrköpings Tidningar samt Herenco mer än hälften av den totala landsortsupplagan på knappt två miljoner exemplar. ”Dessa koncerner är mycket lönsamma och har på aggregerad nivå gått med vinst i över två decennier, oberoende av konjunkturläge.”.
    Dessa sex koncernerna hade år 2004 samlat på sig omkring två miljarder kronor i likvida vinstmedel, jämfört med exempelvis Bonnier AB:s likvida medel på 427 miljoner kronor vid samma tidpunkt (Bonniers står för övrigt för den största andelen av svenska dagstidningar).
    Efter att Mycket Media AB köpt upp Centertidningar får konsortiet, enligt tidningsekonomen Karl Erik Gustafsson, 20 procent av Sveriges dagspressmarknad, bara fem procentenheter mindre än Bonnier (TT 051025). Konsortiet Mkt AB domineras av Göteborgs-Postens moderbolag Tidnings AB Stampen, som direkt äger 41 procent av konsortiet och indirekt kontrollerar hela 82 procent, eftersom Stampen är största ägare i både Morgonpress Invest (delägt tillsammans med Nya Lidköpings Tidningen och som har tio procent i Mkt AB) och VLT (delägt i konsortiet Mediaintressenter och som har 31 procent i Mkt AB). De resterande 18 procenten i det nya konsortiet innehas av den norrländska dagstidningskoncernen Mittmedia AB.
    De fyra skribenterna från JMK har även observerat ett tydligt trendbrott i regeln att tidningar länge fusionerats bara med samma politiska tendens.
    ”Under de senaste fem åren har /.../ åtta fusioner över den politiska blockgränsen /.../ observerats. Borgerliga förstatidningar har i samtliga fall tagit kontrollen över socialdemokratiska andratidningar.” Förutom den inverkan det har på en alltmer likriktad nyhetsförmedling påpekar forskarna att detta även har lett till en struktur som närmast kan liknas vid lokala annonsmonopol i flera städer.
    Dessa dominerande borgerliga mediakoncerner har, mycket tack vare presstödets utformning, skapat vad som närmast kan betraktas som ett monopol på nyhetsförmedlingen (denna press har tillskansat sig problemformuleringsrätten och bestämmer på så sätt i hög grad vad som den anser viktigt att informera läsarna om).
    Det visar sig även bland en majoritet av landsortstidningarnas rapportering av inrikes- och utrikesnyheter, där TT i praktiken är allenarådande på vilka frågor som ska belysas och från vilken politisk utgångspunkt som texterna skrivs, trots att t.ex. nyhetsbyrån IPS finns att tillgå (som bland annat Miljömagasinet publicerar texter från).
    Ytterligare konsekvenser av det statliga presstödet är att det bibehåller och förstärker en mediastruktur som i Sverige till stor del växte fram i slutet av 1800-talet (där torgförandet av allt från konservatismens till senare arbetarrörelsens och miljörörelsens idéer var/är de främsta drivkrafterna för publiceringen – åsiktsskillnader som i och med mediekoncentrationen alltmer suddats ut och förbytts till ett mer pragmatiskt och marknadsanpassat skäl för utgivning).
    Denna mediestruktur har dock, till stor del på grund av den tekniska utvecklingen; till exempel ett världsomspännande nätverk bland datoranvändare och med fria programvaror för datorer, vilka möjliggör en snabb och billig kommunikation, blivit föråldrad och motsvarar inte de krav på en nyhetsrapportering, präglad av mångfald och fördjupning, som medborgaren har rätt att ställa.

Läs mer:
EUs bedömning och krav angående presstödet i ett dokument ställt till Sveriges regering
Presstödsstriden: Därför informerades inte Leif PagrotskyPublicerad på www.fib.se 2006-12-01

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Bör Sverige erkänna folkmordet?
  Hjälp barnen på Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot ökade insatser i Afghanistan
  Israel nekar läkare tillstånd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad får vi säga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RÄTTSSÄKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan röstas igenom ikväll!
  Satirarkivet
  Nu gäller det Kosovo
  Läs IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om äktenskapet
  Oljeintressen militärregimens
  Västerländska medier förvränger islambilden
  Jugoslavienkrigen är inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Västbodaskolan i graven! (demokratin också …)
  Vad gör dom med Kambodja?
  Och vad hände med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan är samma ockupation
  CIA om Kina, Indien … och EU?
  Miljöpartiet svänger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen på kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatförändringar
  Ska vi döma Hitler efter västerlandet eller västerlandet efter Hitler?
  FiB satsar på satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mörknar på Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmöte
  Överilad örfil efter pistolhot skäl för avsked
  Slow Food, julmatens rötter och traditioner
  Håll tassarna borta från tryckfrihetsförordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen är judisk nationalsocialism
  Svenska hjälparbetare brutalt attackerade av israeliska bosättare
  Hur kritisera Ryssland?
  Några råd till en utrikesminister från Sverker Åström
  Carl Bildt farligare än sina brudar!
  Tycker du att magdans är ett turkiskt nöje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  Är man antisemit om man försvarar de palestinska flyktingarnas rätt att återvända?
  Var och en som har, åt honom skall varda givet
  11:e september ifrågasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikström
  Valets icke- frågor
  Läraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken på Junilistan
  Var går gränsen för Israel?
  Pudelns kärna
  Istället för B-52:ors bombmattor över Gaza
  Öppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans värdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan två krig
  JO-anmälan
  Malmökonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En björntjänst gör ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befäl i Afghanistan
  Den där natten när Olof Palme sköts
  Fågelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige är med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska är inte lagstadgat majoritetspråk
  Förste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VÄRRE?
  Häv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erkänner användning av fosforvapen, men ...
  När tänker den svenska regeringen protestera mot USA:s användning av förbjudna vapen i Irak?
  Det är Bush som är terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Några sanningens ord
  Drevet mot Pinter går vidare
  Mutsnacket är en cover-up för stölden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmässan 2005
  SYMBOL FÖR TORTYREN I ABU GHRAIB
  Är den italienska rättsapparaten mer oberoende än den svenska?
  Jan Myrdal skriver öppet brev
  Nej i Frankrike
  Små och stora nyheter 2
  Stora och små nyheter
  Norrland ska bli övningsområde för NATO
  Motståndet berättigat
  Detta är den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vänstern och den vite mannens börda
  DN tappar ansiktet
  FiB på bokmässan
  Vi borde alla få rösta i USA:s presidentval
  Professorns ödmjuka svartmålning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Körens bästa kvinna ...
  Forum för diskussioner om samtiden; Bokmässan 2004
  Hur många barn har du dödat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka från USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts består
  Förbjuder vi lögner förlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vägrar delta i konferens i USA
  Så krossas en kultur
  Till Ordfronts förlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjältar
  Europas folk är Europafiender
  Nu har vi fått ett rätt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdöda dinosaurien
  'FN och Brahimi är ingenting annat än USA:s politiska agenter'
  Rätten att få framföra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran — Skammens metall
  Terrorns regler
  En gångbar klassiker
  Kräv frihet nu, Göran Persson!
  Brev till Gertrud Åström
  Allting är relativt. Eller. Vi måste vara tacksamma för G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Våra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tänker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den förtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgår
  Svensk ambassadör till Irak
  Ett uppåtriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst är kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier är också människor
  USA-planer på ett uppdelat Irak för ökad kontroll
  Inget avslöjande!
  Vilket gäng, Persson!
  Är du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver våldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte för mycket på FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof för skolan
  Kvinnornas krav möts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillväxt för hela folket
  Gärna fredsstyrka – men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Två stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvänster
  Vi vägrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker världen, författare!
  Det är bara att huka och hoppas på glömskan
  Märklig jurdik i Haag
  Tälje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt går igen
  Muslimer demoniseras – precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHÄLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv lös - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rätt
  Stängslet kränker folkrätten
  Ska USA få sälja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tänts
  LO kväver idédebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa förebygga folkmord?
  ”Befrielsen” som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vänsterpartiet ser på
  Vi måste hjälpas åt
  Vad är tillväxtens mål?
  Connex anställde svartarbetare - men spärrvakten som avslöjade angrips
  Arabvärldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan på en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortsätta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trötta generaliseringar spär bara på misstron
  Gör rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Förbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rätt
  Fler döda med sänkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner är inte bra
  Enögd Ahlmark förskräcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besöken på hemsidan ökar!
  Izvestija om svensk omröstning
  Sveriges orättvisa skatteutveckling
  Gällde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till överheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  ”EMU kommer att brytas upp”
  Försvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild säger nej till EMU
  Ett nej är bra för demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avslöjande kindpuss
  Ja-sidan bjöd senildementa på tårta
  Hellre rörlig valuta än rörlig befolkning
  Uppsöka och förstöra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  Är EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhällssystem och klassförhållanden
  Lögner, lögner, lögner
  Låt oss inte glömma Rolf Ekéus
  'Nejsägarna sviker global solidaritet'
Kultur alltså!
Bildkonst och
Sett, läst, hört
Krönikor och Bloggar

Denna avdlening rymmer den breda fåran i vårt kulturmaterial
Bl a:
Poesi
Litteratur
Bokrecensioner
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se