Till startsidan
 
 
Skriv ditt sökord i fältet nedan.
  
  Hem     För en folkets kultur     FiB i landet     Tidningen/arkiv     Studier  

SOLIDARITETENS VILLKOR

Det är uppmuntrande att FiB har öppnat sina tidningsspalter och sin hemsida till att diskutera läget för motståndsrörelsen och solidaritet med Irak. Den amerikanska ockupationsmakten har inte lyckats kuva Irak men har orsakat folkmord på dess folk. Vi är inne i en avgörande period, det är nu Iraks framtid bestäms. Solidariten behövs mer än någonsin, speciellt när ”Obamaeffekten” har paralyserat de delar av antikrigsrörelsen som inte tog klar ställning för rätten till motstånd. Avgörande blir vad som händer inom landet, att irakierna i motståndsrörelsen, den militära och den civila, kan fullfölja sin enhetsprocess. Att vi står fast vid vårt stöd för detta enande är också viktigt. Utgången i Irak kommer att påverka förutsättningarna för fred i hela regionen.
    Att bygga en svensk rörelse mot USA:s ockupation och till stöd för det irakiska folkets rätt att självt bestämma sin framtid har inte varit en enkel och okomplicerad uppgift för fredsvänner och anti-imperialister. Arbetet med den framgångsrika svenska sessionen av världstribunalen om Irak (WTI) lade grunden och var en politisk vattendelare mot andra krafter som snabbt förlorade inflytande inom anti-krigsrörelser världen runt.
    Grundprinciperna var att kriget var olagligt, ockupationen var illegal och motståndet mot den var legitimt. Man var tvungen att föra en hård kamp mot vad som betecknades som ”ockupationsvänster” som försvarade sina meningsfränder i Irak som var kollaboratörer i ockupationsstyret.
    Men man var också tvungen att ta strid med dem som alltid såg möjliga fiender istället för potentiella vänner, både här hemma och internationellt, bland de breda folkliga krafter och politiska rörelser som varit emot kriget.
    I början tvingade trycket från folkopinionen (de massiva demonstrationerna inför kriget) politiker att agera: en minister i den sittande regeringen kunde tala vid en protestdemonstration och UD tvingades t ex konstatera att våldet mot Falluja var ”oproportionerligt”, diplomatspråk för brott mot Genèvekonventionen, skarpa formuleringar som saknas totalt idag.
    Den djupa vreden mot USA:s illdåd och avskyn bland svenska folket mot tortyren som avslöjades i t ex Abu Ghraid var ytterligare grund för en solidaritetsrörelse att bygga på och utveckla.
    Vi har från första början försökt svara mot dessa utmaningar. Många har attackerat oss för vårt fortsatta motstånd mot ockupationen. Man har lögnaktigt hävdat att vi var diktaturanhängare eller att vi stödde bombattacker mot civila!
    Vi har hela tiden hävdat folkrättens principer, inklusive det irakiska folkets rätt att försvara sig. Trots att IrakSolidaritet är en liten organisation har vi också kunnat utträtta en del.
    Opinionsarbete har fortsatt i Stockholm och på många orter med möten, seminarier, tidningsförsäljning och flygbladsutdelning, dvs gammaldags basarbete utifrån dagens villkor.
    Olika individer och politiska krafter har ibland aktiverats i sakfrågor.Vi har bedrivit kampanjer mot tortyr, mot bombningar av städer, mot avrättning av akademiker och läkare. Vi har kunnat informera om kvinnornas situation och om oljans betydelse.
    Flera framstående patriotiska irakier har deltagit och berättat sanningar på våra seminarier som de flesta svenska massmedier ignorerat.
    Vår tidning Brännpunkt har gett många kunskap om det politiska läget i Irak och om motståndet, samt om den omfattande, systematiska och medvetna förstörelsen av det irakiska samhällets infrastruktur.
    Fallujainsamlingen har kunnat bidra med mer än 175.000 kronor till att hjälpa offren för ockupationen med konkreta insatser.
    Många FiB-are har stött dessa insatser på olika sätt och FiB/K har kontinuerligt rapporterat om ockupationen ur det irakiska folkets syn.
    Detta arbete har varit betydelsefullt, det är uttryck för en grundläggande solidaritet mellan folken. Solidaritet måste bygga på svenska utgångspunkter, dvs ömsesidig respekt för varandras självbestämmande.
    Vissa personer har motsatt sig solidaritetsarbetet med Irak med argumentet att de är emot ”sektorisering” av solidariteten och tagit upp gamla paroller om ”samma fiender, samma kamp”. En sådan politik skulle ha varit förödande inte bara för Irakarbetet men även för solidariteten med Afghanistan och Palestina, eftersom varje konflikt har olika förutsättningar för att ena bredast möjliga solidaritet.
    Naturligtvis ingår kriget i ett sammanhang. Irak har varit brännpunkt och den svagaste länken i USA:s försök att dominera området och dess olja och gas. En del av USA:s trupper flyttas nu från Irak till kriget i Afghanistan, där också svensk trupp deltar. Israel, USA:s bulvan i området, tränar kurdmiliser att så splittring. Andra stater som Saudiarabien, Egypten och Jordanien går USA:s ärende i området med syfte att göra Iran till huvudfiende. Al Qaida och en del andra piskar upp hatet mot shiamuslimer. Vissa sekteristiska pro-iranska grupper bedriver våld mot sunniterna, medan andra krafter attackerar kristna och andra minoriteter. Vi kritiserar bland annat iransk inblandning, men naturligtvis motsätter vi oss USA:s planer att utlösa ett nytt krig mot Iran. Vi låter oss inte bli en del av en kampanj som syftar till att diskreditera andra politiska krafter som bekämpar USA:s hegemoni i området, t ex Hezbullah och Hamas.
    Man kan inte heller utmåla alla Iraks grannar som fiender till motståndet mot ockupationen. Gränserna till Irak har varit delvis öppna för motståndsrörelsen. Fattiga grannländer som Syrien och Jordanien har tagit emot miljoner flyktingar från Irak. 
    Vi har konsekvent avstått från att stödja vissa organisationer i Irak och att kritisera andra, eftersom vi anser att irakierna själva väljer sina företrädare. I konsekvens med det har vi försökt beskriva kritiken mot ockupationen från både olika religiösa grupper och olika civila organisationer. Vi har avstått från att kritisera andra grupper i Sverige som gör insatser mot den amerikanska ockupationen eller flyktingorganisationer som har en annan analys av situationen. Vi har aldrig gjort anspråk på att ensamma stå för solidaritet.
    Men vi avstår inte från att klargöra vilken politik vi stödjer och vad vi är emot. Vi är emot terrorism som drabbar oskyldiga civila, det har ingenting med motstånd att göra. Vi tar fasta på den politik som enar och gör det möjligt att få ett slut på USA:s närvaro. Vi är emot sekterism som utser andra trosriktningar eller folkgrupper till fiender och som används som verktyg för att splittra Irak. Sådan religiös sekterism ses av många som kärnan i konflikter mellan Irak och Iran sedan kriget på 80-talet, liksom gamla motsättningar mellan arabiskt och persiskt inflytande i området.
    Vi har länge samarbetat med andra krafter inom antikrigsrörelsen i den Internationella Anti-Ockupations Nätverket (IOAN) för att samordna olika kampanjer. I augusti förra året samlades företrädare för många internationella grupper mot ockupationen för att diskuterade vad vi var för. Vi enades om ett antal principer i Le Feyt-förklaringen. Vi uppfattade att det fanns en konsensus för dessa principer bland motståndsgrupper som en politisk grund för att uppnå ett slut på kriget. Dessa är värda att upprepas, kanske som ett svar på vad Khair El-Din Haseeb efterfrågade i sin analys i FiB av dödläget i dagens situation.

att USA måste dra sig ur Irak totalt och villkorslöst, inklusive de privata legoknektarna och rådgivarna,

att motståndsrörelsen i sin helhet är den enda legitima representanten för Iraks folk,

att en provisorisk regering måste upprättas för att genomföra demokratiska val och att Iraks armé, som aldrig har kapitulerat, måste återupprättas för att garantera stabilitet och förhindra sekteristiskt våld,

att Irak är berett att ingå icke-angreppsavtal med sina grannar dvs leva tillsammans i fred utan inblandning i varandras inre angelägenheter,

att Irak är berett att sälja sin olja, som tillhör Iraks folk, på lika villkor till alla länder som inte för krig mot Irak,

att USA och andra stater och icke-statliga aktörer som har tjänat på plundringar måste kompensera Irak för deras förödelse av landet, dvs krigsskadestånd måste betalas.

En av de viktigaste politiska uppgifterna för solidaritetsrörelsen i dagens läge kan sägas vara att samla politiskt stöd för dessa sex punkter för fred. Det är utifrån dessa vi kan bedöma enhetssträvanden och tolka alla handlingar och ord som rapporteras från Irak. Hur kan vi bidra till att stödja dessa principer? Den diskussionen måste fortsätta.

Mike Powers
IrakSolidaritetPublicerad på www.fib.se 2009-09-05

Prenumerera på tidningen.

För allt material inom FiB/K:s nätutgåva gäller upphovsrättslagen.

« Tillbaka
  Kina var närmare
  Enhetsfronten
Nyheter
För en folkets kultur
Försvar för yttrande- och tryckfriheten
Antiimperialism
  

STÖD
LAVAL-
KAMPANJEN!

 

www.bonton.se

 Köp våra märken!

Upprop för att behålla Tryckfrihets-förordningen
i Sverige 
 
 

Köp broschyren!

Kulturtips!
Ta gärna en titt på några andra tidskrifter som kan vara av värde. Exempelvis
Guardian Weekly, Kuba, Manaoch Värmländsk Kultur.

i samarbete med
tidningsbutiken.se