Till startsidan
 
 
Skriv ditt skord i fltet nedan.
  
  Hem     Fr en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

Presstödet - ett bedrägeri med statliga medel

En konsekvense av det statliga presstödet är att det bibehåller och förstärker en mediastruktur som i Sverige till stor del växte fram i slutet av 1800-talet. I fall att staten ska subventionera utgivningen av dagstidningar borde det vara ett minimikrav att presstödet behovsprövas. Artikeln först publicerad på www.kiruna-nytt.se

Av OLA JORDAN

I fall att staten ska subventionera utgivningen av dagstidningar borde det vara ett minimikrav att presstödet behovsprövas. Så är inte fallet i dag. Den statliga subventionen av dagstidningar medger att den norska mediakoncernen Schibsted, vilken redovisade en miljardvinst förra året, sedan 2001 årligen tilldelats 65 miljoner kronor för utgivningen av Svenska Dagbladet. Dessutom ges statligt stöd till tidningar (med högst 25-30 procents hushållstäckning, beroende på utgivningsfrekvens) vilka har köpts upp av dominerande borgerliga mediakoncerner på landsorten, som trots en vinstgivande verksamhet alltså kan tillgodoräkna sig dessa statliga subventioner. Sammantaget kan den nuvarande utformingen av det statliga presstödet inte betraktas annat än som ett stort (av staten sanktionerat) bedrägeri.
    Riksdagens beslut från den 14 juni om mindre ändringar i presstödssystemet har den borgerliga regeringen upphävt efter sitt tillträde i Rosenbad i oktober med hänvisning till att EU-kommissionen beslutat granska om det statliga stödet strider mot EU:s regler. Denna granskningen beräknas pågå under hela 2007 (TT 061016).
    Tills vidare gäller alltså de nuvarande presstödsreglerna. 
    Eftersom presstödet har blivit en sådan fundamental del i möjligheten att via dagstidningar offentliggöra nyheter (och torgföra åsikter) så är det naturligtvis viktigt att uppmärksamma att presstödssystemets nuvarande utformning går stick i stäv mot det ursprungliga syftet, när det skapades för drygt tre decennier sedan, att stärka de dagstidningar som hade svårt att konkurrera med framgångsrika medieföretag runt om i landet.
    Som bland annat fyra mediaforskare vid JMK på Stockholms universitet i två artiklar i fjol uppmärksammat (DN 050315, SVD 050330), erhöll lönsamma borgerliga tidningskoncerner 95 av de 148 miljoner kronor som år 2004 betalades till socialdemokratisk landsortspress.
    Deras uppfattning är: ”/../ att presstödet i sin nuvarande utformning och tillämpning bidrar till att minska konkurrensen och öka ägarkoncentrationen på mediemarknaden. Det är måhända en naturlig utveckling i en allt mer avpolitiserad tidningsvärld.”.
    Märkligt kan tyckas är att den av regeringen år 2004 tillsatta presskommittén i betänkandet Mångfald och räckvidd (SOU 2006:8) inte såg ägarkoncentrationen och det bedrägliga förfarandet med presstödet som ett allvarligt hot mot: ”En vital och för statskicket nödvändig opinionsbildning” i fora som har att ”förse medborgarna med sådan information att de fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor /.../ att verka som självständiga aktörer och att granska att den offentliga makten utövas under lagarna, samt /.../ att låta olika åsikter och kulturyttringar komma till tals” som utredarna själva angav som en utgångspunkt för sitt arbete (sidorna 13-14).
    Intressant är dock att presskommittén i sitt betänkande, till skillnad från regeringen i propositionen 2005/06:201 och riksdagsbeslutet (060614), gick emot en generell regel för driftstödet (som är den största delen av det statliga presstödet) och föreslog att det för hög- och medelfrekventa dagstidningar (3-7 dagar i veckan) som ägs av ett företag eller ingår i en koncern som har ägarintresse också i annan dagstidningsutgivning på samma utgivningsort (exklusive storstadstidning) skulle höjas med fyra procent. För övriga hög- och medelfrekventa dagstidningar (exklusive storstadstidning) föreslog presskommittén i sitt betänkande att driftsstödet skulle höjas med tolv procent.
    Förutom denna åtskillnad var det enda förbehåll som presskommittén gjorde angående att driftstöd ska kunna ges till en dagstidning som ägs av ett företag eller ingår i en koncern som har ägarintresse också i annan dagstidningsutgivning på samma utgivningsort att: ”/.../ dagstidningen har ett eget redaktionellt innehåll som utgör minst 60 procent av dess totala redaktionella innehåll.” Denna markering mot den ökade tidningskoncentrationen i utformningen av det förnyade presstödssystemet återfanns inte i konstitutionsutskottets betänkande 2005/2006:KU40 och följdaktligen inte heller i riksdagsbeslutet.
    Konstitutionsutskottet gick på regeringens linje att bestämmelserna om presstöd i största möjliga mån ska vara generellt utformade och att man bör undvika särbestämmelser. I riksdagsbeslutet, vars slutliga skrivning alltså författats av KU, framgår att tidningarnas egna redaktionella material ska vara minst 55 procent av dess totala innehåll vilket alltså är ett svagare krav än vad både presskommittén och regeringen förespråkade (förutom att det inte gör någon markering mot den ökande tidningskoncentrationen).

Det statliga presstödet drevs i början av 1970-talet igenom av framförallt socialdemokratiska partiet och centerpartiet, vars tidningar på de flesta orter hade få prenumeranter (och i motsvarande mån sämre annonsintäkter) och därmed låg – eller ingen - lönsamhet i hård konkurrens med en framgångsrikt driven liberal- och konservativ press. Dessa tidningar kom att kallas andratidningar vilka av staten skulle få stöd för sin utgivning, i det uttalade syftet att främja mångfalden inom pressen.
    De fyra skribenterna från JMK pekade i sina artiklar på den ägarkoncentration som skett under de senaste 25 åren, trots presstödets utformning, vilket inneburit att år 2004 kontrollerade sex tidningskoncerner - Gota Media, Nya Wermlands-Tidningen, Mitt Media, Centertidningar (Centertidningar fick i oktober i fjol nya ägare, Mycket Media AB), Norrköpings Tidningar samt Herenco mer än hälften av den totala landsortsupplagan på knappt två miljoner exemplar. ”Dessa koncerner är mycket lönsamma och har på aggregerad nivå gått med vinst i över två decennier, oberoende av konjunkturläge.”.
    Dessa sex koncernerna hade år 2004 samlat på sig omkring två miljarder kronor i likvida vinstmedel, jämfört med exempelvis Bonnier AB:s likvida medel på 427 miljoner kronor vid samma tidpunkt (Bonniers står för övrigt för den största andelen av svenska dagstidningar).
    Efter att Mycket Media AB köpt upp Centertidningar får konsortiet, enligt tidningsekonomen Karl Erik Gustafsson, 20 procent av Sveriges dagspressmarknad, bara fem procentenheter mindre än Bonnier (TT 051025). Konsortiet Mkt AB domineras av Göteborgs-Postens moderbolag Tidnings AB Stampen, som direkt äger 41 procent av konsortiet och indirekt kontrollerar hela 82 procent, eftersom Stampen är största ägare i både Morgonpress Invest (delägt tillsammans med Nya Lidköpings Tidningen och som har tio procent i Mkt AB) och VLT (delägt i konsortiet Mediaintressenter och som har 31 procent i Mkt AB). De resterande 18 procenten i det nya konsortiet innehas av den norrländska dagstidningskoncernen Mittmedia AB.
    De fyra skribenterna från JMK har även observerat ett tydligt trendbrott i regeln att tidningar länge fusionerats bara med samma politiska tendens.
    ”Under de senaste fem åren har /.../ åtta fusioner över den politiska blockgränsen /.../ observerats. Borgerliga förstatidningar har i samtliga fall tagit kontrollen över socialdemokratiska andratidningar.” Förutom den inverkan det har på en alltmer likriktad nyhetsförmedling påpekar forskarna att detta även har lett till en struktur som närmast kan liknas vid lokala annonsmonopol i flera städer.
    Dessa dominerande borgerliga mediakoncerner har, mycket tack vare presstödets utformning, skapat vad som närmast kan betraktas som ett monopol på nyhetsförmedlingen (denna press har tillskansat sig problemformuleringsrätten och bestämmer på så sätt i hög grad vad som den anser viktigt att informera läsarna om).
    Det visar sig även bland en majoritet av landsortstidningarnas rapportering av inrikes- och utrikesnyheter, där TT i praktiken är allenarådande på vilka frågor som ska belysas och från vilken politisk utgångspunkt som texterna skrivs, trots att t.ex. nyhetsbyrån IPS finns att tillgå (som bland annat Miljömagasinet publicerar texter från).
    Ytterligare konsekvenser av det statliga presstödet är att det bibehåller och förstärker en mediastruktur som i Sverige till stor del växte fram i slutet av 1800-talet (där torgförandet av allt från konservatismens till senare arbetarrörelsens och miljörörelsens idéer var/är de främsta drivkrafterna för publiceringen – åsiktsskillnader som i och med mediekoncentrationen alltmer suddats ut och förbytts till ett mer pragmatiskt och marknadsanpassat skäl för utgivning).
    Denna mediestruktur har dock, till stor del på grund av den tekniska utvecklingen; till exempel ett världsomspännande nätverk bland datoranvändare och med fria programvaror för datorer, vilka möjliggör en snabb och billig kommunikation, blivit föråldrad och motsvarar inte de krav på en nyhetsrapportering, präglad av mångfald och fördjupning, som medborgaren har rätt att ställa.

Läs mer:
EUs bedömning och krav angående presstödet i ett dokument ställt till Sveriges regering
Presstödsstriden: Därför informerades inte Leif PagrotskyPublicerad p www.fib.se 2006-12-01

Prenumerera p tidningen.

Fr allt material inom FiB/K:s ntutgva gller upphovsrttslagen.

« Tillbaka
  Br Sverige erknna folkmordet?
  Hjlp barnen p Haiti!
  To shoot an elephant
  Protestera mot kade insatser i Afghanistan
  Israel nekar lkare tillstnd att delta i konferens i Gaza
  Valet av Ahtisaari - en skandal
  Vad fr vi sga om Kurdistan?
  TERRORISTJAKTEN och RTTSSKERHETEN
  Sverige - det nya DDR
  Condoleezza Rice is a War Criminal
  Svensk vapenexport
  Nya numret
  Akademiker mot statlig kampanjhistoria
  Justerad FRA-lag kan rstas igenom ikvll!
  Satirarkivet
  Nu gller det Kosovo
  Ls IB-materialet i original
  Den havererade skolpolitiken
  Lambertz vill skrota TF
  Debatt om ktenskapet
  Oljeintressen militrregimens
  Vsterlndska medier frvrnger islambilden
  Jugoslavienkrigen r inte slut
  Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
  Vstbodaskolan i graven! (demokratin ocks )
  Vad gr dom med Kambodja?
  Och vad hnde med Tobinskatten?
  Irak, Palestina och Afghanisatan r samma ockupation
  CIA om Kina, Indien och EU?
  Miljpartiet svnger om svenska trupper i Afghanista
  Nu kommer uppropet mot svensk trupp i Afghanistan
  Angreppen p kollektivavtalen
  Avtalet i Mecka
  Imperialistiska klimatfrndringar
  Ska vi dma Hitler efter vsterlandet eller vsterlandet efter Hitler?
  FiB satsar p satirbilder
  SR och SVT vill vara makten till lags
  Framtiden mrknar p Hornet
  A-kassan
  Ellsbergmte
  verilad rfil efter pistolhot skl fr avsked
  Slow Food, julmatens rtter och traditioner
  Hll tassarna borta frn tryckfrihetsfrordningen!
  FiB svarar Malm
  Sionismen r judisk nationalsocialism
  Svenska hjlparbetare brutalt attackerade av israeliska bosttare
  Hur kritisera Ryssland?
  Ngra rd till en utrikesminister frn Sverker strm
  Carl Bildt farligare n sina brudar!
  Tycker du att magdans r ett turkiskt nje?
  Back to basics!
  Grattis Fredrik!
  En annan Annan?
  Imperiets sista strid?
  r man antisemit om man frsvarar de palestinska flyktingarnas rtt att tervnda?
  Var och en som har, t honom skall varda givet
  11:e september ifrgasatt
  Konspirationer finns det gott om
  Lars Drake vs. Cecilia Wikstrm
  Valets icke- frgor
  Lraktiga ungliberaler
  Folkpartiet
  Besviken p Junilistan
  Var gr grnsen fr Israel?
  Pudelns krna
  Istllet fr B-52:ors bombmattor ver Gaza
  ppet brev TV4 Nyheterna och Rolf Porseryd
  Avskaffa skolans vrdegrund
  Kulturfront gav ut boken Kampuchea mellan tv krig
  JO-anmlan
  Malmkonferensen
  Manipulerade av Pol Pots leende
  En bjrntjnst gr ju ingen glad
  Pressmeddelande
  Svenskar och amerikaner under gemensamt befl i Afghanistan
  Den dr natten nr Olof Palme skts
  Fgelinfluensan har drabbat medierna
  M a a nidbilder av profeten Muhammed och yttrandefriheten
  FiB:s Mohamedteckning
  Sverige r med i Nato
  Upprop mot terroristlagarna
  Svenska r inte lagstadgat majoritetsprk
  Frste stupade svensken i USA:s krig
  KAN DET BLI VRRE?
  Hv bannlysningen av Ahmed Yusuf!
  Pinter har talat
  USA erknner anvndning av fosforvapen, men ...
  Nr tnker den svenska regeringen protestera mot USA:s anvndning av frbjudna vapen i Irak?
  Det r Bush som r terroristen
  Sukralos
  Stora journalistpriset till cynikern Skugge
  Ngra sanningens ord
  Drevet mot Pinter gr vidare
  Mutsnacket r en cover-up fr stlden av hela Irak
  Krigsprotester
  UNT om Pinter
  Tal av Harold Pinter
  Fredsmamman arresterad
  Bokmssan 2005
  SYMBOL FR TORTYREN I ABU GHRAIB
  r den italienska rttsapparaten mer oberoende n den svenska?
  Jan Myrdal skriver ppet brev
  Nej i Frankrike
  Sm och stora nyheter 2
  Stora och sm nyheter
  Norrland ska bli vningsomrde fr NATO
  Motstndet berttigat
  Detta r den sista intervjun med mannen som inte fick intervjuas
  Vnstern och den vite mannens brda
  DN tappar ansiktet
  FiB p bokmssan
  Vi borde alla f rsta i USA:s presidentval
  Professorns dmjuka svartmlning
  Jakubowski kackar i eget bo
  Militanta ideologer styr USA
  Krens bsta kvinna ...
  Forum fr diskussioner om samtiden; Bokmssan 2004
  Hur mnga barn har du ddat idag, Bush?
  Riggad debatt om sjukskrivningar
  Villkorat medborgarskap?
  Hemlig specialstyrka frn USA avvisade egyptier
  Sprickan i Ordfronts bestr
  Frbjuder vi lgner frlorar sanningen
  Vem betalar kalaset?
  Coltan
  DN ger mobben handen 11 augusti
  Mooretal
  Vetenskapsman vgrar delta i konferens i USA
  S krossas en kultur
  Till Ordfronts frlagschef
  'Henke' och Zlatan folkets hjltar
  Europas folk r Europafiender
  Nu har vi ftt ett rtt svar
  Efter plugget...
  Iraks frihet och Norges. Eller det styrande intresset
  Nationaldagen 6 juni
  Har Guillou fel om Gestilren?
  Narcoticosaurus Politicus - den utdda dinosaurien
  'FN och Brahimi r ingenting annat n USA:s politiska agenter'
  Rtten att f framfra dumheter
  En helig ko ska slaktas
  ... and stripes
  Utarmat uran Skammens metall
  Terrorns regler
  En gngbar klassiker
  Krv frihet nu, Gran Persson!
  Brev till Gertrud strm
  Allting r relativt. Eller. Vi mste vara tacksamma fr G W Bush
  Front? Visst!
  Historisk front
  Mot den styrda okunnigheten
  Vra sinnens mur
  Sverige talar med kluven tunga
  Kriget mot terrorn kan vinnas enkelt
  'Vi tnker befria Irak och Palestina'
  Vad menas med demokrati?
  ... och den frtalade arbetarklassen
  CNN lyckats filma bombexplosionen i Karbala?
  Hedemoras ledande v-politiker avgr
  Svensk ambassadr till Irak
  Ett upptriktat tack
  Ja till folkstyre. Nej till EU-parlamentet.
  Visst r kiplingepigonerna intressanta!
  Palestinier r ocks mnniskor
  USA-planer p ett uppdelat Irak fr kad kontroll
  Inget avsljande!
  Vilket gng, Persson!
  r du en av de utvalda kalkonerna?
  Demonisering driver vldet
  OM ...
  Vad de inte vill att du skall veta
  Tro inte fr mycket p FN!
  Ur nusvensk ordlista
  Katastrof fr skolan
  Kvinnornas krav mts av mordhot
  En mur skapar bara fler problem
  Drick med Dickens i jul!
  Tillvxt fr hela folket
  Grna fredsstyrka men inte under USA
  Saddam Hussein bakom galler
  Tv stater eller en gemensam?
  Om ockupationsvnster
  Vi vgrar demonisera
  En grundlag som kan ena landet
  Ni sviker vrlden, frfattare!
  Det r bara att huka och hoppas p glmskan
  Mrklig jurdik i Haag
  Tlje Tokar fixar akuten
  Inte en man till USA:s krig
  Allt gr igen
  Muslimer demoniseras precis som judarna
  ATT HYFSA SAMHLLSDEBATTEN. Professor Hagtvet till exempel.
  Grovt felaktigt!
  De har en skruv ls - och nu tar dom makten!
  Om Jan Guillou har rtt
  Stngslet krnker folkrtten
  Ska USA f slja ut hela Irak?
  Fredsljusen har tnts
  LO kvver iddebatt efter kritiska utspel
  Kan dessa frebygga folkmord?
  Befrielsen som blev en en katastrof
  Kollektivtrafiken bolagiseras medan vnsterpartiet ser p
  Vi mste hjlpas t
  Vad r tillvxtens ml?
  Connex anstllde svartarbetare - men sprrvakten som avsljade angrips
  Arabvrldens importerade antisemitism
  Som den feta hinnan p en kallnande soppa
  'Jag bad honom fortstta leva'
  USA ut ur Irak!
  Trtta generaliseringar spr bara p misstron
  Gr rent hus i kyrkan!
  Judisk rasism eller demokrati
  Frbud mot huvudduk i Tyskland
  Olyckskorparna fick rtt
  Fler dda med snkt alkoholskatt
  Ockuperat land i kaos
  Unioner r inte bra
  Engd Ahlmark frskrcker
  I uppror mot maktens perspektiv
  Besken p hemsidan kar!
  Izvestija om svensk omrstning
  Sveriges orttvisa skatteutveckling
  Gllde det demokratin?
  Guillou i SVT Morgon
  Folket sa nej till verheten
  PO Enquist i Expressen 9/9
  EMU kommer att brytas upp
  Frsvara yttrandefriheten
  Jan Guillou och den bistra verkligheten
  Ideologiserad historieundervisning
  Nordirland har blivit fredligare utan Euro
  Folket i Bild sger nej till EMU
  Ett nej r bra fr demokratin
  Nej till idrottsutbyte med ockupationsmakten Israel !
  Finlands erfarenheter av EMU
  Krackelerar EU?
  Persson och EMU
  Avsljande kindpuss
  Ja-sidan bjd senildementa p trta
  Hellre rrlig valuta n rrlig befolkning
  Uppska och frstra - andra etappen i USA:s krig i Irak
  Metall stoppar nej-sidan
  r EU ett fredsprojekt?
  Om Kinas samhllssystem och klassfrhllanden
  Lgner, lgner, lgner
  Lt oss inte glmma Rolf Ekus
  'Nejsgarna sviker global solidaritet'
Kultur allts!
Bildkonst och
Sett, lst, hrt
Krnikor och Bloggar

Denna avdlening rymmer den breda fran i vrt kulturmaterial
Bl a:
Poesi
Litteratur
Bokrecensioner
epost

  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se